பிரச்சனைகளில் இருந்து விடுபட சரப மந்திரம்

ௐ நம꞉ ஶரப⁴ஸாளுவ பக்ஷிராஜாய ஸர்வபூ⁴தமயாய ஸர்வமூர்தயே ரக்ஷ ரக்ஷ ஶீக்⁴ரம் தாரய தாரய ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் லம் க்ஷம் லம் டம் லம் யம் ப்ரதரணாய ஸ்வாஹா ௐ நமோ ப⁴க³வதே மஹாஶரப⁴ஸாளுவபக்ஷிராஜாய வர வரத³ அஷ்டமூர்தயே அகி²லமயாய பாலய பாலய ப⁴க்தவ....

ௐ நம꞉ ஶரப⁴ஸாளுவ பக்ஷிராஜாய ஸர்வபூ⁴தமயாய ஸர்வமூர்தயே ரக்ஷ ரக்ஷ ஶீக்⁴ரம் தாரய தாரய ௐ ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் லம் க்ஷம் லம் டம் லம் யம் ப்ரதரணாய ஸ்வாஹா ௐ நமோ ப⁴க³வதே மஹாஶரப⁴ஸாளுவபக்ஷிராஜாய வர வரத³ அஷ்டமூர்தயே அகி²லமயாய பாலய பாலய ப⁴க்தவத்ஸலாய ப்ரணதார்திவிநாஶனாய உத்தாரயோத்தாரய ஶீக்⁴ரமுத்தாரய ஶ்ராம் ஹ்ராம் ௐ ஹாம் தே³வதே³வாய உத்தாரணாய ஸ்வாஹா

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |