பாதுகாப்பிற்கான பைரவ மந்திரம்

ௐ நமோ ப⁴க³வதே விஜயபை⁴ரவாய ப்ரலயாந்தகாய மஹாபை⁴ரவீபதயே மஹாபை⁴ரவாய ஸர்வவிக்⁴னநிவாரணாய ஶக்தித⁴ராய சக்ரபாணயே வடமூலஸந்நிஷண்ணாய அகி²லக³ணநாயகாய ஆபது³த்³தா⁴ரணாய ஆகர்ஷயாகர்ஷய ஆவேஶயாவேஶய மோஹய மோஹய ப்⁴ராமய ப்⁴ராமய பா⁴ஷய பா⁴ஷய ஶ....

ௐ நமோ ப⁴க³வதே விஜயபை⁴ரவாய ப்ரலயாந்தகாய மஹாபை⁴ரவீபதயே மஹாபை⁴ரவாய ஸர்வவிக்⁴னநிவாரணாய ஶக்தித⁴ராய சக்ரபாணயே வடமூலஸந்நிஷண்ணாய அகி²லக³ணநாயகாய ஆபது³த்³தா⁴ரணாய ஆகர்ஷயாகர்ஷய ஆவேஶயாவேஶய மோஹய மோஹய ப்⁴ராமய ப்⁴ராமய பா⁴ஷய பா⁴ஷய ஶீக்⁴ரம் பா⁴ஷய ஹ்ராம் ஹ்ரீம் த்ரிபுரதாண்ட³வாய அஷ்டபை⁴ரவாய ஸ்வாஹா .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |