காக்கும் மகா வடுக பைரவி மந்திரம்

ௐ நமோ ப⁴க³வதி தி³க்³ப³ந்த⁴னாய கங்காலி காலராத்ரி து³ம் து³ர்கே³ ஶும் ஶூலினி வம் வடுகபை⁴ரவி . அர்த்³த⁴ராத்ரவிலாஸினி மஹாநிஶி ப்ரதாபகேலினி மஹாஜ்ஞாத⁴வி . ஸர்வபூ⁴தப்ரேதபிஶாசஸர்வஜ்வரஶானதினி . மத³பீ⁴ஷ்டமாகர்ஷய மஹாவடுகபை⁴ரவி ஹும....

ௐ நமோ ப⁴க³வதி தி³க்³ப³ந்த⁴னாய கங்காலி காலராத்ரி து³ம் து³ர்கே³ ஶும் ஶூலினி வம் வடுகபை⁴ரவி . அர்த்³த⁴ராத்ரவிலாஸினி மஹாநிஶி ப்ரதாபகேலினி மஹாஜ்ஞாத⁴வி . ஸர்வபூ⁴தப்ரேதபிஶாசஸர்வஜ்வரஶானதினி . மத³பீ⁴ஷ்டமாகர்ஷய மஹாவடுகபை⁴ரவி ஹும் ப²ட் ஸ்வாஹா .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |