எதிர்மறையிலிருந்து பாதுகாக்கும் சக்தி வாய்ந்த நரசிம்ம மந்திரம்

ௐ நமோ ந்ருʼஸிம்ʼஹாய ஜ்வாலாமுகா²க்³னிநேத்ராய ஶங்க²சக்ரக³தா³ப்ரஹஸ்தாய . யோக³ரூபாய ஹிரண்யகஶிபுச்சே²த³னாந்த்ரமாலாவிபூ⁴ஷணாய ஹன ஹன த³ஹ த³ஹ வச வச ரக்ஷ வோ ந்ருʼஸிம்ʼஹாய பூர்வதி³ஶாம்ʼ ப³ந்த⁴ ப³ந்த⁴ ரௌத்³ரந்ருʼஸிம்ʼஹாய த³க்ஷிணதி³ஶ....

ௐ நமோ ந்ருʼஸிம்ʼஹாய ஜ்வாலாமுகா²க்³னிநேத்ராய ஶங்க²சக்ரக³தா³ப்ரஹஸ்தாய . யோக³ரூபாய ஹிரண்யகஶிபுச்சே²த³னாந்த்ரமாலாவிபூ⁴ஷணாய ஹன ஹன த³ஹ த³ஹ வச வச ரக்ஷ வோ
ந்ருʼஸிம்ʼஹாய பூர்வதி³ஶாம்ʼ ப³ந்த⁴ ப³ந்த⁴ ரௌத்³ரந்ருʼஸிம்ʼஹாய த³க்ஷிணதி³ஶாம்ʼ ப³ந்த⁴ ப³ந்த⁴
பாவனந்ருʼஸிம்ʼஹாய பஶ்சிமதி³ஶாம்ʼ ப³ந்த⁴ ப³ந்த⁴ தா³ருணந்ருʼஸிம்ʼஹாய உத்தரதி³ஶாம்ʼ ப³ந்த⁴ ப³ந்த⁴
ஜ்வாலாந்ருʼஸிம்ʼஹாய ஆகாஶதி³ஶாம்ʼ ப³ந்த⁴ ப³ந்த⁴ லக்ஷ்மீந்ருʼஸிம்ʼஹாய பாதாலதி³ஶாம்ʼ ப³ந்த⁴ ப³ந்த⁴
க꞉ க꞉ கம்பய கம்பய ஆவேஶய ஆவேஶய அவதாரய அவதாரய ஶீக்⁴ரம்ʼ ஶீக்⁴ரம் ..

ௐ நமோ நாரஸிம்ʼஹாய நவகோடிதே³வக்³ரஹோச்சாடனாய .
ௐ நமோ நாரஸிம்ʼஹாய அஷ்டகோடிக³ந்த⁴ர்வக்³ரஹோச்சாடனாய .
ௐ நமோ நாரஸிம்ʼஹாய ஸப்தகோடிகிந்நரக்³ரஹோச்சாடனாய .
ௐ நமோ நாரஸிம்ʼஹாய ஷட்கோடிஶாகினீக்³ரஹோச்சாடனாய .
ௐ நமோ நாரஸிம்ʼஹாய பஞ்சகோடிபன்னக³க்³ரஹோச்சாடனாய .
ௐ நமோ நாரஸிம்ʼஹாய சதுஷ்கோடிப்³ரஹ்மராக்ஷஸக்³ரஹோச்சாடனாய .
ௐ நமோ நாரஸிம்ʼஹாய த்³விகோடித³னுஜக்³ரஹோச்சாடனாய .
ௐ நமோ நாரஸிம்ʼஹாய ஏககோடிக்³ரஹோச்சாடனாய .
ௐ நமோ நாரஸிம்ʼஹாய அரிமுரிசோரராக்ஷஸஜிதி꞉ வாரம்ʼ வாரம் . ஸ்த்ரீப⁴யசோரப⁴யவ்யாதி⁴ப⁴யஸகலப⁴யகண்டகான் வித்⁴வம்ʼஸய வித்⁴வம்ʼஸய .
ஶரணாக³தவஜ்ரபஞ்ஜராய விஶ்வஹ்ருʼத³யாய ப்ரஹ்லாத³வரதா³ய க்ஷ்ரௌம்ʼ ஶ்ரீம்ʼ ந்ருʼஸிம்ʼஹாய ஸ்வாஹா .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |