ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ನರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ನರಸಿಂಹಾಯ . ನಮಸ್ತೇಜಸ್ತೇಜಸೇ ಆವಿರಾವಿರ್ಭವ ಕರ್ಮಾಶಯಾನ್ ರಂಧಯ ರಂಧಯ ತಮೋ ಗ್ರಸ ಗ್ರಸ ಓಂ ಸ್ವಾಹಾ . ಅಭಯಂ ಮಮಾತ್ಮನಿ ಭೂಯಿಷ್ಠಾಃ ಓಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ......

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ನರಸಿಂಹಾಯ . ನಮಸ್ತೇಜಸ್ತೇಜಸೇ ಆವಿರಾವಿರ್ಭವ ಕರ್ಮಾಶಯಾನ್ ರಂಧಯ ರಂಧಯ ತಮೋ ಗ್ರಸ ಗ್ರಸ ಓಂ ಸ್ವಾಹಾ . ಅಭಯಂ ಮಮಾತ್ಮನಿ ಭೂಯಿಷ್ಠಾಃ ಓಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |