ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಮಂತ್ರ

ಪಶ್ಯೇಮ ಶರದಃ ಶತಂ ..1.. ಜೀವೇಮ ಶರದಃ ಶತಂ ..2.. ಬುಧ್ಯೇಮ ಶರದಃ ಶತಂ ..3.. ರೋಹೇಮ ಶರದಃ ಶತಂ ..4.. ಪೂಷೇಮ ಶರದಃ ಶತಂ ..5.. ಭವೇಮ ಶರದಃ ಶತಂ ..6.. ಭೂಷೇಮ ಶರದಃ ಶತಂ ..7.. ಭೂಯಸೀಃ ಶರದಃ ಶತಾತ್..8......

ಪಶ್ಯೇಮ ಶರದಃ ಶತಂ ..1..
ಜೀವೇಮ ಶರದಃ ಶತಂ ..2..
ಬುಧ್ಯೇಮ ಶರದಃ ಶತಂ ..3..
ರೋಹೇಮ ಶರದಃ ಶತಂ ..4..
ಪೂಷೇಮ ಶರದಃ ಶತಂ ..5..
ಭವೇಮ ಶರದಃ ಶತಂ ..6..
ಭೂಷೇಮ ಶರದಃ ಶತಂ ..7..
ಭೂಯಸೀಃ ಶರದಃ ಶತಾತ್..8..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |