ಗಣಪತಿ ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷಂ

48.2K

Comments

kabje
🌺 ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿವೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. -ಜ್ಯೋತಿ

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ -ಶಶಿಧರ ಹೆಗ್ಡೆ

ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 💖 -ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ

🙏 ಈ ಮಂತ್ರವು ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. -ಪ್ರಿಯಾ ಆರ್

ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ 🙏 -ಜಯಂತಿ ಹೆಗ್ಡೆ

Read more comments

ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಯಾರ ಅವತಾರ?

ಭೀಷ್ಮನು ಅಷ್ಟ-ವಸುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಅವತಾರ.

ವ್ಯಾಸರು ವೇದವನ್ನು ಏಕೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸಿದರು?

1. ಕಲಿಕೆಯು ಸುಲಭವಾಗಲೆಂದು. 2. ವೇದವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಂಕಲಿಸಲಾಯಿತು. ವೇದವ್ಯಾಸರು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸಹಾಯವಾಗಲೆಂದು ವೇದಗಳ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸಂಕಲಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಯಜ್ಞಮಾತ್ರಿಕವೇದ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

Quiz

ರಾಹುಕಾಲದ ಅವಧಿ?

ಓಂ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾಃ. ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾಃ. ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈಸ್ತುಷ್ಟುವಾಂಸಸ್ತನೂಭಿಃ. ವ್ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯುಃ. ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರೋ ವೃದ್ಧಶ್ರವಾಃ. ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ ಪೂಷಾ ವಿಶ್ವವೇದಾಃ. ಸ್ವಸ್ತಿನಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ ಅರಿಷ್ಟನ....

ಓಂ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾಃ.
ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾಃ.
ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈಸ್ತುಷ್ಟುವಾಂಸಸ್ತನೂಭಿಃ.
ವ್ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯುಃ.
ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರೋ ವೃದ್ಧಶ್ರವಾಃ.
ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ ಪೂಷಾ ವಿಶ್ವವೇದಾಃ.
ಸ್ವಸ್ತಿನಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿಃ.
ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ದಧಾತು.
ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ.
ಓಂ ನಮಸ್ತೇ ಗಣಪತಯೇ.
ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ತತ್ತ್ವಮಸಿ.
ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಕರ್ತಾಽಸಿ.
ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಧರ್ತಾಽಸಿ.
ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಹರ್ತಾಽಸಿ.
ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ.
ತ್ವಂ ಸಾಕ್ಷಾದಾತ್ಮಾಽಸಿ ನಿತ್ಯಂ.
ಋತಂ ವಚ್ಮಿ.
ಸತ್ಯಂ ವಚ್ಮಿ.
ಅವ ತ್ವಂ ಮಾಂ.
ಅವ ವಕ್ತಾರಂ.
ಅವ ಶ್ರೋತಾರಂ.
ಅವ ದಾತಾರಂ.
ಅವ ಧಾತಾರಂ.
ಅವಾನೂಚಾನಮವ ಶಿಷ್ಯಂ.
ಅವ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾತ್.
ಅವ ಪುರಸ್ತಾತ್.
ಅವೋತ್ತರಾತ್ತಾತ್.
ಅವ ದಕ್ಷಿಣಾತ್ತಾತ್.
ಅವ ಚೋರ್ಧ್ವಾತ್ತಾತ್.
ಅವಾಧರಾತ್ತಾತ್.
ಸರ್ವತೋ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಸಮಂತಾತ್.
ತ್ವಂ ವಾಙ್ಮಯಸ್ತ್ವಂ ಚಿನ್ಮಯಃ.
ತ್ವಮಾನಂದಮಯಸ್ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಯಃ.
ತ್ವಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾಽದ್ವಿತೀಯೋಽಸಿ.
ತ್ವಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಽಸಿ.
ತ್ವಂ ಜ್ಞಾನಮಯೋ ವಿಜ್ಞಾನಮಯೋಽಸಿ.
ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವತ್ತೋ ಜಾಯತೇ.
ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವತ್ತಸ್ತಿಷ್ಠತಿ.
ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವಯಿ ಲಯಮೇಷ್ಯತಿ.
ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವಯಿ ಪ್ರತ್ಯೇತಿ.
ತ್ವಂ ಭೂಮಿರಾಪೋಽನಲೋಽನಿಲೋ ನಭಃ.
ತ್ವಂ ಚತ್ವಾರಿ ವಾಕ್ಪದಾನಿ.
ತ್ವಂ ಗುಣತ್ರಯಾತೀತಃ.
ತ್ವಮವಸ್ಥಾತ್ರಯಾತೀತಃ.
ತ್ವಂ ದೇಹತ್ರಯಾತೀತಃ.
ತ್ವಂ ಕಾಲತ್ರಯಾತೀತಃ.
ತ್ವಂ ಮೂಲಾಧಾರಸ್ಥಿತೋಽಸಿ ನಿತ್ಯಂ.
ತ್ವಂ ಶಕ್ತಿತ್ರಯಾತ್ಮಕಃ.
ತ್ವಾಂ ಯೋಗಿನೋ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ನಿತ್ಯಂ.
ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತ್ವಂ ವಿಷ್ಣುಸ್ತ್ವಂ ರುದ್ರಸ್ತ್ವಮಿಂದ್ರಸ್ತ್ವಮಗ್ನಿಸ್ತ್ವಂ ವಾಯುಸ್ತ್ವಂ ಸೂರ್ಯಸ್ತ್ವಂ ಚಂದ್ರಮಾಸ್ತ್ವಂ
ಬ್ರಹ್ಮಭೂರ್ಭುವಃಸ್ವರೋಂ.
ಗಣಾದಿಂ ಪೂರ್ವಮುಚ್ಚಾರ್ಯ ವರ್ಣಾದಿಂ ತದನಂತರಂ.
ಅನುಸ್ವಾರಃ ಪರತರಃ.
ಅರ್ಧೇಂದುಲಸಿತಂ.
ತಾರೇಣ ರುದ್ಧಂ.
ಏತತ್ತವ ಮನುಸ್ವರೂಪಂ.
ಗಕಾರಃ ಪೂರ್ವರೂಪಂ.
ಅಕಾರೋ ಮಧ್ಯಮರೂಪಂ.
ಅನುಸ್ವಾರಶ್ಚಾಂತ್ಯರೂಪಂ.
ಬಿಂದುರುತ್ತರರೂಪಂ.
ನಾದಃ ಸಂಧಾನಂ.
ಸಂಹಿತಾ ಸಂಧಿಃ.
ಸೈಷಾ ಗಣೇಶವಿದ್ಯಾ.
ಗಣಕ-ಋಷಿಃ.
ನಿಛೃದ್ಗಾಯತ್ರೀಚ್ಛಂದಃ.
ಗಣಪತಿರ್ದೇವತಾ.
ಓಂ ಗಂ.
ಏಕದಂತಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಧೀಮಹಿ.
ತನ್ನೋ ದಂತೀ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್.
ಏಕದಂತಂ ಚತುರ್ಹಸ್ತಂ ಪಾಶಮಂಕುಶಧಾರಿಣಂ.
ರದಂ ಚ ವರದಂ ಹಸ್ತೈರ್ಬಿಭ್ರಾಣಂ ಮೂಷಕಧ್ವಜಂ.
ರಕ್ತಂ ಲಂಬೋದರಂ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಕಂ ರಕ್ತವಾಸಸಂ.
ರಕ್ತಗಂಧಾನುಲಿಪ್ತಾಂಗಂ ರಕ್ತಪುಷ್ಪೈಃ ಸುಪೂಜಿತಂ.
ಭಕ್ತಾನುಕಂಪಿನಂ ದೇವಂ ಜಗತ್ಕಾರಣಮಚ್ಯುತಂ.
ಆವಿರ್ಭೂತಂ ಚ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದೌ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಪುರುಷಾತ್ಪರಂ.
ಏವಂ ಧ್ಯಾಯತಿ ಯೋ ನಿತ್ಯಂ ಸ ಯೋಗೀ ಯೋಗಿನಾಂ ವರಃ.
ನಮೋ ವ್ರಾತಪತಯೇ ನಮೋ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಪ್ರಮಥಪತಯೇ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಲಂಬೋದರಾಯೈಕದಂತಾಯ ವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೇ ಶಿವಸುತಾಯ ವರದಮೂರ್ತ್ತಯೇ ನಮಃ.
ಏತದಥರ್ವಶೀರ್ಷಂ ಯೋಽಧೀತೇ.
ಸ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೇ.
ಸ ಸರ್ವವಿಘ್ನೈರ್ನಬಾಧ್ಯತೇ.
ಸ ಸರ್ವತಃ ಸುಖಮೇಧತೇ.
ಸ ಪಂಚಮಹಾಪಾಪಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ.
ಸಾಯಮಧೀಯಾನೋ ದಿವಸಕೃತಂ ಪಾಪಂ ನಾಶಯತಿ.
ಪ್ರಾತರಧೀಯಾನೋ ರಾತ್ರಿಕೃತಂ ಪಾಪಂ ನಾಶಯತಿ.
ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಪ್ರಯುಂಜಾನಃ ಪಾಪೋಽಪಾಪೋ ಭವತಿ.
ಸರ್ವತ್ರಾಧೀಯಾನೋಽಪವಿಘ್ನೋ ಭವತಿ.
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಂ ಚ ವಿಂದತಿ.
ಇದಮಥರ್ವಶೀರ್ಷಮಶಿಷ್ಯಾಯ ನ ದೇಯಂ.
ಯೋ ಯದಿ ಮೋಹಾದ್ ದಾಸ್ಯತಿ.
ಸ ಪಾಪೀಯಾನ್ ಭವತಿ.
ಸಹಸ್ರಾವರ್ತನಾದ್ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಮಧೀತೇ.
ತಂತಮನೇನ ಸಾಧಯೇತ್.
ಅನೇನ ಗಣಪತಿಮಭಿಷಿಂಚತಿ.
ಸ ವಾಗ್ಮೀ ಭವತಿ.
ಚತುರ್ಥ್ಯಾಮನಶ್ನನ್ ಜಪತಿ.
ಸ ವಿದ್ಯಾವಾನ್ ಭವತಿ.
ಇತ್ಯಥರ್ವಣವಾಕ್ಯಂ.
ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾವರಣಂ ವಿದ್ಯಾನ್ನ ಬಿಭೇತಿ ಕದಾಚನೇತಿ.
ಯೋ ದೂರ್ವಾಂಕುರೈರ್ಯಜತಿ.
ಸ ವೈಶ್ರವಣೋಪಮೋ ಭವತಿ.
ಯೋ ಲಾಜೈರ್ಯಜತಿ.
ಸ ಯಶೋವಾನ್ ಭವತಿ.
ಸ ಮೇಧಾವಾನ್ ಭವತಿ.
ಯೋ ಮೋದಕಸಹಸ್ರೇಣ ಯಜತಿ.
ಸ ವಾಂಛಿತಫಲಮವಾಪ್ನೋತಿ.
ಯಃ ಸಾಜ್ಯಸಮಿದ್ಭಿರ್ಯಜತಿ.
ಸ ಸರ್ವಂ ಲಭತೇ ಸ ಸರ್ವಂ ಲಭತೇ.
ಅಷ್ಟೌ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ಸಮ್ಯಗ್ಗ್ರಾಹಯಿತ್ವಾ.
ಸೂರ್ಯವರ್ಚಸ್ವೀ ಭವತಿ.
ಸೂರ್ಯಗ್ರಹೇ ಮಹಾನದ್ಯಾಂ ಪ್ರತಿಮಾಸನ್ನಿಧೌ ವಾ ಜಪ್ತ್ವಾ.
ಸಿದ್ಧಮಂತ್ರೋ ಭವತಿ.
ಮಹಾವಿಘ್ನಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ.
ಮಹಾದೋಷಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ.
ಮಹಾಪಾಪಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ.
ಮಹಾಪ್ರತ್ಯವಾಯಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ.
ಸ ಸರ್ವವಿದ್ಭವತಿ ಸ ಸರ್ವವಿದ್ಭವತಿ.
ಯ ಏವಂ ವೇದ.
ಓಂ ಸಹನಾವವತು.
ಸಹ ನೌ ಭುನಕ್ತು.
ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ.
ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ.
ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ.

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |