ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ನವಗ್ರಹ ಮಂತ್ರಗಳು

ಓಂ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸೋಮಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅಂಗಾರಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಬುಧಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಶುಕ್ರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ರಾಹವೇ ನಮಃ ಓಂ ಕೇತವೇ ನಮಃ....

ಓಂ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸೋಮಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅಂಗಾರಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಬುಧಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಶುಕ್ರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ರಾಹವೇ ನಮಃ ಓಂ ಕೇತವೇ ನಮಃ

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |