தீய கண்ணிலிருந்து காக்கும் துர்கா மந்திரம்

ௐ ஹ்ரீம் து³ம் து³ர்கே³ ப⁴க³வதி மனோக்³ருஹமன்மத²மத² ஜிஹ்வாபிஶாசீருத்ஸாத³யோத்ஸாத³ய ஹிதத்³ருஷ்ட்யஹிதத்³ருஷ்டி பரத்³ருஷ்டி ஸர்பத்³ருஷ்டி ஸர்வத்³ருஷ்டி விஷம் நாஶய நாஶய ஹும் ப²ட் ஸ்வாஹா

ௐ ஹ்ரீம் து³ம் து³ர்கே³ ப⁴க³வதி மனோக்³ருஹமன்மத²மத² ஜிஹ்வாபிஶாசீருத்ஸாத³யோத்ஸாத³ய ஹிதத்³ருஷ்ட்யஹிதத்³ருஷ்டி பரத்³ருஷ்டி ஸர்பத்³ருஷ்டி ஸர்வத்³ருஷ்டி விஷம் நாஶய நாஶய ஹும் ப²ட் ஸ்வாஹா....

ௐ ஹ்ரீம் து³ம் து³ர்கே³ ப⁴க³வதி மனோக்³ருஹமன்மத²மத² ஜிஹ்வாபிஶாசீருத்ஸாத³யோத்ஸாத³ய ஹிதத்³ருஷ்ட்யஹிதத்³ருஷ்டி பரத்³ருஷ்டி ஸர்பத்³ருஷ்டி ஸர்வத்³ருஷ்டி விஷம் நாஶய நாஶய ஹும் ப²ட் ஸ்வாஹா

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |