பாதுகாப்பிற்காக தேவி காளி மந்திரம்

ௐ நமோ ப⁴க³வதி க்ஷாம் க்ஷாம் ரரரர ஹும் லம் வம் வடுகேஶி ஏஹ்யேஹி ஸம்ஹர ஸம்ஹர மஹாகாலி அதிமானஸநிவாஸினி பரே ஶத்ரூன் நாஶய நாஶய ஶோஷய ஶோஷய நரபூ⁴தப்ரேதபிஶாசாதி³ஸர்வக்³ரஹான் நாஶய நாஶய த³ஹ த³ஹ பச பச ஸர்வஸ்த்ரீபுருஷவஶங்கரி ஸர்வலோகவஶங்....

ௐ நமோ ப⁴க³வதி க்ஷாம் க்ஷாம் ரரரர ஹும் லம் வம் வடுகேஶி ஏஹ்யேஹி ஸம்ஹர ஸம்ஹர மஹாகாலி அதிமானஸநிவாஸினி பரே ஶத்ரூன் நாஶய நாஶய ஶோஷய ஶோஷய நரபூ⁴தப்ரேதபிஶாசாதி³ஸர்வக்³ரஹான் நாஶய நாஶய த³ஹ த³ஹ பச பச ஸர்வஸ்த்ரீபுருஷவஶங்கரி ஸர்வலோகவஶங்கரி தத்³வஶம் ப்⁴ரம்ஶய மத்³வஶமானய ஸ்வாஹா .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |