പൂർണ ആരോഗ്യത്തിനുള്ള മന്ത്രം

ജരായുജഃ പ്രഥമ ഉസ്രിയോ വൃഷാ വാതാഭ്രജാ സ്തനയന്ന് ഏതി വൃഷ്ട്യാ . സ നോ മൃഡാതി തന്വ ഋജുഗോ രുജൻ യ ഏകമോജസ്ത്രേധാ വിചക്രമേ ..1.. അംഗേഅംഗേ ശോചിഷാ ശിശ്രിയാണം നമസ്യന്തസ്ത്വാ ഹവിഷാ വിധേമ . അങ്കാന്ത്സമങ്കാൻ ഹവിഷാ വിധേമ യോ അഗ്രഭീത്....

ജരായുജഃ പ്രഥമ ഉസ്രിയോ വൃഷാ വാതാഭ്രജാ സ്തനയന്ന് ഏതി വൃഷ്ട്യാ .
സ നോ മൃഡാതി തന്വ ഋജുഗോ രുജൻ യ ഏകമോജസ്ത്രേധാ വിചക്രമേ ..1..
അംഗേഅംഗേ ശോചിഷാ ശിശ്രിയാണം നമസ്യന്തസ്ത്വാ ഹവിഷാ വിധേമ .
അങ്കാന്ത്സമങ്കാൻ ഹവിഷാ വിധേമ യോ അഗ്രഭീത്പർവാസ്യാ ഗ്രഭീതാ ..2..
മുഞ്ച ശീർഷക്ത്യാ ഉത കാസ ഏനം പരുഷ്പരുരാവിവേശാ യോ അസ്യ .
യോ അഭ്രജാ വാതജാ യശ്ച ശുഷ്മോ വനസ്പതീന്ത്സചതാം പർവതാംശ്ച ..3..
ശം മേ പരസ്മൈ ഗാത്രായ ശമസ്ത്വവരായ മേ .
ശം മേ ചതുർഭ്യോ അംഗേഭ്യഃ ശമസ്തു തന്വേ മമ ..4..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |