ಗಣಪತಿ ಬೀಜ ಮಂತ್ರ

Transcript

ಗಣಪತಿಬೀಜಮಂತ್ರಃ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿಬೀಜಮಂತ್ರಸ್ಯ
ಗಣಕಋಷಿಃ
ನಿಚೃದ್ಗಾಯತ್ರೀಚ್ಛಂದಃ
ಗಣಪತಿರ್ದೇವತಾ
ಗಣಪತಿಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ

ಕರನ್ಯಾಸಃ

ಗಾಂ - ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
ಗೀಂ - ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
ಗೂಂ - ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
ಗೈಂ - ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
ಗೌಂ - ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
ಗಃ - ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ

ಗಾಂ - ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ
ಗೀಂ - ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ
ಗೂಂ - ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್
ಗೈಂ - ಕವಚಾಯ ಹುಂ
ಗೌಂ - ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್
ಗಃ - ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್

ಧ್ಯಾನಂ

ರಕ್ತೋ ರಕ್ತಾಂಗರಾಗಾಂಶುಕ - ಕುಸುಮಯುತಸ್ತುಂದಿಲಶ್ಚಂದ್ರಮೌಲಿ -
ರ್ನೇತ್ರೈರ್ಯುಕ್ತಸ್ತ್ರಿಭಿರ್ವಾಮನ - ಕರಚರಣೋ ಬೀಜಪೂರಾತ್ತನಾಸಃ.
ಹಸ್ತಾಗ್ರಾಕ್ಲಿಪ್ತ - ಪಾಶಾಂಕುಶವರದೋ ನಾಗವಕ್ತ್ರೋಽಹಿಭೂಷೋ
ದೇವಃ ಪದ್ಮಾಸನೋ ವೋ ಭವತು ನತಸುರೋ ಭೂತಯೇ ವಿಘ್ನರಾಜಃ..

ಮಾನಸಪೂಜಾ

ವಂ - ಅಬಾತ್ಮನಾ ಜಲಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ
ಲಂ - ಪೃಥಿವ್ಯಾತ್ಮನಾ ಗಂಧಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ
ಹಂ - ಆಕಾಶಾತ್ಮನಾ ಪುಷ್ಪಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ
ಯಂ - ವಾಯ್ವಾತ್ಮನಾ ಧೂಪಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ
ರಂ - ಅಗ್ನ್ಯಾತ್ಮನಾ ದೀಪಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ
ಠ್ವಂ - ಅಮೃತಾತ್ಮಾನಾ ನೈವೇದ್ಯಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ

ಮಂತ್ರಃ

ಓಂ ಗಂ

ಉತ್ತರನ್ಯಾಸಃ

ಗಾಂ - ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
ಗೀಂ - ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
ಗೂಂ - ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
ಗೈಂ - ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
ಗೌಂ - ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
ಗಃ - ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ

ಗಾಂ - ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ
ಗೀಂ - ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ
ಗೂಂ - ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್
ಗೈಂ - ಕವಚಾಯ ಹುಂ
ಗೌಂ - ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್
ಗಃ - ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್

ಗಣಕಋಷಿಃ
ನಿಚೃದ್ಗಾಯತ್ರೀಚ್ಛಂದಃ
ಗಣಪತಿರ್ದೇವತಾ

ರಕ್ತೋ ರಕ್ತಾಂಗರಾಗಾಂಶುಕ - ಕುಸುಮಯುತಸ್ತುಂದಿಲಶ್ಚಂದ್ರಮೌಲಿ -
ರ್ನೇತ್ರೈರ್ಯುಕ್ತಸ್ತ್ರಿಭಿರ್ವಾಮನ - ಕರಚರಣೋ ಬೀಜಪೂರಾತ್ತನಾಸಃ.
ಹಸ್ತಾಗ್ರಾಕ್ಲಿಪ್ತ - ಪಾಶಾಂಕುಶವರದೋ ನಾಗವಕ್ತ್ರೋಽಹಿಭೂಷೋ
ದೇವಃ ಪದ್ಮಾಸನೋ ವೋ ಭವತು ನತಸುರೋ ಭೂತಯೇ ವಿಘ್ನರಾಜಃ..

ವಂ - ಅಬಾತ್ಮನಾ ಜಲಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ
ಲಂ - ಪೃಥಿವ್ಯಾತ್ಮನಾ ಗಂಧಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ
ಹಂ - ಆಕಾಶಾತ್ಮನಾ ಪುಷ್ಪಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ
ಯಂ - ವಾಯ್ವಾತ್ಮನಾ ಧೂಪಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ
ರಂ - ಅಗ್ನ್ಯಾತ್ಮನಾ ದೀಪಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ
ಠ್ವಂ - ಅಮೃತಾತ್ಮಾನಾ ನೈವೇದ್ಯಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ

ಮಯಾ ಕೃತಂ ಇದಂ ಜಪಂ ಓಂ ತತ್ ಸತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಮಸ್ತು

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
2445771