ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ರಾಮ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಖರಾಂತಕಾಯ ಕಾಲಾಗ್ನಿರೂಪಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ನಿಶಾಚರಕುಲದಾವಾಗ್ನಯೇ ಹುಁ ಫಟ್ .....

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಖರಾಂತಕಾಯ ಕಾಲಾಗ್ನಿರೂಪಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ನಿಶಾಚರಕುಲದಾವಾಗ್ನಯೇ ಹುಁ ಫಟ್ .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |