சுக்ல யஜுவேதத்திலிருந்து ருத்ரம்

ௐ நமஸ்தே ருத்³ர மன்யவ உதோ த இஷவே நம꞉ . பா³ஹுப்⁴யாமுத தே நம꞉ .. யா தே ருத்³ர ஶிவா தனூரகோ⁴ரா(அ)பாபகாஶினீ . தயா நஸ்தன்வா ஶந்தமயா கி³ரிஶந்தாபி⁴சாகஶீஹி .. யாமிஷும் கி³ரிஶந்த ஹஸ்தே பி³ப⁴ர்ஷ்யஸ்தவே . ஶிவாம் கி³ரித்ரதாம் குரு மா ....

ௐ நமஸ்தே ருத்³ர மன்யவ உதோ த இஷவே நம꞉ . பா³ஹுப்⁴யாமுத தே நம꞉ ..
யா தே ருத்³ர ஶிவா தனூரகோ⁴ரா(அ)பாபகாஶினீ .
தயா நஸ்தன்வா ஶந்தமயா கி³ரிஶந்தாபி⁴சாகஶீஹி ..
யாமிஷும் கி³ரிஶந்த ஹஸ்தே பி³ப⁴ர்ஷ்யஸ்தவே .
ஶிவாம் கி³ரித்ரதாம் குரு மா ஹிம்ஸீ꞉ புருஷம் ஜக³த் ..
ஶிவேன வசஸா த்வா கி³ரிஶாச்சா² வதா³மஸி .
யதா² ந꞉ ஸர்வமிஜ்ஜக³த³யக்ஷ்மம் ஸுமனா அஸத் ..
அத்⁴யவோசத³தி⁴வக்தா ப்ரத²மோ தை³வ்யோ பி⁴ஷக் .
அஹீம்ஶ்ச ஸர்வாஞ்ஜம்ப⁴யந்த்ஸர்வாஶ்ச யாதுதா⁴ன்யோ꞉ த⁴ராசீ꞉ பராஸுவ ..
அஸௌ யஸ்தாம்ரோ(அ)ருண உத ப³ப்⁴ரு꞉ ஸுமங்க³ல꞉ .
யே சைனம் ருத்³ரா அபி⁴தோ தி³க்ஷு ஶ்ரிதா꞉ ஸஹஸ்ரஶோவைஷாம் ஹேட³ அவேமஹே ..
அஸௌ யோ(அ)வஸர்பதி நீலக்³ரீவோ விலோஹித꞉ .
உதைனம் கோ³பா அத்³ருஶ்ரன்னத்³ருஶ்ரன்னுத³ஹார்ய꞉ ஸ த்³ருஷ்டோ ம்ருட³யாதி ந꞉ ..
நமோ(அ)ஸ்து நீலக்³ரீவாய ஸஹஸ்ராக்ஷாய மீடு⁴ஷே .
அதோ² யே அஸ்ய ஸத்த்வானோ(அ)ஹம் தேப்⁴யோ(அ)கரம் நம꞉ ..
ப்ரமுஞ்ச த⁴ன்வனஸ்த்வமுப⁴யோரார்த்ன்யோர்ஜ்யாம் .
யாஶ்ச தே ஹஸ்தே இஷவ꞉ பரா தா ப⁴க³வோ வப ..
விஜ்யம் த⁴னு꞉ கபர்தி³னோ விஶல்யோ பா³ணவானுத .
அனேஶன்னஸ்ய யா இஷவ ஆபு⁴ரஸ்ய நிஷங்க³தி⁴꞉ ..
யா தே ஹேதிர்மீடு⁴ஷ்டம ஹஸ்தே ப³பூ⁴வ தே த⁴னு꞉ .
தயா(அ)ஸ்மான்விஶ்வதஸ்த்வமயக்ஷ்மயா பரிபு⁴ஜ ..
பரி தே த⁴ன்வனோ ஹேதிரஸ்மான்வ்ருணக்து விஶ்வத꞉ .
அதோ² ய ஈஷுதி⁴ஸ்தவாரே அஸ்மந்நிதே⁴ஹி தம் ..
அவதத்த்ய த⁴னுஷ்ட்வம் ஸஹஸ்ராக்ஷ ஶதேஷுதே⁴ .
நிஶீர்ய ஶல்யானாம் முகா²꞉ ஶிவோ ந꞉ ஸுமனா ப⁴வ ..
நமஸ்தே ஆயுதா⁴யானாததாய த்⁴ருஷ்ணவே .
உபா⁴ப்⁴யாமுத தே நமோ பா³ஹுப்⁴யாம் தவ த⁴ன்வனே ..
மா நோ மஹாந்தமுத மா நோ அர்ப⁴கம் மா ந உக்ஷமுத மா ந உக்ஷிதம் .
மா நோ வதீ⁴꞉ பிதரம் மோத மாதரம் மா ந꞉ ப்ரியாஸ்தன்வோ ருத்³ர ரீரிஷ꞉ ..
மா நஸ்தோகே தனயே மா ந ஆயுஷி மா நோ கோ³ஷு மா நோ அஶ்வேஷு ரீரிஷ꞉ .
மா நோ வீரான் ருத்³ர பா⁴மினோ வதீ⁴ர்ஹவிஷ்மந்த꞉ ஸத³மித்த்வா ஹவாமஹே ..
நமோ ஹிரண்யபா³ஹவே ஸேனான்யே தி³ஶாம் ச பதயே நமோ நமோ வ்ருக்ஷேப்⁴யோ
ஹரிகேஶேப்⁴ய꞉ பஶூனாம் பதயே நமோ நம꞉ ஶஷ்பிஞ்ஜராய த்விஷீமதே
பதீ²னாம் பதயே நமோ நமோ ஹரிகேஶாயோபவீதினே புஷ்டானாம் பதயே நம꞉ ..
நமோ ப³ப்⁴லுஶாய வ்யாதி⁴னே(அ)ன்னானாம் பதயே நமோ நமோ ப⁴வஸ்ய ஹேத்யை ஜக³தாம் பதயே நமோ
நமோ ருத்³ராயாததாயினே க்ஷேத்ராணாம் பதயே நமோ நம꞉ ஸூதாயாஹந்த்யை வனானாம் பதயே நம꞉ ..
நமோ ரோஹிதாய ஸ்த²பதயே வ்ருக்ஷாணாம் பதயே நமோ நமோ பு⁴வந்தயே வாரிவஸ்க்ருதாயௌஷதீ⁴னாம்
பதயே நமோ நமோ மந்த்ரிணே வாணிஜாய கக்ஷாணாம் பதயே நமோ நம உச்சைர்கோ⁴ஷாயாக்ரந்த³யதே
பத்தீனாம் பதயே நம꞉ ..
நம꞉ க்ருத்ஸ்னாயதயா தா⁴வதே ஸத்த்வனாம் பதயே நமோ நம꞉ ஸஹமானாய நிவ்யாதி⁴னே
ஆவ்யாதி⁴னீனாம் பதயே நமோ நமோ நிஷங்கி³ணே ககுபா⁴ய ஸ்தேனானாம் பதயே நமோ நமோ நிசேரவே பரிசராயாரண்யானாம் பதயே நம꞉ ..
நமோ வஞ்சதே பரிவஞ்சதே ஸ்தாயூனாம் பதயே நமோ நமோ நிஷங்கி³ண இஷுதி⁴மதே தஸ்கராணாம்
பதயே நமோ நம꞉ ஸ்ருகாயிப்⁴யோ ஜிகா⁴ம்ஸத்³ப்⁴யோ முஷ்ணதாம் பதயே நமோ நமோ(அ)ஸிமத்³ப்⁴யோ
நக்தஞ்சரத்³ப்⁴யோ விக்ருந்தானாம் பதயே நம꞉ ..
நம உஷ்ணீஷிணே கி³ரிசராய குலுஞ்சானாம் பதயே நமோ நம இஷுமத்³ப்⁴யோ
த⁴ன்வாயிப்⁴யஶ்ச வோ நமோ நம ஆதன்வானேப்⁴ய꞉ ப்ரதித³தா⁴னேப்⁴யஶ்ச
வோ நமோ நம ஆயச்ச²த்³ப்⁴யோ(அ)ஸ்யத்³ப்⁴யஶ்ச வோ நம꞉ ..
நமோ விஸ்ருஜத்³ப்⁴யோ வித்⁴யத்³ப்⁴யஶ்ச வோ நமோ நம꞉ ஸ்வபத்³ப்⁴யோ ஜாக்³ரத்³ப்⁴யஶ்ச வோ நமோ நம꞉ ஶயானேப்⁴ய ஆஸீனேப்⁴யஶ்ச வோ நமோ நமஸ்திஷ்ட²த்³ப்⁴யோ தா⁴வத்³ப்⁴யஶ்ச வோ நம꞉ ..
நம꞉ ஸபா⁴ப்⁴ய꞉ ஸபா⁴பதிப்⁴யஶ்ச வோ நமோ நமோ(அ)ஶ்வேப்⁴யோ(அ)ஶ்வபதிப்⁴யஶ்ச வோ நமோ நம
ஆவ்யாதி⁴னீப்⁴யோ விவித்⁴யந்தீப்⁴யஶ்ச வோ நமோ நம உக³ணாப்⁴யஸ்த்ரும்ஹதீப்⁴யஶ்ச வோ நம꞉ ..
நமோ க³ணேப்⁴யோ க³ணபதிப்⁴யஶ்ச வோ நமோ நமோ வ்ராதேப்⁴யோ வ்ராதபதிப்⁴யஶ்ச வோ நமோ
நமோ க்³ருத்ஸேப்⁴யோ க்³ருத்ஸபதிப்⁴யஶ்ச வோ நமோ நமோ விரூபேப்⁴யோ விஶ்வரூபேப்⁴யஶ்ச வோ நம꞉ ..
நம꞉ ஸேநாப்⁴ய꞉ ஸேனானிப்⁴யஶ்ச வோ நமோ நமோ ரதி²ப்⁴யோ அரதே²ப்⁴யஶ்ச வோ நமோ நம꞉ க்ஷத்த்ருப்⁴ய꞉ ஸங்க்³ரஹீத்ருப்⁴யஶ்ச வோ நமோ நமோ மஹத்³ப்⁴யோ அர்ப⁴கேப்⁴யஶ்ச வோ நம꞉ ..
நமஸ்தக்ஷப்⁴யோ ரத²காரேப்⁴யஶ்ச வோ நமோ நம꞉ குலாலேப்⁴ய꞉ கர்மாரேப்⁴யஶ்ச வோ நமோ
நமோ நிஷாதே³ப்⁴ய꞉ புஞ்ஜிஷ்டேப்⁴யஶ்ச வோ நமோ நம꞉ ஶ்வனிப்⁴யோ ம்ருக³யுப்⁴யஶ்ச வோ நம꞉ ..
நம꞉ ஶ்வப்⁴ய꞉ ஶ்வபதிப்⁴யஶ்ச வோ நமோ நமோ ப⁴வாய ச ருத்³ராய ச நம꞉ ஶர்வாய ச
பஶுபதயே ச நமோ நீலக்³ரீவாய ச ஶிதிகண்டா²ய ச ..
நம꞉ கபர்தி³னே ச வ்யுப்தகேஶாய ச நம꞉ ஸஹஸ்ராக்ஷாய ச ஶதத⁴ன்வனே ச நமோ
கி³ரிஶயாய ச ஶிபிவிஷ்டாய ச நமோ மீடு⁴ஷ்டமாய சேஷுமதே ச நமோ ஹ்ரஸ்வாய ..
நமோ ஹ்ரஸ்வாய ச வாமனாய ச நமோ ப்³ருஹதே ச வர்ஷீயஸே ச நமோ வ்ருத்³தா⁴ய ச
ஸவ்ருத்³தே⁴ ச நமோ(அ)க்³ர்யாய ச ப்ரத²மாய ச ..
நம ஆஶவே சாஜிராய ச நம꞉ ஶீக்⁴ர்யாய ச ஶீப்⁴யாய ச நம
ஊர்ம்யாய சாவஸ்வந்யாய ச நமோ நாதே³யாய ச த்³வீப்யாய ச ..
நமோ ஜ்யேஷ்டா²ய ச கநிஷ்டா²ய ச நம꞉ பூர்வஜாய சாபரஜாய ச நமோ மத்⁴யமாய சாபக³ல்பா⁴ய ச நமோ ஜக⁴ந்யாய ச பு³த்⁴ந்யாய ச ..
நம꞉ ஸோப்⁴யாய ச ப்ரதிஸர்யாய ச நமோ யாம்யாய ச க்ஷேம்யாய ச நம꞉ ஶ்லோக்யாய
சாவஸாந்யாய ச நம உர்வர்யாய ச க²ல்யாய ச நமோ வந்யாய ..
நமோ வந்யாய ச கக்ஷ்யாய ச நம꞉ ஶ்ரவாய ச ப்ரதிஶ்ரவாய ச நம
ஆஶுஷேணாய சாஶுரதா²ய ச நம꞉ ஶூராய சாவபே⁴தி³னே ச ..
நமோ பி³ல்மினே ச கவசினே ச நமோ வர்மிணே ச வரூதி²னே ச நம꞉ ஶ்ருதாய ச
ஶ்ருதஸேனாய ச நமோ து³ந்து³ப்⁴யாய சாஹனந்யாய ச ..
நமோ த்⁴ருஷ்ணவே ச ப்ரம்ருஶாய ச நமோ நிஷங்கி³ணே சேஷுதி⁴மதே ச நமஸ்தீக்ஷ்ணேஷவே
சாயுதி⁴னே ச நம꞉ ஸ்வாயுதா⁴ய ச ஸுத⁴ன்வனே ச ..
நம꞉ ஸ்ருத்யாய ச பத்²யாய ச நம꞉ காட்யாய ச நீப்யாய ச நம꞉ குல்யாய ச
ஸரஸ்யாய ச நமோ நாதே³யாய ச வைஶந்தாய ச ..
நமோ கூப்யாய சாவட்யாய ச நமோ வீத்⁴ராய சாதப்யாய ச நமோ மேத்⁴யாய ச
வித்³யுத்யாய ச நமோ வார்யாய சாவர்ஷாய ச ..
நமோ வாத்யாய ச ரேஷ்ம்யாய ச நமோ வாஸ்தவ்யாய ச வாஸ்துபாய ச நம꞉ ஸோமாய ச
ருத்³ராய ச நமஸ்தாம்ராய சாருணாய ச ..
நம꞉ ஶங்க³வே ச பஶுபதயே ச நம உக்³ராய ச பீ⁴மாய ச நமோ(அ)க்³ரேவதா⁴ய ச தூ³ரேவுதா⁴ய ச
நமோ ஹந்த்ரே ச ஹனீயஸே ச நமோ வ்ருக்ஷேப்⁴யோ ஹரிகேஶேப்⁴யோ நமஸ்தாராய ..
நம꞉ ஶம்ப⁴வாய ச மயோப⁴வாய ச நம꞉ ஶங்கராய ச மயஸ்கராய ச
நம꞉ ஶிவாய ச ஶிவதராய ச ..
நம꞉ பார்யாய சாவார்யாய ச நம꞉ ப்ரதரணாய சோத்தரணாய ச நமஸ்தீர்த்²யாய ச கூல்யாய ச
நம꞉ ஶவ்யாய ச பே²ந்யாய ச ..
நம꞉ ஸிகத்யாய ச ப்ரவாஹ்யாய ச நம꞉ கிம்ஶிலாய ச க்ஷயணாய ச
நம꞉ கபர்தி³னே ச புலஸ்தயே ச நம இரிண்யாய ச ப்ரபத்²யாய ச ..
நமோ வ்ரஜ்யாய ச கோ³ஷ்ட்²யாய ச நமஸ்தல்ப்யாய ச கே³ஹ்யாய ச நமோ ஹ்ருத³யாய ச
நிவேஷ்ப்யாய ச நம꞉ காட்யாய ச க³ஹ்வரேஷ்டா²ய ச ..
நம꞉ ஶுஷ்க்யாய ச ஹரித்யாய ச நம꞉ பாம்ஸவ்யாய ச ரஜஸ்யாய ச நமோ லோப்யாய சோலப்யாய ச நம ஊர்வ்யாய ச ஸூர்வ்யாய ச ..
நம꞉ பர்ணாய ச பர்ணஶதா³ய ச நம உத்³கு³ரமாணாய சாபி⁴க்⁴னதே ச நம ஆகி²த³தே ச
ப்ரகி²த³தே ச நம இஷுக்ருத்³ப்⁴யோ த⁴னுஷ்க்ருத்³ப்⁴யஶ்ச வோ நமோ நமோ வ꞉ கிரிகேப்⁴யோ
தே³வானாம் ஹ்ருத³யேப்⁴யோ நமோ விசின்வத்கேப்⁴யோ நமோ விக்ஷிணத்கேப்⁴யோ நம ஆநிர்ஹதேப்⁴ய꞉ ..
த்³ராபே அந்த⁴ஸஸ்பதே த³ரித்³ர நீலலோஹித .
ஆஸாம் ப்ரஜாநாமேஷாம் பஶூனாம் மா பே⁴ர்மா ரோங்மோ ச ந꞉ கிஞ்சநாமமத் ..
இமா ருத்³ராய தவஸே கபர்தி³னே க்ஷயத்³வீராய ப்ரப⁴ராமஹே மதீ꞉ .
யதா² ஶமஸத்³விபதே³ சதுஷ்பதே³ விஶ்வம் புஷ்டம் க்³ராமே அஸ்மின்னனாதுரம் ..
யா தே ருத்³ர ஶிவா தனூ꞉ ஶிவா விஶ்வாஹா பே⁴ஷஜீ .
ஶிவா ருதஸ்ய பே⁴ஷஜீ தயா நோ ம்ருட³ ஜீவஸே ..
பரி நோ ருத்³ரஸ்ய ஹேதி வ்ருணக்து த்வேஷஸ்ய து³ர்மதிரகா⁴யோ꞉ .
அவ ஸ்தி²ரா மக⁴வத்³ப்⁴யஸ்தனுஷ்வ மீட்⁴வஸ்தோகாய தனயாய ம்ருட³ ..
மீடு⁴ஷ்டம ஶிவதம ஶிவோ ந꞉ ஸுமனா ப⁴வ .
பரமே வ்ருக்ஷ ஆயுத⁴ம் நிதா⁴ய க்ருத்திம் வஸான ஆசர பினாகம் பி³ப்⁴ரதா³க³ஹி ..
விகிரித்³ர விலோஹித நமஸ்தே அஸ்து ப⁴க³வ꞉ .
யாஸ்தே ஸஹஸ்ரம் ஹேதயோ(அ)ன்யமஸ்மன்னிவபந்து தா꞉ ..
ஸஹஸ்ராணி ஸஹஸ்ரஶோ பா³ஹ்வோஸ்தவ ஹேதய꞉ .
தாஸாமீஶானோ ப⁴க³வ꞉ பராசீனா முகா² க்ருதி⁴ ..
அஸங்க்²யாதா ஸஹஸ்ராணி யே ருத்³ரா அதி⁴பூ⁴ம்யாம் .
தேஷாம் ஸஹஸ்ரயோஜனேவ த⁴ன்வானி தன்மஸி ..
அஸ்மின்மஹத்யர்ணவே(அ)ந்தரிக்ஷே ப⁴வா அதி⁴ .
தேஷாம் ஸஹஸ்ரயோஜனேவ த⁴ன்வானி தன்மஸி ..
நீலக்³ரீவா꞉ ஶிதிகண்டா²꞉ தி³வாம் ருத்³ரா꞉ உபஶ்ரிதா꞉ .
தேஷாம் ஸஹஸ்ரயோஜனேவ த⁴ன்வானி தன்மஸி ..
நீலக்³ரீவா꞉ ஶிதிகண்டா²꞉ ஶர்வா அத⁴꞉ க்ஷமாசரா꞉ .
தேஷாம் ஸஹஸ்ரயோஜனேவ த⁴ன்வானி தன்மஸி ..
யே வ்ருக்ஷேஷு ஶஷ்பிஞ்ஜரா꞉ நீலக்³ரீவா꞉ விலோஹிதா꞉ .
தேஷாம் ஸஹஸ்ரயோஜனேவ த⁴ன்வானி தன்மஸி ..
யே பூ⁴தாநாமதி⁴பதயோ விஶிகா²ஸ꞉ கபர்தி³ன .
தேஷாம் ஸஹஸ்ரயோஜனேவ த⁴ன்வானி தன்மஸி ..
யே பதா²ம் பதி²ரக்ஷய ஐலப்³ருதா³꞉ ஆயுர்யுத⁴꞉ .
தேஷாம் ஸஹஸ்ரயோஜனேவ த⁴ன்வானி தன்மஸி ..
யே தீர்தா²னி ப்ரசரந்தி ஸ்ருகாஹஸ்தா நிஷங்கி³ண꞉ .
தேஷாம் ஸஹஸ்ரயோஜனேவ த⁴ன்வானி தன்மஸி ..
யே(அ)ன்னேஷு விவித்⁴யந்தி பாத்ரேஷு பிப³தோ ஜனான் .
தேஷாம் ஸஹஸ்ரயோஜனேவ த⁴ன்வானி தன்மஸி ..
ய ஏதாவந்தஶ்ச பூ⁴யாம்ஸஶ்ச தி³ஶோ ருத்³ரா꞉ விதஸ்தி²ரே .
தேஷாம் ஸஹஸ்ரயோஜனேவ த⁴ன்வானி தன்மஸி ..
நமோ(அ)ஸ்து ருத்³ரேப்⁴யோ யே தி³வி யேஷாம் வர்ஷமிஷவ꞉ .
தேப்⁴யோ த³ஶ ப்ராசீர்த³ர்ஶ த³க்ஷிணா꞉ த³ஶ ப்ரதீசீர்த³ஶோதீ³சீர்த³ஶோர்த்⁴வா꞉ .
தேப்⁴யோ நமோ(அ)ஸ்து தே நோ(அ)வந்து தே நோ ம்ருட³யந்து தே யம் த்³விஷ்மோ யஶ்ச நோ த்³வேஷ்டி
தமேஷாம் ஜம்பே⁴ த³த்⁴ம꞉ ..
நமோ(அ)ஸ்து ருத்³ரேப்⁴யோ யே(அ)ந்தரிக்ஷே யேஷாம் வாத꞉ இஷவ꞉ .
தேப்⁴யோ த³ஶ ப்ராசீர்த³ஶ த³க்ஷிணா த³ஶ ப்ரதீசீர்த³ஶோதீ³சீர்த³ஶோர்த்⁴வா꞉ .
தேப்⁴யோ நமோ(அ)ஸ்து தே ந(அ)வந்து தே நோ ம்ருட³யந்து தே யம் த்³விஷ்மோ யஶ்ச நோ த்³வேஷ்டி
தமேஷாம் ஜம்பே⁴ த³த்⁴ம꞉ ..
நமோ(அ)ஸ்து ருத்³ரேப்⁴யோ யே ப்ருதி²வ்யாம் யேஷாமன்னமிஷவ꞉ .
தேப்⁴யோ த³ஶ ப்ராசீர்த³ஶ த³க்ஷிணா꞉ த³ஶ ப்ரதீசீர்த³ஶோசீர்த³ஶோர்த்⁴வா꞉ .
தேப்⁴யோ நமோ(அ)ஸ்து தே நோ(அ)வந்து தே நோ ம்ருட³யந்து தே யம் த்³விஷ்மோ யஶ்ச நோ த்³வேஷ்டி
தமேஷாம் ஜம்பே⁴ த³த்⁴ம꞉ ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |