ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ರಾಜಮಾತಂಗಿ ಮಂತ್ರ

ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತಿ ಶ್ರೀಮಾತಂಗೇಶ್ವರಿ ಸರ್ವಜನಮನೋಹರಿ ಸರ್ವಮುಖರಂಜಿನಿ ಕ್ಲೀಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಸರ್ವರಾಜವಶಂಕರಿ ಸರ್ವಸ್ತ್ರೀಪುರುಷವಶಂಕರಿ ಸರ್ವದುಷ್ಟಮೃಗವಶಂಕರಿ ಸರ್ವಸತ್ತ್ವವಶಂಕರಿ ಸರ್ವಲೋಕವಶಂಕರಿ ಅಮುಕಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ ಸೌಃ ನ....

ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತಿ ಶ್ರೀಮಾತಂಗೇಶ್ವರಿ ಸರ್ವಜನಮನೋಹರಿ ಸರ್ವಮುಖರಂಜಿನಿ ಕ್ಲೀಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಸರ್ವರಾಜವಶಂಕರಿ ಸರ್ವಸ್ತ್ರೀಪುರುಷವಶಂಕರಿ ಸರ್ವದುಷ್ಟಮೃಗವಶಂಕರಿ ಸರ್ವಸತ್ತ್ವವಶಂಕರಿ ಸರ್ವಲೋಕವಶಂಕರಿ ಅಮುಕಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ ಸೌಃ ನಃ ಕ್ಲೀಂ ಐಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಐಂ

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |