അനുഗ്രഹത്തിനായി കാളി മന്ത്രങ്ങൾ

ഓം കാല്യൈ നമഃ ഓം താരായൈ നമഃ ഓം ഭഗവത്യൈ നമഃ ഓം കുബ്ജായൈ നമഃ ഓം ശീതലായൈ നമഃ ഓം ത്രിപുരായൈ നമഃ ഓം മാതൃകായൈ നമഃ ഓം ലക്ഷ്മ്യൈ നമഃ....

ഓം കാല്യൈ നമഃ ഓം താരായൈ നമഃ ഓം ഭഗവത്യൈ നമഃ ഓം കുബ്ജായൈ നമഃ ഓം ശീതലായൈ നമഃ ഓം ത്രിപുരായൈ നമഃ ഓം മാതൃകായൈ നമഃ ഓം ലക്ഷ്മ്യൈ നമഃ

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |