கணபதி அதர்வ ஷீர்ஷம்

ௐ ப⁴த்³ரம் கர்ணேபி⁴꞉ ஶ்ருணுயாம தே³வா꞉. ப⁴த்³ரம் பஶ்யேமாக்ஷபி⁴ர்யஜத்ரா꞉. ஸ்தி²ரைரங்கை³ஸ்துஷ்டுவாம்ஸஸ்தனூபி⁴꞉. வ்யஶேம தே³வஹிதம் யதா³யு꞉. ஸ்வஸ்தி ந இந்த்³ரோ வ்ருத்³த⁴ஶ்ரவா꞉. ஸ்வஸ்தி ந꞉ பூஷா விஶ்வவேதா³꞉. ஸ்வஸ்த....

ௐ ப⁴த்³ரம் கர்ணேபி⁴꞉ ஶ்ருணுயாம தே³வா꞉.
ப⁴த்³ரம் பஶ்யேமாக்ஷபி⁴ர்யஜத்ரா꞉.
ஸ்தி²ரைரங்கை³ஸ்துஷ்டுவாம்ஸஸ்தனூபி⁴꞉.
வ்யஶேம தே³வஹிதம் யதா³யு꞉.
ஸ்வஸ்தி ந இந்த்³ரோ வ்ருத்³த⁴ஶ்ரவா꞉.
ஸ்வஸ்தி ந꞉ பூஷா விஶ்வவேதா³꞉.
ஸ்வஸ்தினஸ்தார்க்ஷ்யோ அரிஷ்டனேமி꞉.
ஸ்வஸ்தி நோ ப்³ருஹஸ்பதிர்த³தா⁴து.
ௐ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉.
ௐ நமஸ்தே க³ணபதயே.
த்வமேவ ப்ரத்யக்ஷம் தத்த்வமஸி.
த்வமேவ கேவலம் கர்தா(அ)ஸி.
த்வமேவ கேவலம் த⁴ர்தா(அ)ஸி.
த்வமேவ கேவலம் ஹர்தா(அ)ஸி.
த்வமேவ ஸர்வம் க²ல்வித³ம் ப்³ரஹ்மாஸி.
த்வம் ஸாக்ஷாதா³த்மா(அ)ஸி நித்யம்.
ருதம் வச்மி.
ஸத்யம் வச்மி.
அவ த்வம் மாம்.
அவ வக்தாரம்.
அவ ஶ்ரோதாரம்.
அவ தா³தாரம்.
அவ தா⁴தாரம்.
அவானூசானமவ ஶிஷ்யம்.
அவ பஶ்சாத்தாத்.
அவ புரஸ்தாத்.
அவோத்தராத்தாத்.
அவ த³க்ஷிணாத்தாத்.
அவ சோர்த்⁴வாத்தாத்.
அவாத⁴ராத்தாத்.
ஸர்வதோ மாம் பாஹி பாஹி ஸமந்தாத்.
த்வம் வாங்மயஸ்த்வம் சின்மய꞉.
த்வமானந்த³மயஸ்த்வம் ப்³ரஹ்மமய꞉.
த்வம் ஸச்சிதா³னந்தா³(அ)த்³விதீயோ(அ)ஸி.
த்வம் ப்ரத்யக்ஷம் ப்³ரஹ்மா(அ)ஸி.
த்வம் ஜ்ஞானமயோ விஜ்ஞானமயோ(அ)ஸி.
ஸர்வம் ஜக³தி³த³ம் த்வத்தோ ஜாயதே.
ஸர்வம் ஜக³தி³த³ம் த்வத்தஸ்திஷ்ட²தி.
ஸர்வம் ஜக³தி³த³ம் த்வயி லயமேஷ்யதி.
ஸர்வம் ஜக³தி³த³ம் த்வயி ப்ரத்யேதி.
த்வம் பூ⁴மிராபோ(அ)னலோ(அ)னிலோ நப⁴꞉.
த்வம் சத்வாரி வாக்பதா³னி.
த்வம் கு³ணத்ரயாதீத꞉.
த்வமவஸ்தா²த்ரயாதீத꞉.
த்வம் தே³ஹத்ரயாதீத꞉.
த்வம் காலத்ரயாதீத꞉.
த்வம் மூலாதா⁴ரஸ்தி²தோ(அ)ஸி நித்யம்.
த்வம் ஶக்தித்ரயாத்மக꞉.
த்வாம் யோகி³னோ த்⁴யாயந்தி நித்யம்.
த்வம் ப்³ரஹ்மா த்வம் விஷ்ணுஸ்த்வம் ருத்³ரஸ்த்வமிந்த்³ரஸ்த்வமக்³நிஸ்த்வம் வாயுஸ்த்வம் ஸூர்யஸ்த்வம் சந்த்³ரமாஸ்த்வம்
ப்³ரஹ்மபூ⁴ர்பு⁴வ꞉ஸ்வரோம்.
க³ணாதி³ம் பூர்வமுச்சார்ய வர்ணாதி³ம் தத³னந்தரம்.
அனுஸ்வார꞉ பரதர꞉.
அர்தே⁴ந்து³லஸிதம்.
தாரேண ருத்³த⁴ம்.
ஏதத்தவ மனுஸ்வரூபம்.
க³கார꞉ பூர்வரூபம்.
அகாரோ மத்⁴யமரூபம்.
அனுஸ்வாரஶ்சாந்த்யரூபம்.
பி³ந்து³ருத்தரரூபம்.
நாத³꞉ ஸந்தா⁴னம்.
ஸம்ஹிதா ஸந்தி⁴꞉.
ஸைஷா க³ணேஶவித்³யா.
க³ணக-ருஷி꞉.
நிச்²ருத்³கா³யத்ரீச்ச²ந்த³꞉.
க³ணபதிர்தே³வதா.
ௐ க³ம்.
ஏகத³ந்தாய வித்³மஹே வக்ரதுண்டா³ய தீ⁴மஹி.
தன்னோ த³ந்தீ ப்ரசோத³யாத்.
ஏகத³ந்தம் சதுர்ஹஸ்தம் பாஶமங்குஶதா⁴ரிணம்.
ரத³ம் ச வரத³ம் ஹஸ்தைர்பி³ப்⁴ராணம் மூஷகத்⁴வஜம்.
ரக்தம் லம்போ³த³ரம் ஶூர்பகர்ணகம் ரக்தவாஸஸம்.
ரக்தக³ந்தா⁴னுலிப்தாங்க³ம் ரக்தபுஷ்பை꞉ ஸுபூஜிதம்.
ப⁴க்தானுகம்பினம் தே³வம் ஜக³த்காரணமச்யுதம்.
ஆவிர்பூ⁴தம் ச ஸ்ருஷ்ட்யாதௌ³ ப்ரக்ருதே꞉ புருஷாத்பரம்.
ஏவம் த்⁴யாயதி யோ நித்யம் ஸ யோகீ³ யோகி³னாம் வர꞉.
நமோ வ்ராதபதயே நமோ க³ணபதயே நம꞉ ப்ரமத²பதயே நமஸ்தே(அ)ஸ்து லம்போ³த³ராயைகத³ந்தாய விக்⁴னவிநாஶினே ஶிவஸுதாய வரத³மூர்த்தயே நம꞉.
ஏதத³த²ர்வஶீர்ஷம் யோ(அ)தீ⁴தே.
ஸ ப்³ரஹ்மபூ⁴யாய கல்பதே.
ஸ ஸர்வவிக்⁴னைர்னபா³த்⁴யதே.
ஸ ஸர்வத꞉ ஸுக²மேத⁴தே.
ஸ பஞ்சமஹாபாபாத் ப்ரமுச்யதே.
ஸாயமதீ⁴யானோ தி³வஸக்ருதம் பாபம் நாஶயதி.
ப்ராதரதீ⁴யானோ ராத்ரிக்ருதம் பாபம் நாஶயதி.
ஸாயம் ப்ராத꞉ ப்ரயுஞ்ஜான꞉ பாபோ(அ)பாபோ ப⁴வதி.
ஸர்வத்ராதீ⁴யானோ(அ)பவிக்⁴னோ ப⁴வதி.
த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷம் ச விந்த³தி.
இத³மத²ர்வஶீர்ஷமஶிஷ்யாய ந தே³யம்.
யோ யதி³ மோஹாத்³ தா³ஸ்யதி.
ஸ பாபீயான் ப⁴வதி.
ஸஹஸ்ராவர்தநாத்³யம் யம் காமமதீ⁴தே.
தந்தமனேன ஸாத⁴யேத்.
அனேன க³ணபதிமபி⁴ஷிஞ்சதி.
ஸ வாக்³மீ ப⁴வதி.
சதுர்த்²யாமனஶ்னன் ஜபதி.
ஸ வித்³யாவான் ப⁴வதி.
இத்யத²ர்வணவாக்யம்.
ப்³ரஹ்மாத்³யாவரணம் வித்³யான்ன பி³பே⁴தி கதா³சனேதி.
யோ தூ³ர்வாங்குரைர்யஜதி.
ஸ வைஶ்ரவணோபமோ ப⁴வதி.
யோ லாஜைர்யஜதி.
ஸ யஶோவான் ப⁴வதி.
ஸ மேதா⁴வான் ப⁴வதி.
யோ மோத³கஸஹஸ்ரேண யஜதி.
ஸ வாஞ்சி²தப²லமவாப்னோதி.
ய꞉ ஸாஜ்யஸமித்³பி⁴ர்யஜதி.
ஸ ஸர்வம் லப⁴தே ஸ ஸர்வம் லப⁴தே.
அஷ்டௌ ப்³ராஹ்மணான் ஸம்யக்³க்³ராஹயித்வா.
ஸூர்யவர்சஸ்வீ ப⁴வதி.
ஸூர்யக்³ரஹே மஹானத்³யாம் ப்ரதிமாஸந்நிதௌ⁴ வா ஜப்த்வா.
ஸித்³த⁴மந்த்ரோ ப⁴வதி.
மஹாவிக்⁴னாத் ப்ரமுச்யதே.
மஹாதோ³ஷாத் ப்ரமுச்யதே.
மஹாபாபாத் ப்ரமுச்யதே.
மஹாப்ரத்யவாயாத் ப்ரமுச்யதே.
ஸ ஸர்வவித்³ப⁴வதி ஸ ஸர்வவித்³ப⁴வதி.
ய ஏவம் வேத³.
ௐ ஸஹனாவவது.
ஸஹ நௌ பு⁴னக்து.
ஸஹ வீர்யம் கரவாவஹை.
தேஜஸ்வினாவதீ⁴தமஸ்து மா வித்³விஷாவஹை.
ௐ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |