സംരക്ഷണത്തിനായി ശ്രീരാമന്റെ മന്ത്രം

ഓം നമോ ഭഗവതേ രഘുനന്ദനായ രക്ഷോഘ്നവിശാരദായ മധുരപ്രസന്നവദനായ അമിതതേജസേ ബലായ രാമായ വിഷ്ണവേ നമഃ....

ഓം നമോ ഭഗവതേ രഘുനന്ദനായ രക്ഷോഘ്നവിശാരദായ മധുരപ്രസന്നവദനായ അമിതതേജസേ ബലായ രാമായ വിഷ്ണവേ നമഃ

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |