రామ రక్షా స్తోత్రం

Transcript

ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం.
లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం.
ఆర్తానామార్తిహంతారం భీతానాం భీతినాశనం.
ద్విషదాం కాలదండం చ రామచంద్రం నమామ్యహం.
నమః కోదండహస్తాయ సంధీకృతశరాయ చ.
ఖండితాఖిలదైత్యాయ రామాయాపన్నివారిణే.
అగ్రతః పృష్ఠతశ్చైవ పార్శ్వతశ్చ మహాబలౌ.
ఆకర్ణపూర్ణధన్వానౌ రక్షేతాం రామలక్ష్మణౌ.
సన్నద్ధః కవచీ ఖడ్గీ చాపబాణధరో యువా.
గచ్ఛన్ మమాగ్రతో నిత్యం రామః పాతు సలక్ష్మణః.
రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేధసే.
రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయాః పతయే నమః.

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
2615078