गुणग्रामार्चितो नेता क्रियते स्वो जनैरिति। गणेशत्वेन शंसन्तं गुणाब्धिं तं मुहुर्नुमः।। यः स्वल्पमप्यञ्चति सद्गुणोदयं मूर्ध्नोचितं तस्य समर्हणं सताम्। इत्यालपन् बालकलाधरं दधत्- स्याद्भूतये भालकलाधरो मम।।....

गुणग्रामार्चितो नेता क्रियते स्वो जनैरिति।
गणेशत्वेन शंसन्तं गुणाब्धिं तं मुहुर्नुमः।।
यः स्वल्पमप्यञ्चति सद्गुणोदयं
मूर्ध्नोचितं तस्य समर्हणं सताम्।
इत्यालपन् बालकलाधरं दधत्-
स्याद्भूतये भालकलाधरो मम।।
नेत्रद्वन्द्वं साधुने जीवनाय नालं तस्माज्ज्ञाननेत्रं ध्रियेत।
इत्यक्ष्णा संसूचयन् भालगेन नागास्यो नः पातु धीवारिराशिः।।
नेता विशालविमलप्रमुदाशयः सन्
स्यात् सर्वदैव सुमुखः स्वजने प्रवृत्तः।
इत्युद्गिरन् प्रमुदितास्यतयाऽन्तराय-
ध्वान्तापहाऽस्तु शरणं मम कोऽपि भास्वान्।।
हसितविभूषितवदनो जनोऽस्तु सकलोऽपि मोदसंपत्त्यै।
इति रददर्शितहृदयः स एकदन्तोऽस्तु मे शरणम्।।
लोकाराधनकर्मदिग्गजमहामूर्द्धैव कर्तुं प्रभुः
घ्रातुं सर्वगभीरमानसमलं स्याद्दीर्घघोणः पुमान्।
भङ्ग्यास्यस्य तथा दधातु मतिमान् नीचेषु चोपेक्षण-
मित्याख्यान् करिवक्त्रवक्त्रिमरुचाऽव्यान्नो गणेशो निजान्।।
नेता समस्य शृणुयादपि कष्टवार्तां
रक्षन् सदा सहृदयो विपुलश्रवस्त्वम्।
इत्युद्गिरन् स शरणं गजकर्णकत्व-
स्वीकारवर्यविधिनाऽस्तु गजाननो नः।।
लोकः समोऽपि हृदि विप्रियमन्यदन्तं
तूष्णीं दधात्प्रकटयेत्स्वमहाशयत्वम्।
इत्यादिशन् तुदति सोऽप्युदरादरेण
लम्बोदरः स भगवानवलम्बनं स्यात्।।
रागमयं स्वावरणं रक्ष्यं सर्वैः स्वकीयहितकामैः।
इति रक्ताम्बरं धृत्याख्यान् गणपो नः कृपानिधिः पायात्।।
स्वकमिह धवलीकरोति सर्वः सुकृतभरैरवदातकान्तिवित्तैः।
इति सितवसनत्विषां प्रसारैर्द्विपवदनोऽवतु वेदयन् निजान् नः।।
आरूढो जननायकस्य पदवीं लोकस्य सर्वापदां
नाशायाविरतं हिताय च भवेत् सक्तो मनीषी जनः।
इत्याख्यानभयं वरञ्च करयोर्लान्त्या सतोर्मुद्रया
दीनानुग्रहकातरः स भगवान् विघ्नेश्वरः पातु नः।।
नेता नियन्त्रयितुमेव सदाऽखिलानां
बद्धादरो भवतु सेतुभिदां खलानाम्।
इत्यन्तरायसमुदायहरो भवेन्नः
संसूचयन् समुदितोऽङ्कुशधारणेन।।
प्रेमाह्वं प्रथितगुणं प्रतत्य पाशं मोदन्तां वशमखिलं समे नयन्तः।
इत्याख्यान् करगतपाशरश्मिनासौ विघ्नेशो जयतु समस्तकामपूरः।।
जन इह सकलः प्रसादकः स्यात् सजनतयाऽऽद्रियते विषादको न।
इति पिशुनयतीव मोदकानां ग्रहविधिना बत कोऽपि नः शरण्यः।।
या नार्यः स्वीयभर्तॄन् सततमनुरताः सेवया तोषयन्ति
पातिव्रत्यप्रसादादिह हि दधति ता ऋद्धितां सिद्धितां च।
दारेशः स्वेषु रक्तः सुसुखमनुभवन् स्याच्चना हृष्टपुष्टः
इत्यन्योन्यस्निहानः पिपुरतु गणपस्तत्प्रिये चोद्गिरन्तः।।
कदाचिन्नो तुच्छेष्वपि परिवृढा यायुररुचिं
परं स्वीकुर्युस्तान् निजजनतया स्नेहसहितम्।
इति व्याख्यानाखुं वहनमुररीकृत्य विहृतैः
गणानामीशः स्वानवतु सततं विघ्नविसरात्।।
मातरि तथोपमातरि सूनुत्वेनैव वर्ततां सकलः।
इति गणपोऽवतु शंसन् गङ्गागौर्योः सुतत्वसाम्येन।।
नेता स्यादिह यः पुमान् स मतिमान् लोकस्य कल्याणकृत्
खेदच्छेदसुखाभिवर्धनविधेर्विघ्नान् विनिघ्नन् सदा।
मर्त्तेतेति स लोकनायकनयं विघ्नौघविध्वंसनैः
शंसन् नः सुषमाविभूषिततनुः पायाद्गणाधीश्वरः।।గుణగ్రామార్చితో నేతా క్రియతే స్వో జనైరితి।
గణేశత్వేన శంసంతం గుణాబ్ధిం తం ముహుర్నుమః॥
యః స్వల్పమప్యంచతి సద్గుణోదయం
మూర్ధ్నోచితం తస్య సమర్హణం సతాం।
ఇత్యాలపన్ బాలకలాధరం దధత్-
స్యాద్భూతయే భాలకలాధరో మమ॥
నేత్రద్వంద్వం సాధునే జీవనాయ నాలం తస్మాజ్జ్ఞాననేత్రం ధ్రియేత।
ఇత్యక్ష్ణా సంసూచయన్ భాలగేన నాగాస్యో నః పాతు ధీవారిరాశిః॥
నేతా విశాలవిమలప్రముదాశయః సన్
స్యాత్ సర్వదైవ సుముఖః స్వజనే ప్రవృత్తః।
ఇత్యుద్గిరన్ ప్రముదితాస్యతయాఽన్తరాయ-
ధ్వాంతాపహాఽస్తు శరణం మమ కోఽపి భాస్వాన్॥
హసితవిభూషితవదనో జనోఽస్తు సకలోఽపి మోదసంపత్త్యై।
ఇతి రదదర్శితహృదయః స ఏకదంతోఽస్తు మే శరణం॥
లోకారాధనకర్మదిగ్గజమహామూర్ద్ధైవ కర్తుం ప్రభుః
ఘ్రాతుం సర్వగభీరమానసమలం స్యాద్దీర్ఘఘోణః పుమాన్।
భంగ్యాస్యస్య తథా దధాతు మతిమాన్ నీచేషు చోపేక్షణ-
మిత్యాఖ్యాన్ కరివక్త్రవక్త్రిమరుచాఽవ్యాన్నో గణేశో నిజాన్॥
నేతా సమస్య శృణుయాదపి కష్టవార్తాం
రక్షన్ సదా సహృదయో విపులశ్రవస్త్వం।
ఇత్యుద్గిరన్ స శరణం గజకర్ణకత్వ-
స్వీకారవర్యవిధినాఽస్తు గజాననో నః॥
లోకః సమోఽపి హృది విప్రియమన్యదంతం
తూష్ణీం దధాత్ప్రకటయేత్స్వమహాశయత్వం।
ఇత్యాదిశన్ తుదతి సోఽప్యుదరాదరేణ
లంబోదరః స భగవానవలంబనం స్యాత్॥
రాగమయం స్వావరణం రక్ష్యం సర్వైః స్వకీయహితకామైః।
ఇతి రక్తాంబరం ధృత్యాఖ్యాన్ గణపో నః కృపానిధిః పాయాత్॥
స్వకమిహ ధవలీకరోతి సర్వః సుకృతభరైరవదాతకాంతివిత్తైః।
ఇతి సితవసనత్విషాం ప్రసారైర్ద్విపవదనోఽవతు వేదయన్ నిజాన్ నః॥
ఆరూఢో జననాయకస్య పదవీం లోకస్య సర్వాపదాం
నాశాయావిరతం హితాయ చ భవేత్ సక్తో మనీషీ జనః।
ఇత్యాఖ్యానభయం వరంచ కరయోర్లాంత్యా సతోర్ముద్రయా
దీనానుగ్రహకాతరః స భగవాన్ విఘ్నేశ్వరః పాతు నః॥
నేతా నియంత్రయితుమేవ సదాఽఖిలానాం
బద్ధాదరో భవతు సేతుభిదాం ఖలానాం।
ఇత్యంతరాయసముదాయహరో భవేన్నః
సంసూచయన్ సముదితోఽఙ్కుశధారణేన॥
ప్రేమాహ్వం ప్రథితగుణం ప్రతత్య పాశం మోదంతాం వశమఖిలం సమే నయంతః।
ఇత్యాఖ్యాన్ కరగతపాశరశ్మినాసౌ విఘ్నేశో జయతు సమస్తకామపూరః॥
జన ఇహ సకలః ప్రసాదకః స్యాత్ సజనతయాఽఽద్రియతే విషాదకో న।
ఇతి పిశునయతీవ మోదకానాం గ్రహవిధినా బత కోఽపి నః శరణ్యః॥
యా నార్యః స్వీయభర్తౄన్ సతతమనురతాః సేవయా తోషయంతి
పాతివ్రత్యప్రసాదాదిహ హి దధతి తా ఋద్ధితాం సిద్ధితాం చ।
దారేశః స్వేషు రక్తః సుసుఖమనుభవన్ స్యాచ్చనా హృష్టపుష్టః
ఇత్యన్యోన్యస్నిహానః పిపురతు గణపస్తత్ప్రియే చోద్గిరంతః॥
కదాచిన్నో తుచ్ఛేష్వపి పరివృఢా యాయురరుచిం
పరం స్వీకుర్యుస్తాన్ నిజజనతయా స్నేహసహితం।
ఇతి వ్యాఖ్యానాఖుం వహనమురరీకృత్య విహృతైః
గణానామీశః స్వానవతు సతతం విఘ్నవిసరాత్॥
మాతరి తథోపమాతరి సూనుత్వేనైవ వర్తతాం సకలః।
ఇతి గణపోఽవతు శంసన్ గంగాగౌర్యోః సుతత్వసామ్యేన॥
నేతా స్యాదిహ యః పుమాన్ స మతిమాన్ లోకస్య కల్యాణకృత్
ఖేదచ్ఛేదసుఖాభివర్ధనవిధేర్విఘ్నాన్ వినిఘ్నన్ సదా।
మర్త్తేతేతి స లోకనాయకనయం విఘ్నౌఘవిధ్వంసనైః
శంసన్ నః సుషమావిభూషితతనుః పాయాద్గణాధీశ్వరః॥


கு³ணக்³ராமார்சிதோ நேதா க்ரியதே ஸ்வோ ஜனைரிதி.
க³ணேஶத்வேன ஶம்ʼஸந்தம்ʼ கு³ணாப்³தி⁴ம்ʼ தம்ʼ முஹுர்னும꞉..
ய꞉ ஸ்வல்பமப்யஞ்சதி ஸத்³கு³ணோத³யம்ʼ
மூர்த்⁴னோசிதம்ʼ தஸ்ய ஸமர்ஹணம்ʼ ஸதாம்.
இத்யாலபன் பா³லகலாத⁴ரம்ʼ த³த⁴த்-
ஸ்யாத்³பூ⁴தயே பா⁴லகலாத⁴ரோ மம..
நேத்ரத்³வந்த்³வம்ʼ ஸாது⁴னே ஜீவனாய நாலம்ʼ தஸ்மாஜ்ஜ்ஞானநேத்ரம்ʼ த்⁴ரியேத.
இத்யக்ஷ்ணா ஸம்ʼஸூசயன் பா⁴லகே³ன நாகா³ஸ்யோ ந꞉ பாது தீ⁴வாரிராஶி꞉..
நேதா விஶாலவிமலப்ரமுதா³ஶய꞉ ஸன்
ஸ்யாத் ஸர்வதை³வ ஸுமுக²꞉ ஸ்வஜனே ப்ரவ்ருʼத்த꞉.
இத்யுத்³கி³ரன் ப்ரமுதி³தாஸ்யதயா(அ)ந்தராய-
த்⁴வாந்தாபஹா(அ)ஸ்து ஶரணம்ʼ மம கோ(அ)பி பா⁴ஸ்வான்..
ஹஸிதவிபூ⁴ஷிதவத³னோ ஜனோ(அ)ஸ்து ஸகலோ(அ)பி மோத³ஸம்பத்த்யை.
இதி ரத³த³ர்ஶிதஹ்ருʼத³ய꞉ ஸ ஏகத³ந்தோ(அ)ஸ்து மே ஶரணம்..
லோகாராத⁴னகர்மதி³க்³க³ஜமஹாமூர்த்³தை⁴வ கர்தும்ʼ ப்ரபு⁴꞉
க்⁴ராதும்ʼ ஸர்வக³பீ⁴ரமானஸமலம்ʼ ஸ்யாத்³தீ³ர்க⁴கோ⁴ண꞉ புமான்.
ப⁴ங்க்³யாஸ்யஸ்ய ததா² த³தா⁴து மதிமான் நீசேஷு சோபேக்ஷண-
மித்யாக்²யான் கரிவக்த்ரவக்த்ரிமருசா(அ)வ்யான்னோ க³ணேஶோ நிஜான்..
நேதா ஸமஸ்ய ஶ்ருʼணுயாத³பி கஷ்டவார்தாம்ʼ
ரக்ஷன் ஸதா³ ஸஹ்ருʼத³யோ விபுலஶ்ரவஸ்த்வம்.
இத்யுத்³கி³ரன் ஸ ஶரணம்ʼ க³ஜகர்ணகத்வ-
ஸ்வீகாரவர்யவிதி⁴னா(அ)ஸ்து க³ஜானனோ ந꞉..
லோக꞉ ஸமோ(அ)பி ஹ்ருʼதி³ விப்ரியமன்யத³ந்தம்ʼ
தூஷ்ணீம்ʼ த³தா⁴த்ப்ரகடயேத்ஸ்வமஹாஶயத்வம்.
இத்யாதி³ஶன் துத³தி ஸோ(அ)ப்யுத³ராத³ரேண
லம்போ³த³ர꞉ ஸ ப⁴க³வானவலம்ப³னம்ʼ ஸ்யாத்..
ராக³மயம்ʼ ஸ்வாவரணம்ʼ ரக்ஷ்யம்ʼ ஸர்வை꞉ ஸ்வகீயஹிதகாமை꞉.
இதி ரக்தாம்ப³ரம்ʼ த்⁴ருʼத்யாக்²யான் க³ணபோ ந꞉ க்ருʼபாநிதி⁴꞉ பாயாத்..
ஸ்வகமிஹ த⁴வலீகரோதி ஸர்வ꞉ ஸுக்ருʼதப⁴ரைரவதா³தகாந்திவித்தை꞉.
இதி ஸிதவஸனத்விஷாம்ʼ ப்ரஸாரைர்த்³விபவத³னோ(அ)வது வேத³யன் நிஜான் ந꞉..
ஆரூடோ⁴ ஜனநாயகஸ்ய பத³வீம்ʼ லோகஸ்ய ஸர்வாபதா³ம்ʼ
நாஶாயாவிரதம்ʼ ஹிதாய ச ப⁴வேத் ஸக்தோ மனீஷீ ஜன꞉.
இத்யாக்²யானப⁴யம்ʼ வரஞ்ச கரயோர்லாந்த்யா ஸதோர்முத்³ரயா
தீ³னானுக்³ரஹகாதர꞉ ஸ ப⁴க³வான் விக்⁴னேஶ்வர꞉ பாது ந꞉..
நேதா நியந்த்ரயிதுமேவ ஸதா³(அ)கி²லானாம்ʼ
ப³த்³தா⁴த³ரோ ப⁴வது ஸேதுபி⁴தா³ம்ʼ க²லானாம்.
இத்யந்தராயஸமுதா³யஹரோ ப⁴வேன்ன꞉
ஸம்ʼஸூசயன் ஸமுதி³தோ(அ)ங்குஶதா⁴ரணேன..
ப்ரேமாஹ்வம்ʼ ப்ரதி²தகு³ணம்ʼ ப்ரதத்ய பாஶம்ʼ மோத³ந்தாம்ʼ வஶமகி²லம்ʼ ஸமே நயந்த꞉.
இத்யாக்²யான் கரக³தபாஶரஶ்மினாஸௌ விக்⁴னேஶோ ஜயது ஸமஸ்தகாமபூர꞉..
ஜன இஹ ஸகல꞉ ப்ரஸாத³க꞉ ஸ்யாத் ஸஜனதயா(ஆ)த்³ரியதே விஷாத³கோ ந.
இதி பிஶுனயதீவ மோத³கானாம்ʼ க்³ரஹவிதி⁴னா ப³த கோ(அ)பி ந꞉ ஶரண்ய꞉..
யா நார்ய꞉ ஸ்வீயப⁴ர்த்ரூʼன் ஸததமனுரதா꞉ ஸேவயா தோஷயந்தி
பாதிவ்ரத்யப்ரஸாதா³தி³ஹ ஹி த³த⁴தி தா ருʼத்³தி⁴தாம்ʼ ஸித்³தி⁴தாம்ʼ ச.
தா³ரேஶ꞉ ஸ்வேஷு ரக்த꞉ ஸுஸுக²மனுப⁴வன் ஸ்யாச்சனா ஹ்ருʼஷ்டபுஷ்ட꞉
இத்யன்யோன்யஸ்னிஹான꞉ பிபுரது க³ணபஸ்தத்ப்ரியே சோத்³கி³ரந்த꞉..
கதா³சின்னோ துச்சே²ஷ்வபி பரிவ்ருʼடா⁴ யாயுரருசிம்ʼ
பரம்ʼ ஸ்வீகுர்யுஸ்தான் நிஜஜனதயா ஸ்னேஹஸஹிதம்.
இதி வ்யாக்²யானாகு²ம்ʼ வஹனமுரரீக்ருʼத்ய விஹ்ருʼதை꞉
க³ணாநாமீஶ꞉ ஸ்வானவது ஸததம்ʼ விக்⁴னவிஸராத்..
மாதரி ததோ²பமாதரி ஸூனுத்வேனைவ வர்ததாம்ʼ ஸகல꞉.
இதி க³ணபோ(அ)வது ஶம்ʼஸன் க³ங்கா³கௌ³ர்யோ꞉ ஸுதத்வஸாம்யேன..
நேதா ஸ்யாதி³ஹ ய꞉ புமான் ஸ மதிமான் லோகஸ்ய கல்யாணக்ருʼத்
கே²த³ச்சே²த³ஸுகா²பி⁴வர்த⁴னவிதே⁴ர்விக்⁴னான் விநிக்⁴னன் ஸதா³.
மர்த்தேதேதி ஸ லோகநாயகனயம்ʼ விக்⁴னௌக⁴வித்⁴வம்ʼஸனை꞉
ஶம்ʼஸன் ந꞉ ஸுஷமாவிபூ⁴ஷிததனு꞉ பாயாத்³க³ணாதீ⁴ஶ்வர꞉..


ಗುಣಗ್ರಾಮಾರ್ಚಿತೋ ನೇತಾ ಕ್ರಿಯತೇ ಸ್ವೋ ಜನೈರಿತಿ।
ಗಣೇಶತ್ವೇನ ಶಂಸಂತಂ ಗುಣಾಬ್ಧಿಂ ತಂ ಮುಹುರ್ನುಮಃ॥
ಯಃ ಸ್ವಲ್ಪಮಪ್ಯಂಚತಿ ಸದ್ಗುಣೋದಯಂ
ಮೂರ್ಧ್ನೋಚಿತಂ ತಸ್ಯ ಸಮರ್ಹಣಂ ಸತಾಂ।
ಇತ್ಯಾಲಪನ್ ಬಾಲಕಲಾಧರಂ ದಧತ್-
ಸ್ಯಾದ್ಭೂತಯೇ ಭಾಲಕಲಾಧರೋ ಮಮ॥
ನೇತ್ರದ್ವಂದ್ವಂ ಸಾಧುನೇ ಜೀವನಾಯ ನಾಲಂ ತಸ್ಮಾಜ್ಜ್ಞಾನನೇತ್ರಂ ಧ್ರಿಯೇತ।
ಇತ್ಯಕ್ಷ್ಣಾ ಸಂಸೂಚಯನ್ ಭಾಲಗೇನ ನಾಗಾಸ್ಯೋ ನಃ ಪಾತು ಧೀವಾರಿರಾಶಿಃ॥
ನೇತಾ ವಿಶಾಲವಿಮಲಪ್ರಮುದಾಶಯಃ ಸನ್
ಸ್ಯಾತ್ ಸರ್ವದೈವ ಸುಮುಖಃ ಸ್ವಜನೇ ಪ್ರವೃತ್ತಃ।
ಇತ್ಯುದ್ಗಿರನ್ ಪ್ರಮುದಿತಾಸ್ಯತಯಾಽನ್ತರಾಯ-
ಧ್ವಾಂತಾಪಹಾಽಸ್ತು ಶರಣಂ ಮಮ ಕೋಽಪಿ ಭಾಸ್ವಾನ್॥
ಹಸಿತವಿಭೂಷಿತವದನೋ ಜನೋಽಸ್ತು ಸಕಲೋಽಪಿ ಮೋದಸಂಪತ್ತ್ಯೈ।
ಇತಿ ರದದರ್ಶಿತಹೃದಯಃ ಸ ಏಕದಂತೋಽಸ್ತು ಮೇ ಶರಣಂ॥
ಲೋಕಾರಾಧನಕರ್ಮದಿಗ್ಗಜಮಹಾಮೂರ್ದ್ಧೈವ ಕರ್ತುಂ ಪ್ರಭುಃ
ಘ್ರಾತುಂ ಸರ್ವಗಭೀರಮಾನಸಮಲಂ ಸ್ಯಾದ್ದೀರ್ಘಘೋಣಃ ಪುಮಾನ್।
ಭಂಗ್ಯಾಸ್ಯಸ್ಯ ತಥಾ ದಧಾತು ಮತಿಮಾನ್ ನೀಚೇಷು ಚೋಪೇಕ್ಷಣ-
ಮಿತ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ಕರಿವಕ್ತ್ರವಕ್ತ್ರಿಮರುಚಾಽವ್ಯಾನ್ನೋ ಗಣೇಶೋ ನಿಜಾನ್॥
ನೇತಾ ಸಮಸ್ಯ ಶೃಣುಯಾದಪಿ ಕಷ್ಟವಾರ್ತಾಂ
ರಕ್ಷನ್ ಸದಾ ಸಹೃದಯೋ ವಿಪುಲಶ್ರವಸ್ತ್ವಂ।
ಇತ್ಯುದ್ಗಿರನ್ ಸ ಶರಣಂ ಗಜಕರ್ಣಕತ್ವ-
ಸ್ವೀಕಾರವರ್ಯವಿಧಿನಾಽಸ್ತು ಗಜಾನನೋ ನಃ॥
ಲೋಕಃ ಸಮೋಽಪಿ ಹೃದಿ ವಿಪ್ರಿಯಮನ್ಯದಂತಂ
ತೂಷ್ಣೀಂ ದಧಾತ್ಪ್ರಕಟಯೇತ್ಸ್ವಮಹಾಶಯತ್ವಂ।
ಇತ್ಯಾದಿಶನ್ ತುದತಿ ಸೋಽಪ್ಯುದರಾದರೇಣ
ಲಂಬೋದರಃ ಸ ಭಗವಾನವಲಂಬನಂ ಸ್ಯಾತ್॥
ರಾಗಮಯಂ ಸ್ವಾವರಣಂ ರಕ್ಷ್ಯಂ ಸರ್ವೈಃ ಸ್ವಕೀಯಹಿತಕಾಮೈಃ।
ಇತಿ ರಕ್ತಾಂಬರಂ ಧೃತ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ಗಣಪೋ ನಃ ಕೃಪಾನಿಧಿಃ ಪಾಯಾತ್॥
ಸ್ವಕಮಿಹ ಧವಲೀಕರೋತಿ ಸರ್ವಃ ಸುಕೃತಭರೈರವದಾತಕಾಂತಿವಿತ್ತೈಃ।
ಇತಿ ಸಿತವಸನತ್ವಿಷಾಂ ಪ್ರಸಾರೈರ್ದ್ವಿಪವದನೋಽವತು ವೇದಯನ್ ನಿಜಾನ್ ನಃ॥
ಆರೂಢೋ ಜನನಾಯಕಸ್ಯ ಪದವೀಂ ಲೋಕಸ್ಯ ಸರ್ವಾಪದಾಂ
ನಾಶಾಯಾವಿರತಂ ಹಿತಾಯ ಚ ಭವೇತ್ ಸಕ್ತೋ ಮನೀಷೀ ಜನಃ।
ಇತ್ಯಾಖ್ಯಾನಭಯಂ ವರಂಚ ಕರಯೋರ್ಲಾಂತ್ಯಾ ಸತೋರ್ಮುದ್ರಯಾ
ದೀನಾನುಗ್ರಹಕಾತರಃ ಸ ಭಗವಾನ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಃ ಪಾತು ನಃ॥
ನೇತಾ ನಿಯಂತ್ರಯಿತುಮೇವ ಸದಾಽಖಿಲಾನಾಂ
ಬದ್ಧಾದರೋ ಭವತು ಸೇತುಭಿದಾಂ ಖಲಾನಾಂ।
ಇತ್ಯಂತರಾಯಸಮುದಾಯಹರೋ ಭವೇನ್ನಃ
ಸಂಸೂಚಯನ್ ಸಮುದಿತೋಽಙ್ಕುಶಧಾರಣೇನ॥
ಪ್ರೇಮಾಹ್ವಂ ಪ್ರಥಿತಗುಣಂ ಪ್ರತತ್ಯ ಪಾಶಂ ಮೋದಂತಾಂ ವಶಮಖಿಲಂ ಸಮೇ ನಯಂತಃ।
ಇತ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ಕರಗತಪಾಶರಶ್ಮಿನಾಸೌ ವಿಘ್ನೇಶೋ ಜಯತು ಸಮಸ್ತಕಾಮಪೂರಃ॥
ಜನ ಇಹ ಸಕಲಃ ಪ್ರಸಾದಕಃ ಸ್ಯಾತ್ ಸಜನತಯಾಽಽದ್ರಿಯತೇ ವಿಷಾದಕೋ ನ।
ಇತಿ ಪಿಶುನಯತೀವ ಮೋದಕಾನಾಂ ಗ್ರಹವಿಧಿನಾ ಬತ ಕೋಽಪಿ ನಃ ಶರಣ್ಯಃ॥
ಯಾ ನಾರ್ಯಃ ಸ್ವೀಯಭರ್ತೄನ್ ಸತತಮನುರತಾಃ ಸೇವಯಾ ತೋಷಯಂತಿ
ಪಾತಿವ್ರತ್ಯಪ್ರಸಾದಾದಿಹ ಹಿ ದಧತಿ ತಾ ಋದ್ಧಿತಾಂ ಸಿದ್ಧಿತಾಂ ಚ।
ದಾರೇಶಃ ಸ್ವೇಷು ರಕ್ತಃ ಸುಸುಖಮನುಭವನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಚನಾ ಹೃಷ್ಟಪುಷ್ಟಃ
ಇತ್ಯನ್ಯೋನ್ಯಸ್ನಿಹಾನಃ ಪಿಪುರತು ಗಣಪಸ್ತತ್ಪ್ರಿಯೇ ಚೋದ್ಗಿರಂತಃ॥
ಕದಾಚಿನ್ನೋ ತುಚ್ಛೇಷ್ವಪಿ ಪರಿವೃಢಾ ಯಾಯುರರುಚಿಂ
ಪರಂ ಸ್ವೀಕುರ್ಯುಸ್ತಾನ್ ನಿಜಜನತಯಾ ಸ್ನೇಹಸಹಿತಂ।
ಇತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಖುಂ ವಹನಮುರರೀಕೃತ್ಯ ವಿಹೃತೈಃ
ಗಣಾನಾಮೀಶಃ ಸ್ವಾನವತು ಸತತಂ ವಿಘ್ನವಿಸರಾತ್॥
ಮಾತರಿ ತಥೋಪಮಾತರಿ ಸೂನುತ್ವೇನೈವ ವರ್ತತಾಂ ಸಕಲಃ।
ಇತಿ ಗಣಪೋಽವತು ಶಂಸನ್ ಗಂಗಾಗೌರ್ಯೋಃ ಸುತತ್ವಸಾಮ್ಯೇನ॥
ನೇತಾ ಸ್ಯಾದಿಹ ಯಃ ಪುಮಾನ್ ಸ ಮತಿಮಾನ್ ಲೋಕಸ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣಕೃತ್
ಖೇದಚ್ಛೇದಸುಖಾಭಿವರ್ಧನವಿಧೇರ್ವಿಘ್ನಾನ್ ವಿನಿಘ್ನನ್ ಸದಾ।
ಮರ್ತ್ತೇತೇತಿ ಸ ಲೋಕನಾಯಕನಯಂ ವಿಘ್ನೌಘವಿಧ್ವಂಸನೈಃ
ಶಂಸನ್ ನಃ ಸುಷಮಾವಿಭೂಷಿತತನುಃ ಪಾಯಾದ್ಗಣಾಧೀಶ್ವರಃ॥


ഗുണഗ്രാമാർചിതോ നേതാ ക്രിയതേ സ്വോ ജനൈരിതി।
ഗണേശത്വേന ശംസന്തം ഗുണാബ്ധിം തം മുഹുർനുമഃ॥
യഃ സ്വല്പമപ്യഞ്ചതി സദ്ഗുണോദയം
മൂർധ്നോചിതം തസ്യ സമർഹണം സതാം।
ഇത്യാലപൻ ബാലകലാധരം ദധത്-
സ്യാദ്ഭൂതയേ ഭാലകലാധരോ മമ॥
നേത്രദ്വന്ദ്വം സാധുനേ ജീവനായ നാലം തസ്മാജ്ജ്ഞാനനേത്രം ധ്രിയേത।
ഇത്യക്ഷ്ണാ സംസൂചയൻ ഭാലഗേന നാഗാസ്യോ നഃ പാതു ധീവാരിരാശിഃ॥
നേതാ വിശാലവിമലപ്രമുദാശയഃ സൻ
സ്യാത് സർവദൈവ സുമുഖഃ സ്വജനേ പ്രവൃത്തഃ।
ഇത്യുദ്ഗിരൻ പ്രമുദിതാസ്യതയാഽന്തരായ-
ധ്വാന്താപഹാഽസ്തു ശരണം മമ കോഽപി ഭാസ്വാൻ॥
ഹസിതവിഭൂഷിതവദനോ ജനോഽസ്തു സകലോഽപി മോദസമ്പത്ത്യൈ।
ഇതി രദദർശിതഹൃദയഃ സ ഏകദന്തോഽസ്തു മേ ശരണം॥
ലോകാരാധനകർമദിഗ്ഗജമഹാമൂർദ്ധൈവ കർതും പ്രഭുഃ
ഘ്രാതും സർവഗഭീരമാനസമലം സ്യാദ്ദീർഘഘോണഃ പുമാൻ।
ഭംഗ്യാസ്യസ്യ തഥാ ദധാതു മതിമാൻ നീചേഷു ചോപേക്ഷണ-
മിത്യാഖ്യാൻ കരിവക്ത്രവക്ത്രിമരുചാഽവ്യാന്നോ ഗണേശോ നിജാൻ॥
നേതാ സമസ്യ ശൃണുയാദപി കഷ്ടവാർതാം
രക്ഷൻ സദാ സഹൃദയോ വിപുലശ്രവസ്ത്വം।
ഇത്യുദ്ഗിരൻ സ ശരണം ഗജകർണകത്വ-
സ്വീകാരവര്യവിധിനാഽസ്തു ഗജാനനോ നഃ॥
ലോകഃ സമോഽപി ഹൃദി വിപ്രിയമന്യദന്തം
തൂഷ്ണീം ദധാത്പ്രകടയേത്സ്വമഹാശയത്വം।
ഇത്യാദിശൻ തുദതി സോഽപ്യുദരാദരേണ
ലംബോദരഃ സ ഭഗവാനവലംബനം സ്യാത്॥
രാഗമയം സ്വാവരണം രക്ഷ്യം സർവൈഃ സ്വകീയഹിതകാമൈഃ।
ഇതി രക്താംബരം ധൃത്യാഖ്യാൻ ഗണപോ നഃ കൃപാനിധിഃ പായാത്॥
സ്വകമിഹ ധവലീകരോതി സർവഃ സുകൃതഭരൈരവദാതകാന്തിവിത്തൈഃ।
ഇതി സിതവസനത്വിഷാം പ്രസാരൈർദ്വിപവദനോഽവതു വേദയൻ നിജാൻ നഃ॥
ആരൂഢോ ജനനായകസ്യ പദവീം ലോകസ്യ സർവാപദാം
നാശായാവിരതം ഹിതായ ച ഭവേത് സക്തോ മനീഷീ ജനഃ।
ഇത്യാഖ്യാനഭയം വരഞ്ച കരയോർലാന്ത്യാ സതോർമുദ്രയാ
ദീനാനുഗ്രഹകാതരഃ സ ഭഗവാൻ വിഘ്നേശ്വരഃ പാതു നഃ॥
നേതാ നിയന്ത്രയിതുമേവ സദാഽഖിലാനാം
ബദ്ധാദരോ ഭവതു സേതുഭിദാം ഖലാനാം।
ഇത്യന്തരായസമുദായഹരോ ഭവേന്നഃ
സംസൂചയൻ സമുദിതോഽങ്കുശധാരണേന॥
പ്രേമാഹ്വം പ്രഥിതഗുണം പ്രതത്യ പാശം മോദന്താം വശമഖിലം സമേ നയന്തഃ।
ഇത്യാഖ്യാൻ കരഗതപാശരശ്മിനാസൗ വിഘ്നേശോ ജയതു സമസ്തകാമപൂരഃ॥
ജന ഇഹ സകലഃ പ്രസാദകഃ സ്യാത് സജനതയാഽഽദ്രിയതേ വിഷാദകോ ന।
ഇതി പിശുനയതീവ മോദകാനാം ഗ്രഹവിധിനാ ബത കോഽപി നഃ ശരണ്യഃ॥
യാ നാര്യഃ സ്വീയഭർതൄൻ സതതമനുരതാഃ സേവയാ തോഷയന്തി
പാതിവ്രത്യപ്രസാദാദിഹ ഹി ദധതി താ ഋദ്ധിതാം സിദ്ധിതാം ച।
ദാരേശഃ സ്വേഷു രക്തഃ സുസുഖമനുഭവൻ സ്യാച്ചനാ ഹൃഷ്ടപുഷ്ടഃ
ഇത്യന്യോന്യസ്നിഹാനഃ പിപുരതു ഗണപസ്തത്പ്രിയേ ചോദ്ഗിരന്തഃ॥
കദാചിന്നോ തുച്ഛേഷ്വപി പരിവൃഢാ യായുരരുചിം
പരം സ്വീകുര്യുസ്താൻ നിജജനതയാ സ്നേഹസഹിതം।
ഇതി വ്യാഖ്യാനാഖും വഹനമുരരീകൃത്യ വിഹൃതൈഃ
ഗണാനാമീശഃ സ്വാനവതു സതതം വിഘ്നവിസരാത്॥
മാതരി തഥോപമാതരി സൂനുത്വേനൈവ വർതതാം സകലഃ।
ഇതി ഗണപോഽവതു ശംസൻ ഗംഗാഗൗര്യോഃ സുതത്വസാമ്യേന॥
നേതാ സ്യാദിഹ യഃ പുമാൻ സ മതിമാൻ ലോകസ്യ കല്യാണകൃത്
ഖേദച്ഛേദസുഖാഭിവർധനവിധേർവിഘ്നാൻ വിനിഘ്നൻ സദാ।
മർത്തേതേതി സ ലോകനായകനയം വിഘ്നൗഘവിധ്വംസനൈഃ
ശംസൻ നഃ സുഷമാവിഭൂഷിതതനുഃ പായാദ്ഗണാധീശ്വരഃ॥


gunagraamaarchito netaa kriyate svo janairiti.
ganeshatvena shamsantam gunaabdhim tam muhurnumah'..
yah' svalpamapyanchati sadgunodayam
moordhnochitam tasya samarhanam sataam.
ityaalapan baalakalaadharam dadhat-
syaadbhootaye bhaalakalaadharo mama..
netradvandvam saadhune jeevanaaya naalam tasmaajjnyaananetram dhriyeta.
ityakshnaa samsoochayan bhaalagena naagaasyo nah' paatu dheevaariraashih'..
netaa vishaalavimalapramudaashayah' san
syaat sarvadaiva sumukhah' svajane pravri'ttah'.
ityudgiran pramuditaasyatayaa'ntaraaya-
dhvaantaapahaa'stu sharanam mama ko'pi bhaasvaan..
hasitavibhooshitavadano jano'stu sakalo'pi modasampattyai.
iti radadarshitahri'dayah' sa ekadanto'stu me sharanam..
lokaaraadhanakarmadiggajamahaamoorddhaiva kartum prabhuh'
ghraatum sarvagabheeramaanasamalam syaaddeerghaghonah' pumaan.
bhangyaasyasya tathaa dadhaatu matimaan neecheshu chopekshana-
mityaakhyaan karivaktravaktrimaruchaa'vyaanno ganesho nijaan..
netaa samasya shri'nuyaadapi kasht'avaartaam
rakshan sadaa sahri'dayo vipulashravastvam.
ityudgiran sa sharanam gajakarnakatva-
sveekaaravaryavidhinaa'stu gajaanano nah'..
lokah' samo'pi hri'di vipriyamanyadantam
tooshneem dadhaatprakat'ayetsvamahaashayatvam.
ityaadishan tudati so'pyudaraadarena
lambodarah' sa bhagavaanavalambanam syaat..
raagamayam svaavaranam rakshyam sarvaih' svakeeyahitakaamaih'.
iti raktaambaram dhri'tyaakhyaan ganapo nah' kri'paanidhih' paayaat..
svakamiha dhavaleekaroti sarvah' sukri'tabharairavadaatakaantivittaih'.
iti sitavasanatvishaam prasaarairdvipavadano'vatu vedayan nijaan nah'..
aarood'ho jananaayakasya padaveem lokasya sarvaapadaam
naashaayaaviratam hitaaya cha bhavet sakto maneeshee janah'.
ityaakhyaanabhayam varancha karayorlaantyaa satormudrayaa
deenaanugrahakaatarah' sa bhagavaan vighneshvarah' paatu nah'..
netaa niyantrayitumeva sadaa'khilaanaam
baddhaadaro bhavatu setubhidaam khalaanaam.
ityantaraayasamudaayaharo bhavennah'
samsoochayan samudito'nkushadhaaranena..
premaahvam prathitagunam pratatya paasham modantaam vashamakhilam same nayantah'.
ityaakhyaan karagatapaasharashminaasau vighnesho jayatu samastakaamapoorah'..
jana iha sakalah' prasaadakah' syaat sajanatayaa''driyate vishaadako na.
iti pishunayateeva modakaanaam grahavidhinaa bata ko'pi nah' sharanyah'..
yaa naaryah' sveeyabhartree'n satatamanurataah' sevayaa toshayanti
paativratyaprasaadaadiha hi dadhati taa ri'ddhitaam siddhitaam cha.
daareshah' sveshu raktah' susukhamanubhavan syaachchanaa hri'sht'apusht'ah'
ityanyonyasnihaanah' pipuratu ganapastatpriye chodgirantah'..
kadaachinno tuchchheshvapi parivri'd'haa yaayuraruchim
param sveekuryustaan nijajanatayaa snehasahitam.
iti vyaakhyaanaakhum vahanamurareekri'tya vihri'taih'
ganaanaameeshah' svaanavatu satatam vighnavisaraat..
maatari tathopamaatari soonutvenaiva vartataam sakalah'.
iti ganapo'vatu shamsan gangaagauryoh' sutatvasaamyena..
netaa syaadiha yah' pumaan sa matimaan lokasya kalyaanakri't
khedachchhedasukhaabhivardhanavidhervighnaan vinighnan sadaa.
martteteti sa lokanaayakanayam vighnaughavidhvamsanaih'
shamsan nah' sushamaavibhooshitatanuh' paayaadganaadheeshvarah'..

Tags - ഗണനായക സ്തോത്രം, ಗಣನಾಯಕ ಸ್ತೋತ್ರ, கணநாயக ஸ்தோத்ரம், గణనాయక స్తోత్రం

Audios

1

1

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize
Active Visitors:
2452446