போட்டியாளர்களை அழிக்கும் மந்திரம்

புமான் பும்ஸ꞉ பரிஜாதோ(அ)ஶ்வத்த²꞉ க²தி³ராத³தி⁴ . ஸ ஹந்து ஶத்ரூன் மாமகான் யான் அஹம் த்³வேஷ்மி யே ச மாம் ..1.. தான் அஶ்வத்த² நி꞉ ஶ்ருணீஹி ஶத்ரூன் வைபா³த⁴தோ³த⁴த꞉ . இந்த்³ரேண வ்ருத்ரக்⁴னா மேதீ³ மித்ரேண வருணேன ச ..2.. யதா²ஶ்வத்த² ....

புமான் பும்ஸ꞉ பரிஜாதோ(அ)ஶ்வத்த²꞉ க²தி³ராத³தி⁴ .
ஸ ஹந்து ஶத்ரூன் மாமகான் யான் அஹம் த்³வேஷ்மி யே ச மாம் ..1..
தான் அஶ்வத்த² நி꞉ ஶ்ருணீஹி ஶத்ரூன் வைபா³த⁴தோ³த⁴த꞉ .
இந்த்³ரேண வ்ருத்ரக்⁴னா மேதீ³ மித்ரேண வருணேன ச ..2..
யதா²ஶ்வத்த² நிரப⁴னோ(அ)ந்தர்மஹத்யர்ணவே .
ஏவா தாந்த்ஸர்வான் நிர்ப⁴ங்க்³தி⁴ யான் அஹம் த்³வேஷ்மி யே ச மாம் ..3..
ய꞉ ஸஹமானஶ்சரஸி ஸாஸஹான இவ ருஷப⁴꞉ .
தேநாஶ்வத்த² த்வயா வயம் ஸபத்னாந்த்ஸஹிஷீமஹி ..4..
ஸினாத்வேனான் நிர்ருதிர்ம்ருத்யோ꞉ பாஶைரமோக்யை꞉ .
அஶ்வத்த² ஶத்ரூன் மாமகான் யான் அஹம் த்³வேஷ்மி யே ச மாம் ..5..
யதா²ஶ்வத்த² வானஸ்பத்யான் ஆரோஹன் க்ருணுஷே(அ)த⁴ரான் .
ஏவா மே ஶத்ரோர்மூர்தா⁴னம் விஷ்வக்³பி⁴ந்த்³தி⁴ ஸஹஸ்வ ச ..6..
தே(அ)த⁴ராஞ்ச꞉ ப்ர ப்லவந்தாம் சி²ன்னா நௌரிவ ப³ந்த⁴னாத்.
ந வைபா³த⁴ப்ரணுத்தானாம் புனரஸ்தி நிவர்தனம் ..7..
ப்ரைணான் நுதே³ மனஸா ப்ர சித்தேனோத ப்³ரஹ்மணா .
ப்ரைணான் வ்ருக்ஷஸ்ய ஶாக²யாஶ்வத்த²ஸ்ய நுதா³மஹே ..8..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |