பாதுகாப்பிற்கான நரசிம்ம மந்திரம்

ௐ க்ஷ்ரௌம் ஜ்ரௌம் ஸௌ꞉ ஜ்வாலாஜ்வலஜ்ஜடிலமுகாய ஜ்வாலாந்ருஸிம்ஹாய லலலல க்ருஹ்ண க்ருஹ்ண ஸ்புட ஸ்புட ஸ்போடய ஸ்போடய மட மட மோடய மோடய லோடய லோடய ப்ரம ப்ரம ப்ராமய ப்ராமய வல சல சல சல வல்க வல்க கல கல குலு குலு கர்ஜ கர்ஜ ராஜ ராஜஹம்ஸ ராஜஹம....

ௐ க்ஷ்ரௌம் ஜ்ரௌம் ஸௌ꞉ ஜ்வாலாஜ்வலஜ்ஜடிலமுகாய ஜ்வாலாந்ருஸிம்ஹாய லலலல க்ருஹ்ண க்ருஹ்ண ஸ்புட ஸ்புட ஸ்போடய ஸ்போடய மட மட மோடய மோடய லோடய லோடய ப்ரம ப்ரம ப்ராமய ப்ராமய வல சல சல சல வல்க வல்க கல கல குலு குலு கர்ஜ கர்ஜ ராஜ ராஜஹம்ஸ ராஜஹம்ஸ ஜ்வல ஜ்வல ப்ரஜ்வல ப்ரஜ்வல ஜல்ப ஜல்ப மத மத மர்தய மர்தய ஹும் ஹும் ஹ்ர꞉ ஶிரோலலாடசக்ஷுர்முகோஷ்டதந்ததாலுஜிஹ்வாஹனுக்ரீவாபாஹுகரவக்ஷ꞉ஸ்தலோதரநாபிப்ருஷ்டகுதகுஹ்யகட்யோருஜானுஜங்காகுல்பபாதேஷு ஸர்வாங்கேஷு சிந்தி சிந்தி பிந்தி பிந்தி த்ராஸய த்ராஸய மாரய மாரய ஹ்ரௌம் ஸஹஸ்ராரஹும் பட் ஸ்வாஹா

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |