ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಂತ್ರ

ಲಂಬೋದರ ಮಹಾಭಾಗ, ಸರ್ವೋಪ್ರದವನಾಶನ . ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾದವಿಘ್ನೇಶ, ಚಿರಂ ಜೀವತು ಬಾಲಕಃ .. ಜನನೀ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ, ಬಾಲಾನಾಂ ಚ ವಿಶೇಷತಃ . ನಾರಾಯಣೀಸ್ವರುಪೇಣ, ಬಾಲಂ ಮೇ ರಕ್ಷ ಸರ್ವದಾ .. ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚೇಭ್ಯೋ, ಡಾಕಿನೀ ಯೋಗಿನೀಷು ಚ . ಮಾತೇವ ರಕ್ಷ ಬಾಲಂ ಮೇ, ಶ್ವಾ....

ಲಂಬೋದರ ಮಹಾಭಾಗ, ಸರ್ವೋಪ್ರದವನಾಶನ .
ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾದವಿಘ್ನೇಶ, ಚಿರಂ ಜೀವತು ಬಾಲಕಃ ..
ಜನನೀ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ, ಬಾಲಾನಾಂ ಚ ವಿಶೇಷತಃ .
ನಾರಾಯಣೀಸ್ವರುಪೇಣ, ಬಾಲಂ ಮೇ ರಕ್ಷ ಸರ್ವದಾ ..
ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚೇಭ್ಯೋ, ಡಾಕಿನೀ ಯೋಗಿನೀಷು ಚ .
ಮಾತೇವ ರಕ್ಷ ಬಾಲಂ ಮೇ, ಶ್ವಾಪದೇ ಪನ್ನಗೇಷು ಚ ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |