రక్షణ మరియు సమస్యల పరిష్కారానికి నరసింహ మంత్రం

ఓం నమో భగవతే నరసింహాయ . నమస్తేజస్తేజసే ఆవిరావిర్భవ కర్మాశయాన్ రంధయ రంధయ తమో గ్రస గ్రస ఓం స్వాహా . అభయం మమాత్మని భూయిష్ఠాః ఓం క్ష్రౌం ......

ఓం నమో భగవతే నరసింహాయ . నమస్తేజస్తేజసే ఆవిరావిర్భవ కర్మాశయాన్ రంధయ రంధయ తమో గ్రస గ్రస ఓం స్వాహా . అభయం మమాత్మని భూయిష్ఠాః ఓం క్ష్రౌం ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |