అంతిమ విజయం కోసం నరసింహ మంత్రం

ఓం నమో నారసింహాయ ముద్గలశంఖచక్రగదాపద్మహస్తాయ నీలప్రభాంగవర్ణాయ భీమాయ భీషణాయ జ్వాలాకరాలభయభాషిత శ్రీనృసింహహిరణ్యకశిపువక్షస్థలవిదారణాయ జయ జయ ఏహి ఏహి భగవన్ భగవన్ గరుడధ్వజ గరుడధ్వజ మమ సర్వోపద్రవం వజ్రదేహేన చూ....

ఓం నమో నారసింహాయ ముద్గలశంఖచక్రగదాపద్మహస్తాయ
నీలప్రభాంగవర్ణాయ భీమాయ భీషణాయ
జ్వాలాకరాలభయభాషిత
శ్రీనృసింహహిరణ్యకశిపువక్షస్థలవిదారణాయ
జయ జయ ఏహి ఏహి భగవన్ భగవన్ గరుడధ్వజ
గరుడధ్వజ మమ సర్వోపద్రవం వజ్రదేహేన చూర్ణయ
చూర్ణయ ఆపత్సముద్రం శోషయ శోషయ .
అసురగంధర్వయక్షబ్రహ్మరాక్షసభూతప్రేతపిశాచాదీన్
విధ్వంసయ విధ్వంసయ .
ప్రతిచ్ఛాం స్తంభయ పరమంత్ర పరయంత్ర పరతంత్ర
పరకష్టం ఛింది ఛింది భింది భింది హుం ఫట్ స్వాహా .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |