எதிரிகள் மற்றும் தீய சக்திகளிடமிருந்து பாதுகாப்பதற்கான மந்திரம்

ப்⁴ராத்ருவ்யக்ஷயணமஸி ப்⁴ராத்ருவ்யசாதனம் மே தா³꞉ ஸ்வாஹ ..1.. ஸபத்னக்ஷயணமஸி ஸபத்னசாதனம் மே தா³꞉ ஸ்வாஹ ..2.. அராயக்ஷயணமஸ்யராயசாதனம் மே தா³꞉ ஸ்வாஹ ..3.. பிஶாசக்ஷயணமஸி பிஶாசசாதனம் மே தா³꞉ ஸ்வாஹ ..4.. ஸதா³ன்வாக்ஷயணமஸி ஸதா³ன்வாசா....

ப்⁴ராத்ருவ்யக்ஷயணமஸி ப்⁴ராத்ருவ்யசாதனம் மே தா³꞉ ஸ்வாஹ ..1..
ஸபத்னக்ஷயணமஸி ஸபத்னசாதனம் மே தா³꞉ ஸ்வாஹ ..2..
அராயக்ஷயணமஸ்யராயசாதனம் மே தா³꞉ ஸ்வாஹ ..3..
பிஶாசக்ஷயணமஸி பிஶாசசாதனம் மே தா³꞉ ஸ்வாஹ ..4..
ஸதா³ன்வாக்ஷயணமஸி ஸதா³ன்வாசாதனம் மே தா³꞉ ஸ்வாஹ ..5..

அக்³னே யத்தே தபஸ்தேன தம் ப்ரதி தப யோ(அ)ஸ்மான் த்³வேஷ்டி யம் வயம் த்³விஷ்ம꞉ ..1..
அக்³னே யத்தே ஹரஸ்தேன தம் ப்ரதி ஹர யோ(அ)ஸ்மான் த்³வேஷ்டி யம் வயம் த்³விஷ்ம꞉ ..2..
அக்³னே யத்தே(அ)ர்சிஸ்தேன தம் ப்ரத்யர்ச யோ(அ)ஸ்மான் த்³வேஷ்டி யம் வயம் த்³விஷ்ம꞉ ..3..
அக்³னே யத்தே ஶோசிஸ்தேன தம் ப்ரதி ஶோச யோ(அ)ஸ்மான் த்³வேஷ்டி யம் வயம் த்³விஷ்ம꞉ ..4..
அக்³னே யத்தே தேஜஸ்தேன தமதேஜஸம் க்ருணு யோ(அ)ஸ்மான் த்³வேஷ்டி யம் வயம் த்³விஷ்ம꞉ ..5..

வாயோ யத்தே தபஸ்தேன தம் ப்ரதி தப யோ(அ)ஸ்மான் த்³வேஷ்டி யம் வயம் த்³விஷ்ம꞉ ..1..
வாயோ யத்தே ஹரஸ்தேன தம் ப்ரதி ஹர யோ(அ)ஸ்மான் த்³வேஷ்டி யம் வயம் த்³விஷ்ம꞉ ..2..
வாயோ யத்தே(அ)ர்சிஸ்தேன தம் ப்ரத்யர்ச யோ(அ)ஸ்மான் த்³வேஷ்டி யம் வயம் த்³விஷ்ம꞉ ..3..
வாயோ யத்தே ஶோசிஸ்தேன தம் ப்ரதி ஶோச யோ(அ)ஸ்மான் த்³வேஷ்டி யம் வயம் த்³விஷ்ம꞉ ..4..
வாயோ யத்தே தேஜஸ்தேன தமதேஜஸம் க்ருணு யோ(அ)ஸ்மான் த்³வேஷ்டி யம் வயம் த்³விஷ்ம꞉ ..5..

ஸூர்ய யத்தே தபஸ்தேன தம் ப்ரதி தப யோ(அ)ஸ்மான் த்³வேஷ்டி யம் வயம் த்³விஷ்ம꞉ ..1..
ஸூர்ய யத்தே ஹரஸ்தேன தம் ப்ரதி ஹர யோ(அ)ஸ்மான் த்³வேஷ்டி யம் வயம் த்³விஷ்ம꞉ ..2..
ஸூர்ய யத்தே(அ)ர்சிஸ்தேன தம் ப்ரத்யர்ச யோ(அ)ஸ்மான் த்³வேஷ்டி யம் வயம் த்³விஷ்ம꞉ ..3..
ஸூர்ய யத்தே ஶோசிஸ்தேன தம் ப்ரதி ஶோச யோ(அ)ஸ்மான் த்³வேஷ்டி யம் வயம் த்³விஷ்ம꞉ ..4..
ஸூர்ய யத்தே தேஜஸ்தேன தமதேஜஸம் க்ருணு யோ(அ)ஸ்மான் த்³வேஷ்டி யம் வயம் த்³விஷ்ம꞉ ..5..

சந்த்³ர யத்தே தபஸ்தேன தம் ப்ரதி தப யோ(அ)ஸ்மான் த்³வேஷ்டி யம் வயம் த்³விஷ்ம꞉ ..1..
சந்த்³ர யத்தே ஹரஸ்தேன தம் ப்ரதி ஹர யோ(அ)ஸ்மான் த்³வேஷ்டி யம் வயம் த்³விஷ்ம꞉ ..2..
சந்த்³ர யத்தே(அ)ர்சிஸ்தேன தம் ப்ரத்யர்ச யோ(அ)ஸ்மான் த்³வேஷ்டி யம் வயம் த்³விஷ்ம꞉ ..3..
சந்த்³ர யத்தே ஶோசிஸ்தேன தம் ப்ரதி ஶோச யோ(அ)ஸ்மான் த்³வேஷ்டி யம் வயம் த்³விஷ்ம꞉ ..4..
சந்த்³ர யத்தே தேஜஸ்தேன தமதேஜஸம் க்ருணு யோ(அ)ஸ்மான் த்³வேஷ்டி யம் வயம் த்³விஷ்ம꞉ ..5..

ஆபோ யத்³வஸ்தபஸ்தேன தம் ப்ரதி தபத யோ(அ)ஸ்மான் த்³வேஷ்டி யம் வயம் த்³விஷ்ம꞉ ..1..
ஆபோ யத்³வஸ்ஹரஸ்தேன தம் ப்ரதி ஹரத யோ(அ)ஸ்மான் த்³வேஷ்டி யம் வயம் த்³விஷ்ம꞉ ..2..
ஆபோ யத்³வஸ்(அ)ர்சிஸ்தேன தம் ப்ரதி அர்சத யோ(அ)ஸ்மான் த்³வேஷ்டி யம் வயம் த்³விஷ்ம꞉ ..3..
ஆபோ யத்³வஸ்ஶோசிஸ்தேன தம் ப்ரதி ஶோசத யோ(அ)ஸ்மான் த்³வேஷ்டி யம் வயம் த்³விஷ்ம꞉ ..4..
ஆபோ யத்³வஸ்தேஜஸ்தேன தமதேஜஸம் க்ருணுத யோ(அ)ஸ்மான் த்³வேஷ்டி யம் வயம் த்³விஷ்ம꞉ ..5..

ஶேரப⁴க ஶேரப⁴ புனர்வோ யந்து யாதவ꞉ புனர்ஹேதி꞉ கிமீதி³ன꞉ .
யஸ்ய ஸ்த² தமத்த யோ வோ ப்ராஹைத்தமத்த ஸ்வா மாம்ஸான்யத்த ..1..
ஶேவ்ருத⁴க ஶேவ்ருத⁴ புனர்வோ யந்து யாதவ꞉ புனர்ஹேதி꞉ கிமீதி³ன꞉ .
யஸ்ய ஸ்த² தமத்த யோ வோ ப்ராஹைத்தமத்த ஸ்வா மாம்ஸான்யத்த ..2..
ம்ரோகானும்ரோக புனர்வோ யந்து யாதவ꞉ புனர்ஹேதி꞉ கிமீதி³ன꞉ .
யஸ்ய ஸ்த² தமத்த யோ வோ ப்ராஹைத்தமத்த ஸ்வா மாம்ஸான்யத்த ..3..
ஸர்பானுஸர்ப புனர்வோ யந்து யாதவ꞉ புனர்ஹேதி꞉ கிமீதி³ன꞉ .
யஸ்ய ஸ்த² தமத்த யோ வோ ப்ராஹைத்தமத்த ஸ்வா மாம்ஸான்யத்த ..4..
ஜூர்ணி புனர்வோ யந்து யாதவ꞉ புனர்ஹேதி꞉ கிமீதி³ன꞉ .
யஸ்ய ஸ்த² தமத்த யோ வோ ப்ராஹைத்தமத்த ஸ்வா மாம்ஸான்யத்த ..5..
உபப்³தே³ புனர்வோ யந்து யாதவ꞉ புனர்ஹேதி꞉ கிமீதி³ன꞉ .
யஸ்ய ஸ்த² தமத்த யோ வோ ப்ராஹைத்தமத்த ஸ்வா மாம்ஸான்யத்த ..6..
அர்ஜுனி புனர்வோ யந்து யாதவ꞉ புனர்ஹேதி꞉ கிமீதி³ன꞉ .
யஸ்ய ஸ்த² தமத்த யோ வோ ப்ராஹைத்தமத்த ஸ்வா மாம்ஸான்யத்த ..7..
ப⁴ரூஜி புனர்வோ யந்து யாதவ꞉ புனர்ஹேதி꞉ கிமீதி³ன꞉ .
யஸ்ய ஸ்த² தமத்த யோ வோ ப்ராஹைத்தமத்த ஸ்வா மாம்ஸான்யத்த ..8..

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |