ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶರಭ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ನಮಃ ಶರಭಸಾಳುವ ಪಕ್ಷಿರಾಜಾಯ ಸರ್ವಭೂತಮಯಾಯ ಸರ್ವಮೂರ್ತಯೇ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಶೀಘ್ರಂ ತಾರಯ ತಾರಯ ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಲಂ ಕ್ಷಂ ಲಂ ಟಂ ಲಂ ಯಂ ಪ್ರತರಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಮಹಾಶರಭಸಾಳುವಪಕ್ಷಿರಾಜಾಯ ವರ ವರದ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಯೇ ಅಖಿಲಮಯಾಯ ಪಾಲಯ ಪಾಲಯ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ಪ್ರಣತಾರ....

ಓಂ ನಮಃ ಶರಭಸಾಳುವ ಪಕ್ಷಿರಾಜಾಯ ಸರ್ವಭೂತಮಯಾಯ ಸರ್ವಮೂರ್ತಯೇ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಶೀಘ್ರಂ ತಾರಯ ತಾರಯ ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಲಂ ಕ್ಷಂ ಲಂ ಟಂ ಲಂ ಯಂ ಪ್ರತರಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಮಹಾಶರಭಸಾಳುವಪಕ್ಷಿರಾಜಾಯ ವರ ವರದ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಯೇ ಅಖಿಲಮಯಾಯ ಪಾಲಯ ಪಾಲಯ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿವಿನಾಶನಾಯ ಉತ್ತಾರಯೋತ್ತಾರಯ ಶೀಘ್ರಮುತ್ತಾರಯ ಶ್ರಾಂ ಹ್ರಾಂ ಓಂ ಹಾಂ ದೇವದೇವಾಯ ಉತ್ತಾರಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾ

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |