ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ. ಕೂಷ್ಮಾಂಡಿ ರಾಗಿಣಿ ರಕ್ಷ. ಭಗವತಿ ಚಾಮುಂಡೇ ಮುಂಚ. ದಹ ಸರ. ಬಾಲಕಾದ್ ಗಚ್ಛ ಠಠ. ಕಾಮುಂಡೇ ನಮೋ ಹಿಜ್ಯೇ ಭುಃ. ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ದುಷ್ಟಗ್ರಹಾನ್. ಹ್ರೂಂ ತತ್ರ ಗಚ್ಛಂತು ಗುಹ್ಯಕಾಃ. ಯತ್ರ ಸ್ವಂ ಸ್ಥಾನಂ ಕುರು. ರುದ್ರೋ ಜ್ಞಾಪಯತಿ ಠಠ. ಶಕ್ಷಮಪಾಡೇಹನಿ. ಉಜ್ರಿಹಗತಾಟ.....

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ. ಕೂಷ್ಮಾಂಡಿ ರಾಗಿಣಿ ರಕ್ಷ. ಭಗವತಿ ಚಾಮುಂಡೇ ಮುಂಚ. ದಹ ಸರ. ಬಾಲಕಾದ್ ಗಚ್ಛ ಠಠ. ಕಾಮುಂಡೇ ನಮೋ ಹಿಜ್ಯೇ ಭುಃ. ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ದುಷ್ಟಗ್ರಹಾನ್. ಹ್ರೂಂ ತತ್ರ ಗಚ್ಛಂತು ಗುಹ್ಯಕಾಃ. ಯತ್ರ ಸ್ವಂ ಸ್ಥಾನಂ ಕುರು. ರುದ್ರೋ ಜ್ಞಾಪಯತಿ ಠಠ. ಶಕ್ಷಮಪಾಡೇಹನಿ. ಉಜ್ರಿಹಗತಾಟ. ಷಡ್ಗ್ರಹೈಶ್ಚ ಸಹಿತಂ ರಕ್ಷ ಮುಂಚ ಕುಮಾರಕಂ ಹ್ರೀಂ ಠಠ.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |