சாம வேத ருத்ரம்

22.6K

Comments

8yhke
வேததாராவின் மூலம் என் வாழ்க்கையில் பெரும் மாற்றம் மற்றும் நேர்மறை உருவானது. மனமார்ந்த நன்றி! -Vijaya M

பயனுள்ள இணையதளம் 🧑‍🎓 -ஜெயந்த்

நன்மைகள் நிறைந்த மந்திரம் -லதா காந்திமதி

சக்திவாய்ந்த மற்றும் தாக்கமுள்ளது -செந்தில்குமார்

வேததாரா என் வாழ்க்கையில் நிறைய நேர்மறை மற்றும் அமைதியை கொண்டு வந்தது. உண்மையிலேயே நன்றி! 🙏🏻 -Mahesh

Read more comments

பஸ்மம் (விபூதி) அணிவது ஏன் அவ்வளவு முக்கியம் என சிவபுராணம் கூறுவது என்ன?

பஸ்மம் அணிவது நாம் சிவபெருமானுடன் இணைக்கப்படுகிறோம், துன்பங்களிலுருந்து விடுபட நிவாரணம் பெறுகிறோம் மற்றும் அது நம் ஆன்மீக தொடர்பை மேம்படுத்துகிறது

மரணத்தின் உருவாக்கம்

சிருஷ்டியின் போது, பிரம்மா உலகம் விரைவில் உயிர்வாழும் பிராணிகளால் நிரம்பி விடும் என நினைக்கவில்லை. பிரம்மா உலகின் நிலையை பார்த்தபோது கவலைப்பட்டார் மற்றும் எல்லாவற்றையும் எரிக்க அக்னியை அனுப்பினார். பகவான் சிவன் தலையிட்டு மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்த ஒரு முறையான வழியை பரிந்துரைத்தார். அப்போதே பிரம்மா அதை செயல்படுத்த மரணத்தையும், மரண தெய்வத்தையும் உருவாக்கினார்.

Quiz

சதி தேவியின் எந்த அங்கம் ஹிமாசலபிரதேசத்தில், ஜ்வாலாமுகீயில் உள்ள சக்தி பீடத்தில் விழுந்தது?

ௐ ஆவோராஜா. நமத்⁴வ. ரஸ்யருத்³ராம். ஹோ. தா. ராம். ஸ. த்யயஜா(அ)3ம். ரோத³ஸீயோ꞉. அக்³னிம்பு. ரா. தனயி. த்னோரசித்தாத். ஹிரண்ய. ரூ. பா(அ)3மவ. ஸா(அ)343இ. கா(அ)3ர்ணூ(அ)5த்⁴வா(அ)656ம். தத்³வௌஹோவா. கா³யா(அ)2. ஸுதாஇஸா(அ)234சா. புருஹூதா. யஸத்வா1(அ)னா(அ)2இ. ஶம்ʼயத். ஹா. ....

ௐ ஆவோராஜா. நமத்⁴வ. ரஸ்யருத்³ராம். ஹோ. தா. ராம். ஸ. த்யயஜா(அ)3ம். ரோத³ஸீயோ꞉. அக்³னிம்பு. ரா. தனயி. த்னோரசித்தாத். ஹிரண்ய. ரூ. பா(அ)3மவ. ஸா(அ)343இ. கா(அ)3ர்ணூ(அ)5த்⁴வா(அ)656ம்.
தத்³வௌஹோவா. கா³யா(அ)2. ஸுதாஇஸா(அ)234சா. புருஹூதா. யஸத்வா1(அ)னா(அ)2இ. ஶம்ʼயத். ஹா. ஔ(அ)3ஹோஇ. கா³(அ)234வாஇ. நா(அ)2ஶா(அ)234 ஔஹோவா. ஏ(அ)3. கினே(அ)2345.
தத்³வோகா³யா. ஸுதாஇஸசா(அ)3. பூரூ(அ)23ஹூதா(அ)34. ஹாஹோ(அ)3. யாஸத்வா(அ)234நாஇ. ஶம்ʼயத். கௌ³வாஓ(அ)234வா. நா(அ)23ஶா(அ)3. கா(அ)345இ. நோ(அ)6 ஹாஇ.
தத்³வோகா³யஸுதேஸசா(அ)6ஏ. புருஹூதாயஸத்வனே. புருஹூதா. யாஸத்வா(அ)23நா(அ)34இ. ஶம்ʼயத். கௌ³வாஓ(அ)234வா. நா(அ)23ஶா(அ)3. கா(அ)345இனோ(அ)6 ஹாஇ.
தத்³வோகா³யஸுதேஸசா(அ)6ஏ. புருஹூதாயஸத்வனாஇ. ஶம்ʼயத்³கா³(அ)23வே. ஐ(அ)2ஹோ(அ)1ஆ(அ)23இஹீ. நஶா(அ)23. கா(அ)2இனா(அ)234(அ)ஔஹோவா. ஈ(அ)2345.
ஹாஉஹாஉஹாஉ. ஆஜ்யதோ³ஹம். ஆஜ்யதோ³ஹம். ஆஜ்யதோ³ஹம். மூர்தா⁴னந்தா³இ. வா(அ)3 அர. திம்ப்ருʼதி²வ்யா꞉. வைஶ்வானராம். ருʼதஆ. ஜாதமக்³னீம். கவிம்ʼஸம்ரா. ஜா(அ)3மதி. தி²ஞ்ஜனானாம். ஆஸன்ன꞉பா. த்ரா(அ)3ஞ்ஜன. யந்ததே³வா꞉. ஹாஉஹாஉஹாஉ. ஆஜ்யதோ³ஹம். ஆஜ்யதோ³ஹம். ஆஜ்யதோ³(அ)5ஹாஉ. வா. ஏ. ஆஜ்யதோ³ஹம். ஆஜ்யதோ³ஹம். ஏ. ஆஜ்யதோ³ ஹா(அ)2345ம்.
ஹாஉஹாஉஹாஉ. ஹிஞ்சிதோ³ஹம். சிதோ³ஹம். சிதோ³ஹம். மூர்தா⁴னந்தா³இ. வா(அ)3 அர. திம்ப்ருʼதி²வ்யா꞉. வைஶ்வானராம். ருʼதஆ. ஜாதமக்³னீம். கவிம்ʼஸம்ரா. ஜா(அ)3மதி. தி²ஞ்ஜனானாம். ஆஸன்ன꞉பா. த்ரா(அ)3ஞ்ஜன. யந்ததே³வா꞉. ஹாஉஹாஉஹாஉ. ஹிஞ்சிதோ³ஹம். சிதோ³ஹம். சிதோ³(அ)3ஹாஉ. வா(அ)3. ஈ(அ)2345.
ஹாஉஹாஉஹாஉ. ச்யோஹம். ச்யோஹம். ச்யோஹம். மூர்தா⁴னந்தா³இ. வா(அ)3 அர. திம்ப்ருʼதி²வ்யா꞉. வைஶ்வானராம். ருʼதஆ. ஜாதமக்³னீம். கவிம்ʼஸம்ரா. ஜா(அ)3மதி. தி²ஞ்ஜனானாம். ஆஸன்ன꞉பா. த்ரா(அ)3ஞ்ஜன. யந்ததே³வா꞉. ஹாஉஹாஉஹாஉ. ச்யோஹம். ச்யோஹம். ச்யோ(அ)3ஹாஉ. வா(அ)3. ஏ(அ)3. ருʼதம்.
மன்யுனாவ்ருʼத்ரஹாஸூர்யேணஸ்வராட்³யஜ்ஞேனமக⁴வாத³க்ஷிணாஸ்யப்ரியாதனூராஜ்ஞாவிஶந்தா³தா⁴ர. வ்ருʼஷப⁴ஸ்த்வஷ்டாவ்ருʼத்ரேணஶசீபதிரன்னேனக³ய꞉ப்ருʼதி²வ்யாஸ்ருʼணிகோ(அ)க்³னினா விஶ்வம்பூ⁴தம. ப்⁴யப⁴வோவாயுனாவிஶ்வா꞉ப்ரஜா꞉ அப்⁴யபவதா²வஷட்காரேணார்த்³த⁴பா⁴க்ஸோமேன ஸோமபாஸ்ஸமித்யாபரமேஷ்டீ². யேதே³வாதே³வா꞉. தி³விஷத³꞉. ஸ்த²தேப்⁴யோவோதே³வாதே³வேப்⁴யோநம꞉. யேதே³வாதே³வா꞉. அந்தரிக்ஷஸத³꞉. ஸ்த²தேப்⁴யோவோதே³வாதே³வேப்⁴யோநம꞉. யேதே³வாதே³வா꞉. ப்ருʼதி²வீஷத³꞉. ஸ்த²தேப்⁴யோவோதே³வாதே³வேப்⁴யோநம꞉. யேதே³வாதே³வா꞉. அப்ஸுஷத³꞉. ஸ்த²தேப்⁴யோவோதே³வாதே³வேப்⁴யோநம꞉. யேதே³வாதே³வா꞉. தி³க்ஷுஸத³꞉. ஸ்த²தேப்⁴யோவோதே³வாதே³வேப்⁴யோநம꞉. யேதே³வாதே³வா꞉. ஆஶாஸத³꞉. ஸ்த²தேப்⁴யோவோதே³வாதே³வேப்⁴யோநம꞉. அவஜ்யாமிவத⁴ன்வனோவிதேமன்யுன்னயாமஸிம்ருʼட³தான்னஇஹ.. அஸ்மப்⁴யம். இடா³(அ)23பா⁴. யஇத³ம்ʼவிஶ்வம்பூ⁴தம். யுயோ(அ)3ஆஉ. வா(அ)23. நா(அ)234மா꞉..
அதி⁴ப. தாஇ. மித்ரப. தாஇ. க்ஷத்ரப. தாஇ. ஸ்வ꞉பதாஇ. த⁴னபதா(அ)2இ. நா(அ)2மா꞉. நமஉத்ததிப்⁴யஶ்சோத்தன்வானேப்⁴யஶ்ச நமோனீஷங்கி³ப்⁴யஶ்சோபவீதிப்⁴யஶ்ச நமோஸ்யத்³ப்⁴யஶ்சப்ர . தித³தா⁴னேப்⁴யஶ்சநம꞉ ப்ரவித்⁴யத்³ப்⁴யஶ்சப்ரவ்யாதி⁴ப்⁴யஶ்சநம꞉த்ஸரத்³ப்⁴யஶ்சத்ஸாரிப்⁴யஶ்சநமஶ்ஶ்ரி. தேப்⁴யஶ்சஶ்ராயிப்⁴யஶ்சநமஸ்திஷ்ட²த்³ப்⁴யஶ்சன்யநமோயதேசவியதேசநம꞉பதே²சவிபதா²யச . அவஜ்யாமிவத⁴ன்வனோவிதேமன்யுன்னயாமஸிம்ருʼட³தான்னஇஹ.. அஸ்மப்⁴யம். இடா³(அ)23பா⁴. யஇத³ம்ʼவிஶ்வம்பூ⁴தம். யுயோ(அ)3ஆஉ. வா(அ)23. நா(அ)234மா꞉..
அதி⁴ப. தாஇ. மித்ரப. தாஇ. க்ஷத்ரப. தாஇ. ஸ்வ꞉பதாஇ. த⁴னபதா(அ)2இ. நா(அ)2மா꞉. நமோன்னாய நமோன்னபதய ஏகாக்ஷாய சாவபன்னதா³யசநமோநம꞉. ருத்³ராயதீரஸதே³நம꞉ஸ்தி²ராயஸ்தி²ரத⁴ன்வனேநம꞉ப்ரதிபதா³யசபடரிணேசநமஸ்த்ரியம்ப³காயசக. பர்தி³னேசனமஆஶ்ராயேப்⁴யஶ்சப்ரத்யாஶ்ராயேப்⁴யஶ்சநம꞉ க்ரவ்யேப்⁴யஶ்சவிரிம்பேப்⁴யஶ்ச நமஸ்ஸம்ʼவ்ருʼதேசவிவ்ருʼதேச. அவஜ்யாமிவத⁴ன்வனோவிதேமன்யுன்னயாமஸிம்ருʼட³தான்னஇஹ.. அஸ்மப்⁴யம். இடா³(அ)23பா⁴. யஇத³ம்ʼவிஶ்வம்பூ⁴தம். யுயோ(அ)3ஆஉ. வா(அ)23. நா(அ)234மா꞉.. ௐ.

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |