வெற்றி மற்றும் பிரபலத்திற்கான ராஜமாதங்கி மந்திரம்

ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ௐ நமோ ப⁴க³வதி ஶ்ரீமாதங்கே³ஶ்வரி ஸர்வஜனமனோஹரி ஸர்வமுக²ராஜி ஸர்வமுக²ரஞ்ஜினி ஸர்வராஜவஶங்கரி ஸர்வஸ்த்ரீபுருஷவஶங்கரி ஸர்வது³ஷ்டம்ருக³வஶங்கரி ஸர்வஸத்த்வவஶங்கரி ஸர்வலோகமமுகம் மே வஶமானய ஸ்வாஹா.....

ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ௐ நமோ ப⁴க³வதி ஶ்ரீமாதங்கே³ஶ்வரி ஸர்வஜனமனோஹரி ஸர்வமுக²ராஜி ஸர்வமுக²ரஞ்ஜினி ஸர்வராஜவஶங்கரி ஸர்வஸ்த்ரீபுருஷவஶங்கரி ஸர்வது³ஷ்டம்ருக³வஶங்கரி ஸர்வஸத்த்வவஶங்கரி ஸர்வலோகமமுகம் மே வஶமானய ஸ்வாஹா.

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |