ഭയം അകറ്റാൻ മന്ത്രം

ഓം ക്ലീം സർവമംഗലമാംഗല്യൈ ശിവേ സർവാർഥസാധികേ . ശരണ്യേ ത്ര്യംബകേ ഗൗരി നാരായണി നമോസ്തുഽതേ ക്ലീം നമഃ ......

ഓം ക്ലീം സർവമംഗലമാംഗല്യൈ ശിവേ സർവാർഥസാധികേ .
ശരണ്യേ ത്ര്യംബകേ ഗൗരി നാരായണി നമോസ്തുഽതേ ക്ലീം നമഃ ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |