பாதுகாப்பிற்கான பக்ஷி துர்கா தேவி மந்திரம்

ௐ ஹ்ரீம் து³ம் து³ர்கே³ பக்ஷிரூபிணி தூ⁴ம் தூ⁴ம் தூ⁴ம் தூ⁴ம் த³ஹாஸாக்³நிரோம் ஹ்ரீம் தூ⁴ம் தூ⁴ம் ஸ்வாஹா .....

ௐ ஹ்ரீம் து³ம் து³ர்கே³ பக்ஷிரூபிணி தூ⁴ம் தூ⁴ம் தூ⁴ம் தூ⁴ம் த³ஹாஸாக்³நிரோம் ஹ்ரீம் தூ⁴ம் தூ⁴ம் ஸ்வாஹா .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |