ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಮಂತ್ರಗಳು

ಓಂ ಹೇತುಕಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಾಯ ನಮಃ ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವೇತಾಲಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅಗ್ನಿಜಿಹ್ವಾಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕಾಲಾಂತಕಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕಪಾಲಿಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಏಕಪಾದಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಭೀಮರೂಪಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಾಯ ನಮ....

ಓಂ ಹೇತುಕಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಾಯ ನಮಃ ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವೇತಾಲಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅಗ್ನಿಜಿಹ್ವಾಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕಾಲಾಂತಕಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕಪಾಲಿಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಏಕಪಾದಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಭೀಮರೂಪಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮಾಲೇಯಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಹಾಟಕೇಶ್ವರಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಾಯ ನಮಃ

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |