ಕ್ಷೇತ್ರಿಯೈ ತ್ವಾ ಸೂಕ್ತಂ

46.4K

Comments

jvjGw
ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. -ಸಂಧ್ಯಾ ಪಿ

ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 🙌 -ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮೂರ್ತಿ

ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ನನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. -ದೀಪಾ ರಾವ್

ಉತ್ತಮ ಮಂತ್ರ, ಅದರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ! ✨ -ಅರ್ಜುನ್ ಹೆಗಡೆ

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 -surya

Read more comments

Knowledge Bank

ಶಿವ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಸ್ಥಳಗಳು ಯಾವುವು?

ಶಿವ ಪುರಾಣವು ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ, ಎರಡೂ ಕೈಗಳು, ಎದೆ ಮತ್ತು ಹೊಕ್ಕುಳದ ಮೇಲೆ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ -

ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ ಪ್ರೇಮ,ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತ

Quiz

ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾಂತರವನ್ನು ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ?

ಕ್ಷೇತ್ರಿಯೈ ತ್ವಾ ನಿರ್ಋತ್ಯೈ ತ್ವಾ ದ್ರುಹೋ ಮುಂಚಾಮಿ ವರುಣಸ್ಯ ಪಾಶಾತ್. ಅನಾಗಸಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ತ್ವಾ ಕರೋಮಿ ಶಿವೇ ತೇ ದ್ಯಾವಾಪೃಥಿವೀ ಉಭೇ ಇಮೇ.. ಶಂತೇ ಅಗ್ನಿಃ ಸಹಾದ್ಭಿರಸ್ತು ಶಂದ್ಯಾವಾಪೃಥಿವೀ ಸಹೌಷಧೀಭಿಃ. ಶಮಂತರಿಕ್ಷಁ ಸಹ ವಾತೇನ ತೇ ಶಂತೇ ಚತಸ್ರಃ ಪ್ರದಿಶೋ ಭ....

ಕ್ಷೇತ್ರಿಯೈ ತ್ವಾ ನಿರ್ಋತ್ಯೈ ತ್ವಾ ದ್ರುಹೋ ಮುಂಚಾಮಿ ವರುಣಸ್ಯ ಪಾಶಾತ್.
ಅನಾಗಸಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ತ್ವಾ ಕರೋಮಿ ಶಿವೇ ತೇ ದ್ಯಾವಾಪೃಥಿವೀ ಉಭೇ ಇಮೇ..
ಶಂತೇ ಅಗ್ನಿಃ ಸಹಾದ್ಭಿರಸ್ತು ಶಂದ್ಯಾವಾಪೃಥಿವೀ ಸಹೌಷಧೀಭಿಃ.
ಶಮಂತರಿಕ್ಷಁ ಸಹ ವಾತೇನ ತೇ ಶಂತೇ ಚತಸ್ರಃ ಪ್ರದಿಶೋ ಭವಂತು..
ಯಾ ದೈವೀಶ್ಚತಸ್ರಃ ಪ್ರದಿಶೋ ವಾತಪತ್ನೀರಭಿ ಸೂರ್ಯೋ ವಿಚಷ್ಟೇ.
ತಾಸಾಂತ್ವಾಽಽಜರಸ ಆ ದಧಾಮಿ ಪ್ರ ಯಕ್ಷ್ಮ ಏತು ನಿರ್ಋತಿಂ ಪರಾಚೈಃ..
ಅಮೋಚಿ ಯಕ್ಷ್ಮಾದ್ದುರಿತಾದವರ್ತ್ಯೈ ದ್ರುಹಃ ಪಾಶಾನ್ನಿರ್ಋತ್ಯೈ ಚೋದಮೋಚಿ.
ಅಹಾ ಅವರ್ತಿಮವಿದಥ್ಸ್ಯೋನಮಪ್ಯಭೂದ್ಭದ್ರೇ ಸುಕೃತಸ್ಯ ಲೋಕೇ..
ಸೂರ್ಯಮೃತಂತಮಸೋ ಗ್ರಾಹ್ಯಾ ಯದ್ದೇವಾ ಅಮುಂಚನ್ನಸೃಜನ್ವ್ಯೇನಸಃ.
ಏವಮಹಮಿಮಂ ಕ್ಷೇತ್ರಿಯಾಜ್ಜಾಮಿಶಁಸಾದ್ದ್ರುಹೋ ಮುಂಚಾಮಿ ವರುಣಸ್ಯ ಪಾಶಾತ್..

Mantras

Mantras

ಮಂತ್ರಗಳು

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |