ಮಾಟಮಂತ್ರದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಥರ್ವ ವೇದ ಮಂತ್ರ

 

Protection From Evil Forces | Atharva Veda Mantra

 

ಸಮಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ಸೂರ್ಯೇಣಾಹ್ನಾ ರಾತ್ರೀ ಸಮಾವತೀ । ಕೃಣೋಮಿ ಸತ್ಯಮೂತಯೇಽರಸಾಃ ಸಂತು ಕೃತ್ವರೀಃ ॥1॥ ಯೋ ದೇವಾಃ ಕೃತ್ಯಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಹರಾದವಿದುಷೋ ಗೃಹಂ । ವತ್ಸೋ ಧಾರುರಿವ ಮಾತರಂ ತಂ ಪ್ರತ್ಯಗುಪ ಪದ್ಯತಾಂ ॥2॥ ಅಮಾ ಕೃತ್ವಾ ಪಾಪ್ಮಾನಂ ಯಸ್ತೇನಾನ್ಯಂ ಜಿಘಾಂಸತಿ ।....

ಸಮಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ಸೂರ್ಯೇಣಾಹ್ನಾ ರಾತ್ರೀ ಸಮಾವತೀ ।
ಕೃಣೋಮಿ ಸತ್ಯಮೂತಯೇಽರಸಾಃ ಸಂತು ಕೃತ್ವರೀಃ ॥1॥
ಯೋ ದೇವಾಃ ಕೃತ್ಯಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಹರಾದವಿದುಷೋ ಗೃಹಂ ।
ವತ್ಸೋ ಧಾರುರಿವ ಮಾತರಂ ತಂ ಪ್ರತ್ಯಗುಪ ಪದ್ಯತಾಂ ॥2॥
ಅಮಾ ಕೃತ್ವಾ ಪಾಪ್ಮಾನಂ ಯಸ್ತೇನಾನ್ಯಂ ಜಿಘಾಂಸತಿ ।
ಅಶ್ಮಾನಸ್ತಸ್ಯಾಂ ದಗ್ಧಾಯಾಂ ಬಹುಲಾಃ ಫಟ್ಕರಿಕ್ರತಿ ॥3॥
ಸಹಸ್ರಧಾಮನ್ ವಿಶಿಖಾನ್ ವಿಗ್ರೀವಾಂ ಛಾಯಯಾ ತ್ವಂ ।
ಪ್ರತಿ ಸ್ಮ ಚಕ್ರುಷೇ ಕೃತ್ಯಾಂ ಪ್ರಿಯಾಂ ಪ್ರಿಯಾವತೇ ಹರ ॥4॥
ಅನಯಾಹಮೋಷಧ್ಯಾ ಸರ್ವಾಃ ಕೃತ್ಯಾ ಅದೂದುಷಂ ।
ಯಾಂ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಚಕ್ರುರ್ಯಾಂ ಗೋಷು ಯಾಂ ವಾ ತೇ ಪುರುಷೇಷು ॥5॥
ಯಶ್ಚಕಾರ ನ ಶಶಾಕ ಕರ್ತುಂ ಶಶ್ರೇ ಪಾದಮಂಗುರಿಂ ।
ಚಕಾರ ಭದ್ರಮಸ್ಮಭ್ಯಮಾತ್ಮನೇ ತಪನಂ ತು ಸಃ ॥6॥
ಅಪಾಮಾರ್ಗೋಽಪ ಮಾರ್ಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಿಯಂ ಶಪಥಶ್ಚ ಯಃ ।
ಅಪಾಹ ಯಾತುಧಾನೀರಪ ಸರ್ವಾ ಅರಾಯ್ಯಃ ॥7॥
ಅಪಮೃಜ್ಯ ಯಾತುಧಾನಾನ್ ಅಪ ಸರ್ವಾ ಅರಾಯ್ಯಃ ।
ಅಪಾಮಾರ್ಗ ತ್ವಯಾ ವಯಂ ಸರ್ವಂ ತದಪ ಮೃಜ್ಮಹೇ ॥8॥

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |