അയ്യപ്പൻ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലീ

Transcript

ഓം അഥ ശ്രീഹരിഹരപുത്രാഷ്ടോത്തര-
ശതനാമാവലിഃ.
ധ്യാനം.
കൽഹാരോജ്ജ്വലനീലകുന്തലഭരം കാലാംബുദശ്യാമലം
കർപൂരാകലിതാഭിരാമവപുഷം കാന്തേന്ദുബിംബാനനം.
ശ്രീദണ്ഡാങ്കുശപാശശൂല-
വിലസത്പാണിം മദാന്തദ്വിപാ-
ഽഽരൂഢം ശത്രുവിമർദനം ഹൃദി മഹാശാസ്താരമാദ്യം ഭജേ.
ഓം മഹാശാസ്ത്രേ നമഃ, ഓം മഹാദേവായ നമഃ, ഓം മഹാദേവസുതായ നമഃ, ഓം അവ്യയായ നമഃ, ഓം ലോകകർത്രേ നമഃ, ഓം ലോകഭർത്രേ നമഃ, ഓം ലോകഹർത്രേ നമഃ, ഓം പരാത്പരായ നമഃ, ഓം ത്രിലോകരക്ഷകായ നമഃ, ഓം ധന്വിനേ നമഃ, ഓം തപസ്വിനേ നമഃ, ഓം ഭൂതസൈനികായ നമഃ, ഓം മന്ത്രവേദിനേ നമഃ, ഓം മഹാവേദിനേ നമഃ, ഓം മാരുതായ നമഃ, ഓം ജഗദീശ്വരായ നമഃ, ഓം ലോകാധ്യക്ഷായ നമഃ, ഓം അഗ്രണ്യേ നമഃ, ഓം ശ്രീമതേ നമഃ, ഓം അപ്രമേയപരാക്രമായ നമഃ, ഓം സിംഹാരൂഢായ നമഃ, ഓം ഗജാരൂഢായ നമഃ, ഓം ഹയാരൂഢായ നമഃ, ഓം മഹേശ്വരായ നമഃ, ഓം നാനാശസ്ത്രധരായ നമഃ, ഓം അനർഘായ നമഃ, ഓം നാനാവിദ്യാവിശാരദായ നമഃ, ഓം നാനാരൂപധരായ നമഃ, ഓം വീരായ നമഃ, ഓം നാനാപ്രാണിനിഷേവിതായ നമഃ, ഓം ഭൂതേശായ നമഃ, ഓം ഭൂതിദായ നമഃ, ഓം മുക്തിദായ നമഃ, ഓം ഭുജംഗാഭരണോത്തമായ നമഃ, ഓം ഇക്ഷുധന്വിനേ നമഃ, ഓം പുഷ്പബാണായ നമഃ, ഓം മഹാരൂപായ നമഃ, ഓം മഹാപ്രഭവേ നമഃ, ഓം മായാദേവീസുതായ നമഃ, ഓം മാന്യായ നമഃ, ഓം മഹനീയായ നമഃ, ഓം മഹാഗുണായ നമഃ, ഓം മഹാശൈവായ നമഃ, ഓം മഹാരുദ്രായ നമഃ, ഓം വൈഷ്ണവായ നമഃ, ഓം വിഷ്ണുപൂജകായ നമഃ, ഓം വിഘ്നേശായ നമഃ, ഓം വീരഭദ്രേശായ നമഃ, ഓം ഭൈരവായ നമഃ, ഓം ഷണ്മുഖപ്രിയായ നമഃ, ഓം മേരുശൃംഗസമാസീനായ നമഃ, ഓം മുനിസംഘനിഷേവിതായ നമഃ, ഓം ദേവായ നമഃ, ഓം ഭദ്രായ നമഃ, ഓം ജഗന്നാഥായ നമഃ, ഓം ഗണനാഥായ നമഃ, ഓം ഗണേശ്വരായ നമഃ, ഓം മഹായോഗിനേ നമഃ, ഓം മഹാമായിനേ നമഃ, ഓം മഹാജ്ഞാനിനേ നമഃ, ഓം മഹാസ്ഥിരായ നമഃ, ഓം ദേവശാസ്ത്രേ നമഃ, ഓം ഭൂതശാസ്ത്രേ നമഃ, ഓം ഭീമഹാസപരാക്രമായ നമഃ, ഓം നാഗഹാരായ നമഃ, ഓം നാഗകേശായ നമഃ, ഓം വ്യോമകേശായ നമഃ, ഓം സനാതനായ നമഃ, ഓം സഗുണായ നമഃ, ഓം നിർഗുണായ നമഃ, ഓം നിത്യായ നമഃ, ഓം നിത്യതൃപ്തായ നമഃ, ഓം നിരാശ്രയായ നമഃ, ഓം ലോകാശ്രയായ നമഃ, ഓം ഗണാധീശായ നമഃ, ഓം ചതുഃഷഷ്ടികലാമയായ നമഃ, ഓം ഋഗ്യജുഃസാമാഥർവരൂപിണേ നമഃ, ഓം മല്ലകാസുരഭഞ്ജമനായ നമഃ, ഓം ത്രിമൂർതയേ നമഃ, ഓം ദൈത്യമഥനായ നമഃ, ഓം പ്രകൃതയേ നമഃ, ഓം പുരുഷോത്തമായ നമഃ, ഓം കാലജ്ഞാനിനേ നമഃ, ഓം മഹാജ്ഞാനിനേ നമഃ, ഓം കാമദായ നമഃ, ഓം കമലേക്ഷണായ നമഃ, ഓം കല്പവൃക്ഷായ നമഃ, ഓം മഹാവൃക്ഷായ നമഃ, ഓം വിദ്യാവൃക്ഷായ നമഃ, ഓം വിഭൂതിദായ നമഃ, ഓം സംസാരതാപവിച്ഛേത്രേ നമഃ, ഓം പശുലോകഭയങ്കരായ നമഃ, ഓം ലോകഹന്ത്രേ നമഃ, ഓം പ്രാണദാത്രേ നമഃ, ഓം പരഗർവവിഭഞ്ജനായ നമഃ, ഓം സർവശാസ്ത്രാർഥതത്ത്വജ്ഞായ നമഃ, ഓം നീതിമതേ നമഃ, ഓം പാപഭഞ്ജനായ നമഃ, ഓം പുഷ്കലാപൂർണാസംയുക്തായ നമഃ, ഓം പരമാത്മനേ നമഃ, ഓം സതാംഗതയേ നമഃ, ഓം അനന്താദത്യസങ്കാശായ നമഃ, ഓം സുബ്രഹ്മണ്യാനുജായ നമഃ, ഓം ബലിനേ നമഃ, ഓം ഭക്താനുകമ്പിനേ നമഃ, ഓം ദേവേശായ നമഃ, ഓം ഭഗവതേ നമഃ, ഓം ഭക്തവത്സലായ നമഃ, ഓം പൂർണാപുഷ്കലാംബാ-
സമേതശ്രീഹരിഹരപുത്രസ്വാമിനേ നമഃ. സ്വാമിയേ ശരണം അയ്യപ്പാ.

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
2627773