വിഷ്ണുവിന്‍റെ തത്ത്വ മന്ത്രങ്ങൾ

ഓം യം നമഃ പരായ പൃഥിവ്യാത്മനേ നമഃ ഓംണാം നമഃ പരായ അബാത്മനേ നമഃ ഓം യം നമഃ പരായ തേജ ആത്മനേ നമഃ ഓം രാം നമഃ പരായ വായ്വാത്മനേ നമഃ ഓം നാം നമഃ പരായാകാശാത്മനേ നമഃ ഓം മോം നമഃ പരായ അഹങ്കാരാത്മനേ നമഃ ഓം നം നമഃ പരായ മഹദാത്മനേ നമഃ ഓം ഓം നമഃ പ....

ഓം യം നമഃ പരായ പൃഥിവ്യാത്മനേ നമഃ ഓംണാം നമഃ പരായ അബാത്മനേ നമഃ ഓം യം നമഃ പരായ തേജ ആത്മനേ നമഃ ഓം രാം നമഃ പരായ വായ്വാത്മനേ നമഃ ഓം നാം നമഃ പരായാകാശാത്മനേ നമഃ ഓം മോം നമഃ പരായ അഹങ്കാരാത്മനേ നമഃ ഓം നം നമഃ പരായ മഹദാത്മനേ നമഃ ഓം ഓം നമഃ പരായ പ്രകൃത്യാത്മനേ നമഃ

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |