ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವಾಸ್ತು ದೇವತಾ ಮಂತ್ರ

ಗೇಹಾದಿಶೋಭನಕರಂ ಸ್ಥಲದೇವತಾಖ್ಯಂ ಸಂಜಾತಮೀಶ್ವರತನುರಸಾಮೃತದೇಹರೂಪಂ . ಸಂಪತ್ತಿಸೌಖ್ಯಧನಧಾನ್ಯಕರಂ ನಿಧಾನಂ ತಂ ದಿವ್ಯವಾಸ್ತುಪುರುಷಂ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ ನಿತ್ಯಂ ......

ಗೇಹಾದಿಶೋಭನಕರಂ ಸ್ಥಲದೇವತಾಖ್ಯಂ
ಸಂಜಾತಮೀಶ್ವರತನುರಸಾಮೃತದೇಹರೂಪಂ .
ಸಂಪತ್ತಿಸೌಖ್ಯಧನಧಾನ್ಯಕರಂ ನಿಧಾನಂ
ತಂ ದಿವ್ಯವಾಸ್ತುಪುರುಷಂ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ ನಿತ್ಯಂ ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |