தீய சக்திகளிடமிருந்து பாதுகாப்பிற்கான நரசிம்ம மந்திரம்

கேட்பதால் ஏற்படும் நன்மைகள் -
1. தீய ஆவிகளிடமிருந்து பாதுகாப்பு
2. ஆபத்துகளில் இருந்து பாதுகாப்பு
3. அச்சமின்மை

17.6K

Comments

ty32m
ஓம் நரசிம்மா போற்றி போற்றி என் மனக்கவலை நீங்கி மகிழ்ச்சி தரும் நரசிம்மர் போற்றி போற்றி🙏 -Saravanan

ஓம் நமோ நாராயணா ஸ்ரீ லட்சுமி நரசிம்மர் பாதங்களை சரணடைகிறேன் 🌺😌 -Sunddar Vadivel

காக்க காக்க நரசிம்மரே காக்க என்றும் பக்க துணை நின்று காக்கும் லட்சுமி நரசிம்மா போற்றி போற்றி 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -Sangeetha Dharshan

ஸ்ரீ லட்சுமி நரசிம்மன் அய்யா என் ஒரே மகனை அனைத்து பிரச்சனைகளிலிருந்தும் விடுவித்து தெளிவான மகனை தாரும் அய்யா உங்கள் பாதம் திருவடி சரணம ஐயா 🙏🙏🙏 -kala

ஓம் நரசிம்மனே போற்றி ஓம் போற்றி 🙏 -Surya

Read more comments

பக்தி பற்றி ஸ்ரீ அரவிந்தர் -

பக்தி என்பது புத்தியின் விஷயம் அல்ல, இதயம்; அது தெய்வீகத்திற்கான ஆன்மாவின் ஏக்கம்

பீஷ்மாச்சாரியார் யாருடைய அவதாரம்?

பீஷ்மர் அஷ்ட-வசுக்களில் ஒருவரின் அவதாரம்.

Quiz

கன்னியாதீர்த்தம் எனப்படும் புகழ் பெற்ற கன்னியாகுமரியின் தீர்த்தம் இவற்றுள் எங்கே இருக்கிறது?

ௐ நமோ ப⁴க³வதே ரௌத்³ரரூபாய பிங்க³லலோசனாய வஜ்ரநகா²ய வஜ்ரத³ம்ʼஷ்ட்ரகராலவத³னாய கா³ர்ஹ்யஸாஹவனீயத³க்ஷிணாக்³ன்யந்தககராலவக்த்ராய ப்³ரஹ்மராக்ஷஸஸம்ʼஹரணாய ப்ரஹ்லாத³ரக்ஷகஸ்தம்போ⁴த்³ப⁴வாய ௐ ஹ்ராம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ ஹ்ரூம்ʼ ஹ்ரைம்ʼ ஹ்ரௌம்ʼ ....

ௐ நமோ ப⁴க³வதே ரௌத்³ரரூபாய பிங்க³லலோசனாய வஜ்ரநகா²ய வஜ்ரத³ம்ʼஷ்ட்ரகராலவத³னாய கா³ர்ஹ்யஸாஹவனீயத³க்ஷிணாக்³ன்யந்தககராலவக்த்ராய ப்³ரஹ்மராக்ஷஸஸம்ʼஹரணாய ப்ரஹ்லாத³ரக்ஷகஸ்தம்போ⁴த்³ப⁴வாய ௐ ஹ்ராம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ ஹ்ரூம்ʼ ஹ்ரைம்ʼ ஹ்ரௌம்ʼ ஹ்ர꞉ ஹன ஹன த³ஹ த³ஹ கே⁴ம்ʼ கே⁴ம்ʼ கே⁴ம்ʼ வஜ்ரந்ருʼஸிம்ʼஹாய ஆத்மரக்ஷகாய ஆத்மமந்த்ர-ஆத்மயந்த்ர-ஆத்மதந்த்ரரக்ஷணாய ௐ ஹாம்ʼ லம்ʼ லம்ʼ லம்ʼ ஶ்ரீவீரப்ரலயகாலந்ருʼஸிம்ʼஹாய ராஜப⁴யசோரப⁴யம்ʼ து³ஷ்டப⁴யம்ʼ ஸகலப⁴யம் உச்சாடனாய ௐ க்லாம்ʼ க்லீம்ʼ க்லூம்ʼ க்லைம்ʼ க்லௌம்ʼ க்ல꞉ வஜ்ரத³ம்ʼஷ்ட்ராய ஸர்வஶத்ரூன் ப்³ரஹ்மக்³ரஹான் பிஶாசக்³ரஹான் ஶாகினீக்³ரஹான் டா³கினீக்³ரஹான் மாரய மாரய கீலய கீலய சே²த³ய சே²த³ய யத்மலம்ʼ சூரய லபமலம்ʼ சூரய ஶவமலம்ʼ சூரய ஸர்வமலம்ʼ சூரய அவமலம்ʼ சூரய ௐ க்லாம்ʼ க்லீம்ʼ க்லூம்ʼ க்லைம்ʼ க்லௌம்ʼ க்ல꞉ லம்ʼ லம்ʼ லம்ʼ ஶ்ரீவீரந்ருʼஸிம்ʼஹாய இந்த்³ரதி³ஶம்ʼ ப³ந்த⁴ ப³ந்த⁴ வஜ்ரநகா²ய அக்³னிதி³ஶம்ʼ ப³ந்த⁴ ப³ந்த⁴ ஜ்வாலாவக்த்ராய யமதி³ஶம்ʼ ப³ந்த⁴ ப³ந்த⁴ கராலத³ம்ʼஷ்ட்ராய நைர்ருʼதோதி³ஶம்ʼ ப³ந்த⁴ ப³ந்த⁴ பிங்க³லாக்ஷாய வருணதி³ஶம்ʼ ப³ந்த⁴ ப³ந்த⁴ ஊர்த்⁴வநகா²ய வாயவ்யதி³ஶம்ʼ ப³ந்த⁴ ப³ந்த⁴ நீலகண்டா²ய குபே³ரதி³ஶம்ʼ ப³ந்த⁴ ப³ந்த⁴ ஜ்வலத்கேஶாய ஈஶானீம்ʼ தி³ஶம்ʼ ப³ந்த⁴ ப³ந்த⁴ ஊர்த்⁴வபா³ஹவே ஊர்த்⁴வதி³ஶம்ʼ ப³ந்த⁴ ப³ந்த⁴ ஆதா⁴ரரூபாய பாதாலதி³ஶம்ʼ ப³ந்த⁴ ப³ந்த⁴ கனகஶ்யபஸம்ʼஹரணாய ஆகாஶதி³ஶம்ʼ ப³ந்த⁴ ப³ந்த⁴ உக்³ரதே³ஹாய அந்தரிக்ஷதி³ஶம்ʼ ப³ந்த⁴ ப³ந்த⁴ ப⁴க்தஜனபாலகாய ஸ்தம்போ⁴த்³ப⁴வாய ஸர்வதி³ஶ꞉ ப³ந்த⁴ ப³ந்த⁴ கா⁴ம்ʼ கா⁴ம்ʼ கா⁴ம்ʼ கீ⁴ம்ʼ கீ⁴ம்ʼ கீ⁴ம்ʼ கூ⁴ம்ʼ கூ⁴ம்ʼ கூ⁴ம்ʼ கை⁴ம்ʼ கை⁴ம்ʼ கை⁴ம்ʼ கௌ⁴ம்ʼ கௌ⁴ம்ʼ கௌ⁴ம்ʼ க⁴꞉ க⁴꞉ க⁴꞉ ஶாகினீக்³ரஹம்ʼ டா³கினீக்³ரஹம்ʼ ப்³ரஹ்மராக்ஷஸக்³ரஹம்ʼ ஸர்வக்³ரஹான் பா³லக்³ரஹம்ʼ பூ⁴தக்³ரஹம்ʼ ப்ரேதக்³ரஹம்ʼ பிஶாசக்³ரஹம் ஈரகோடயோக³க்³ரஹம்ʼ வைரிக்³ரஹம்ʼ காலபாபக்³ரஹம்ʼ மத்⁴யவீரக்³ரஹம்ʼ கூஷ்மாண்ட³க்³ரஹம்ʼ மலப⁴க்ஷகக்³ரஹம்ʼ ரக்தது³ர்க³க்³ரஹம்ʼ ஶ்மஶானது³ர்க³க்³ரஹம்ʼ காமினீக்³ரஹம்ʼ மோஹினீக்³ரஹம்ʼ சே²தி³க்³ரஹம்ʼ சி²ந்தி³க்³ரஹம்ʼ க்ஷேத்ரக்³ரஹம்ʼ மூகக்³ரஹம்ʼ ஜ்வரக்³ரஹம்ʼ ஸர்வக்³ரஹம் ஈஶ்வரதே³வதாக்³ரஹம்ʼ காலபை⁴ரவக்³ரஹம்ʼ வீரப⁴த்³ரக்³ரஹம் அக்³னிதி³க்³யமதி³க்³க்³ரஹம்ʼ ஸர்வது³ஷ்டக்³ரஹான் நாஶய நாஶய நாஶய பூ⁴தப்ரேதபிஶாசக்³ரஹான் நாஶய நாஶய நாஶய ப்³ரஹ்மராக்ஷஸக்³ரஹான் சே²த³ய சே²த³ய சே²த³ய ஸர்வக்³ரஹான் நிர்மூலய நிர்மூலய நிர்மூலய ௐ நமோ ப⁴க³வதே வீரந்ருʼஸிம்ʼஹாய வீரதே³வதாயை க்³ரஹம்ʼ கராலக்³ரஹம்ʼ து³ஷ்டதே³வதாக்³ரஹம் உக்³ரக்³ரஹம்ʼ காலபை⁴ரவக்³ரஹம்ʼ ரணக்³ரஹம்ʼ து³ர்க³க்³ரஹம்ʼ ப்ரலயகாலக்³ரஹம்ʼ மஹாகாலக்³ரஹம்ʼ யோக³க்³ரஹம்ʼ பே⁴த³க்³ரஹம்ʼ ஶங்கி²னீக்³ரஹம்ʼ மஹாபா³ஹுக்³ரஹம் இந்த்³ராதி³தே³வதாக்³ரஹம்ʼ க²ண்ட³ய க²ண்ட³ய க²ண்ட³ய ௐ நமோ ப⁴க³வதே கராலத³ம்ʼஷ்ட்ராய கிந்நரகிம்புருஷக³ருட³க³ந்த⁴ர்வவித்³யாத⁴ரான் தி³ஶோக்³ரஹான் ஸ்தம்ப⁴ய ஸ்தம்ப⁴ய ஸ்தம்ப⁴ய க³தா³த⁴ராய ஶங்க²சக்ரஶார்ங்க³த⁴ராய ஆத்மஸம்ʼரக்ஷணாய சே²தி³ன் அனந்தகண்ட² ஹிரண்யகஶிபுஸம்ʼஹரணாய ப்ரஹ்லாத³வரப்ரதா³ய தே³வதாப்ரதிபாலகாய ருத்³ரஸகா²ய ருத்³ரமுகா²ய ஸ்தம்போ⁴த்³ப⁴வாய நாரஸிம்ʼஹாய ஜ்வாலாதா³ஹகாய மஹாப³லாய ஶ்ரீலக்ஷ்மீந்ருʼஸிம்ʼஹாய யோகா³வதாராய யோக³பாவனாய பரான் சே²த³ய சே²த³ய சே²த³ய பா⁴ர்க³வக்ஷேத்ரபீட² போ⁴கா³னந்த³ ஸர்வஜனக்³ரதி²த ப்³ரஹ்மருத்³ராதி³பூஜிதவஜ்ரநகா²ய ருʼக்³யஜு꞉ஸாமாத²ர்வணவேத³ப்ரதிபாலனாய ருʼஷிஜனவந்தி³தாய த³யாம்பு³தே⁴ லம்ʼ லம்ʼ லம்ʼ ஶ்ரீந்ருʼஸிம்ʼஹாய கே⁴ம்ʼ கே⁴ம்ʼ கே⁴ம்ʼ குரு குரு குரு க்ஷம்ʼ க்ஷம்ʼ க்ஷம்ʼ மாம்ʼ ரக்ஷ ரக்ஷ ரக்ஷ ஹும்ʼ ஹும்ʼ ப²ட் ஸ்வாஹா .

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |