శారదా భుజంగ స్తోత్రం

Transcript

సువక్షోజకుంభాం సుధాపూర్ణకుంభాం
ప్రసాదావలంబాం ప్రపుణ్యావలంబాం.
సదాస్యేందుబింబాం సదానోష్ఠబింబాం
భజే శారదాంబామజస్రం మదంబాం.
కటాక్షే దయార్ద్రాం కరే జ్ఞానముద్రాం
కలాభిర్వినిద్రాం కలాపైః సుభద్రాం.
పురస్త్రీం వినిద్రాం పురస్తుంగభద్రాం
భజే శారదాంబామజస్రం మదంబాం.
లలామాంకఫాలాం లసద్గానలోలాం
స్వభక్తైకపాలాం యశఃశ్రీకపోలాం.
కరే త్వక్షమాలాం కనత్ప్రత్నలోలాం
భజే శారదాంబామజస్రం మదంబాం.
సుసీమంతవేణీం దృశా నిర్జితైణీం
రమత్కీరవాణీం నమద్వజ్రపాణీం.
సుధామంథరాస్యాం ముదా చింత్యవేణీం
భజే శారదాంబామజస్రం మదంబాం.
సుశాంతాం సుదేహాం దృగంతే కచాంతాం
లసత్సల్లతాంగీ-
మనంతామచింత్యాం.
స్మరేత్తాపసైః సర్గపూర్వస్థితాం తాం
భజే శారదాంబామజస్రం మదంబాం.
కురంగే తురంగే మృగేంద్రే ఖగేంద్రే
మరాలే మదేభే మహోక్షేఽధిరూఢాం.
మహత్యాం నవమ్యాం సదా సామరూఢాం
భజే శారదాంబామజస్రం మదంబాం.
జ్వలత్కాంతివహ్నిం జగన్మోహనాంగీం
భజే మానసాంభోజ-
సుభ్రాంతభృంగీం.
నిజస్తోత్రసంగీత-
నృత్యప్రభాంగీం
భజే శారదాంబామజస్రం మదంబాం.
భవాంభోజనేత్రాజ-
సంపూజ్యమానాం
లసన్మందహాస-
ప్రభావక్త్రచిహ్నాం.
చలచ్చంచలా-
చారుతాటంకకర్ణాం
భజే శారదాంబామజస్రం మదంబాం.

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
2627773