ಮಹಾಗಣಪತಿ ಮಂತ್ರ

Click here for audio

ಮಹಾಗಣಪತಿಮಂತ್ರಃ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿಮಂತ್ರಸ್ಯ
ಗಣಕಋಷಿಃ
ನಿಚೃದ್ಗಾಯತ್ರೀಚ್ಛಂದಃ
ಮಹಾಗಣಪತಿರ್ದೇವತಾ
ಮಹಾಗಣಪತಿಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ


ಕರನ್ಯಾಸಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಾಂ - ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗೀಂ - ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗೂಂ - ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗೈಂ - ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗೌಂ - ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಃ - ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಾಂ - ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗೀಂ - ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗೂಂ - ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗೈಂ - ಕವಚಾಯ ಹುಂ
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗೌಂ - ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್

ಧ್ಯಾನಂ

ಬೀಜಾಪೂರ - ಗದೇಕ್ಷುಕಾರ್ಮುಕ - ರುಜಾಚಕ್ರಾಬ್ಜ - ಪಾಶೋತ್ಪಲ-
ವ್ರೀಹ್ಯಗ್ರ - ಸ್ವವಿಷಾಣರತ್ನಕಲಶ - ಪ್ರೋದ್ಯತ್ಕರಾಂಭೋರುಹಃ.
ಧ್ಯೇಯೋ ವಲ್ಲಭಯಾ ಸಪದ್ಮಕರಯಾ - ಽಽಶ್ಲಿಷ್ಟೋಜ್ಜ್ವಲದ್ಭೂಷಯಾ
ವಿಶ್ವೋತ್ಪತ್ತಿ - ವಿಪತ್ತಿಸಂಸ್ಥಿತಕರೋ ವಿಘ್ನೋ ವಿಶಿಷ್ಟಾರ್ಥದಃ..

ಮಾನಸಪೂಜಾ

ವಂ - ಅಬಾತ್ಮನಾ ಜಲಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ
ಲಂ - ಪೃಥಿವ್ಯಾತ್ಮನಾ ಗಂಧಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ
ಹಂ - ಆಕಾಶಾತ್ಮನಾ ಪುಷ್ಪಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ
ಯಂ - ವಾಯ್ವಾತ್ಮನಾ ಧೂಪಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ
ರಂ - ಅಗ್ನ್ಯಾತ್ಮನಾ ದೀಪಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ
ಠ್ವಂ - ಅಮೃತಾತ್ಮಾನಾ ನೈವೇದ್ಯಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ

ಮಂತ್ರಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರ ವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ

ಉತ್ತರನ್ಯಾಸಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಾಂ - ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗೀಂ - ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗೂಂ - ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗೈಂ - ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗೌಂ - ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಃ - ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಾಂ - ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗೀಂ - ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗೂಂ - ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗೈಂ - ಕವಚಾಯ ಹುಂ
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗೌಂ - ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್

ಗಣಕಋಷಿಃ
ನಿಚೃದ್ಗಾಯತ್ರೀಚ್ಛಂದಃ
ಮಹಾಗಣಪತಿರ್ದೇವತಾ

ವಂ - ಅಬಾತ್ಮನಾ ಜಲಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ
ಲಂ - ಪೃಥಿವ್ಯಾತ್ಮನಾ ಗಂಧಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ
ಹಂ - ಆಕಾಶಾತ್ಮನಾ ಪುಷ್ಪಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ
ಯಂ - ವಾಯ್ವಾತ್ಮನಾ ಧೂಪಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ
ರಂ - ಅಗ್ನ್ಯಾತ್ಮನಾ ದೀಪಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ
ಠ್ವಂ - ಅಮೃತಾತ್ಮಾನಾ ನೈವೇದ್ಯಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ

ಮಯಾ ಕೃತಂ ಇದಂ ಜಪಂ ಓಂ ತತ್ ಸತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಮಸ್ತು

Other Mantras

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
2445771