பாதுகாப்பிற்கான ஸ்ரீ கிருஷ்ண மந்திரம்

ஸ்தா²னே ஹ்ருஷீகேஶ தவ ப்ரகீர்த்யா ஜக³த் ப்ரஹ்ருஷ்யத்யனுரஜ்யதே ச. ரக்ஷாம்ஸி பீ⁴தானி தி³ஶோ த்³ரவந்தி ஸர்வே நமஸ்யந்தி ச ஸித்³த⁴ஸங்கா⁴꞉.....

ஸ்தா²னே ஹ்ருஷீகேஶ தவ ப்ரகீர்த்யா ஜக³த் ப்ரஹ்ருஷ்யத்யனுரஜ்யதே ச. ரக்ஷாம்ஸி பீ⁴தானி தி³ஶோ த்³ரவந்தி ஸர்வே நமஸ்யந்தி ச ஸித்³த⁴ஸங்கா⁴꞉.

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |