എല്ലാ ഭയങ്ങളെയും മറികടക്കാനുള്ള മന്ത്രം

ഓം പ്രഭാകരായ വിദ്മഹേ ദിവാകരായ ധീമഹി. തന്നഃ സൂര്യഃ പ്രചോദയാത്.....

ഓം പ്രഭാകരായ വിദ്മഹേ ദിവാകരായ ധീമഹി.
തന്നഃ സൂര്യഃ പ്രചോദയാത്.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |