ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

Add to Favorites

Other languages: EnglishHindiTamilMalayalamTelugu

ಹೇ ಸ್ವಾಮಿನಾಥ ಕರುಣಾಕರ ದೀನಬಂಧೋ
ಶ್ರೀಪಾರ್ವತೀಶಮುಖ-
ಪಂಕಜಪದ್ಮಬಂಧೋ.
ಶ್ರೀಶಾದಿದೇವಗಣ-
ಪೂಜಿತಪಾದಪದ್ಮ
ವಲ್ಲೀಶನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ.
ದೇವಾದಿದೇವಸುತ ದೇವಗಣಾಧಿನಾಥ
ದೇವೇಂದ್ರವಂದ್ಯ ಮೃದುಪಂಕಜಮಂಜುಪಾದ .
ದೇವರ್ಷಿನಾರದ-
ಮುನೀಂದ್ರಸುಗೀತಕೀರ್ತೇ
ವಲ್ಲೀಶನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ.
ನಿತ್ಯಾನ್ನರದಾನ-
ನಿರತಾಖಿಲರೋಗಹಾರಿನ್
ತಸ್ಮಾತ್ಪ್ರದಾನ-
ಪರಿಪೂರಿತಭಕ್ತಕಾಮ.
ಶ್ರುತ್ಯಾಗಮಪ್ರಣವವಾಚ್ಯ-
ನಿಜಸ್ವರೂಪ
ವಲ್ಲೀಶನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ.
ಕ್ರೌಂಚಾಸುರೇಂದ್ರಪರಿ-
ಖಂಡನಶಕ್ತಿಶೂಲ-
ಚಾಪಾದಿಶಸ್ತ್ರಪರಿ-
ಮಂಡಿತದಿವ್ಯಪಾಣೇ.
ಶ್ರೀಕುಂಡಲೀಶಧರ-
ತುಂಡಶಿಖೀಂದ್ರವಾಹ
ವಲ್ಲೀಶನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ.
ದೇವಾದಿದೇವ ರಥಮಂಡಲಮಧ್ಯವೇದ್ಯ
ದೇವೇಂದ್ರಪೀಡನಕರಂ ದೃಢಚಾಪಹಸ್ತಂ.
ಶೂರಂ ನಿಹತ್ಯ ಸುರಕೋಟಿಭಿರೀಡ್ಯಮಾನ
ವಲ್ಲೀಶನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ.
ಹೀರಾದಿರತ್ನಮಣಿ-
ಯುಕ್ತಕಿರೀಟಹಾರ
ಕೇಯೂರಕುಂಡಲ-
ಲಸತ್ಕವಚಾಭಿರಾಮಂ.
ಹೇ ವೀರ ತಾರಕ ಜಯಾಽಮರವೃಂದವಂದ್ಯ
ವಲ್ಲೀಶನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ.
ಪಂಚಾಕ್ಷರಾದಿಮನು-
ಮಂತ್ರಿತಗಾಂಗತೋಯೈಃ
ಪಂಚಾಮೃತೈಃ ಪ್ರಮುದಿತೇಂದ್ರಮುಖೈರ್ಮುನೀಂದ್ರೈಃ .
ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತ ಹರಿಯುಕ್ತ ಪರಾಸನಾಥ
ವಲ್ಲೀಶನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ.
ಶ್ರೀಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಕರುಣಾಮೃತಪೂರ್ಣದೃಷ್ಟ್ಯಾ
ಕಾಮಾದಿರೋಗ-
ಕಲುಷೀಕೃತದುಷ್ಟಚಿತ್ತಂ .
ಸಿಕ್ತ್ವಾ ತು ಮಾಮವ ಕಲಾಧರ ಕಾಂತಿಕಾಂತ್ಯಾ
ವಲ್ಲೀಶನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ.
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಷ್ಟಕಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯೇ ಪಠಂತಿ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಾಃ.
ತೇ ಸರ್ವೇ ಮುಕ್ತಿಮಾಯಂತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪ್ರಸಾದತಃ.
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಯಃ ಪಠೇತ್.
ಕೋಟಿಜನ್ಮಕೃತಂ ಪಾಪಂ ತತ್ಕ್ಷಣಾದೇವ ನಶ್ಯತಿ.

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
3342995