ಕ್ಷೇತ್ರಿಯೈ ತ್ವಾ ಸೂಕ್ತಂ

ಕ್ಷೇತ್ರಿಯೈ ತ್ವಾ ನಿರ್ಋತ್ಯೈ ತ್ವಾ ದ್ರುಹೋ ಮುಂಚಾಮಿ ವರುಣಸ್ಯ ಪಾಶಾತ್. ಅನಾಗಸಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ತ್ವಾ ಕರೋಮಿ ಶಿವೇ ತೇ ದ್ಯಾವಾಪೃಥಿವೀ ಉಭೇ ಇಮೇ.. ಶಂತೇ ಅಗ್ನಿಃ ಸಹಾದ್ಭಿರಸ್ತು ಶಂದ್ಯಾವಾಪೃಥಿವೀ ಸಹೌಷಧೀಭಿಃ. ಶಮಂತರಿಕ್ಷಁ ಸಹ ವಾತೇನ ತೇ ಶಂತೇ ಚತಸ್ರಃ ಪ್ರದಿಶೋ ಭ....

ಕ್ಷೇತ್ರಿಯೈ ತ್ವಾ ನಿರ್ಋತ್ಯೈ ತ್ವಾ ದ್ರುಹೋ ಮುಂಚಾಮಿ ವರುಣಸ್ಯ ಪಾಶಾತ್.
ಅನಾಗಸಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ತ್ವಾ ಕರೋಮಿ ಶಿವೇ ತೇ ದ್ಯಾವಾಪೃಥಿವೀ ಉಭೇ ಇಮೇ..
ಶಂತೇ ಅಗ್ನಿಃ ಸಹಾದ್ಭಿರಸ್ತು ಶಂದ್ಯಾವಾಪೃಥಿವೀ ಸಹೌಷಧೀಭಿಃ.
ಶಮಂತರಿಕ್ಷಁ ಸಹ ವಾತೇನ ತೇ ಶಂತೇ ಚತಸ್ರಃ ಪ್ರದಿಶೋ ಭವಂತು..
ಯಾ ದೈವೀಶ್ಚತಸ್ರಃ ಪ್ರದಿಶೋ ವಾತಪತ್ನೀರಭಿ ಸೂರ್ಯೋ ವಿಚಷ್ಟೇ.
ತಾಸಾಂತ್ವಾಽಽಜರಸ ಆ ದಧಾಮಿ ಪ್ರ ಯಕ್ಷ್ಮ ಏತು ನಿರ್ಋತಿಂ ಪರಾಚೈಃ..
ಅಮೋಚಿ ಯಕ್ಷ್ಮಾದ್ದುರಿತಾದವರ್ತ್ಯೈ ದ್ರುಹಃ ಪಾಶಾನ್ನಿರ್ಋತ್ಯೈ ಚೋದಮೋಚಿ.
ಅಹಾ ಅವರ್ತಿಮವಿದಥ್ಸ್ಯೋನಮಪ್ಯಭೂದ್ಭದ್ರೇ ಸುಕೃತಸ್ಯ ಲೋಕೇ..
ಸೂರ್ಯಮೃತಂತಮಸೋ ಗ್ರಾಹ್ಯಾ ಯದ್ದೇವಾ ಅಮುಂಚನ್ನಸೃಜನ್ವ್ಯೇನಸಃ.
ಏವಮಹಮಿಮಂ ಕ್ಷೇತ್ರಿಯಾಜ್ಜಾಮಿಶಁಸಾದ್ದ್ರುಹೋ ಮುಂಚಾಮಿ ವರುಣಸ್ಯ ಪಾಶಾತ್..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |