Narasimha Kavacham - Sunder Kidambi

Click here to listen


नृसिंहकवचं वक्ष्ये प्रह्लादेनोदितं पुरा ।

सर्व सम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकम् ।

विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभम् ।

लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितम् ॥ ३॥

चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितम् ।

सरोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितम् ॥ ४॥ 

तप्तकाञ्चनसंकाशं पीतनिर्मलवाससम् ।

इन्द्रादिसुरमौलिस्थस्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः ॥ ५॥

विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादि हेतिभिः ।

गरुत्मता च विनयात् स्तूयमानं मुदान्वितम् ॥ ६॥ 

स्वहृत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत् ।

नृसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षार्थसम्भवः ॥ ७॥ 

सर्वगोऽपि स्तम्भवासः फालं मे रक्षतु ध्वनिम् ।

नृसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचनः ॥ ८॥

स्मृतिं मे पातु नृहरिर्मुनिवर्यस्तुतिप्रियः ।

नासं मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रियः ॥ ९॥

सर्वविद्याधिपः पातु नृसिंहो रसनां मम ।

वक्त्रं पात्विन्दुवदनं सदा प्रह्लादवन्दितः ॥ १०॥

नृसिंहः पातु मे कण्ठं स्कन्धौ भूभरान्तकृत् ।

दिव्यास्त्रशोभितभुजो नृसिंहः पातु मे भुजौ ॥ ११॥

करौ मे देववरदो नृसिंहः पातु सर्वतः । 

हृदयं योगिसाध्यश्च निवासं पातु मे हरिः ॥ १२॥ 

मध्यं पातु हिरण्याक्षवक्षःकुक्षिविदारणः ।

नाभिं मे पातु नृहरिः स्वनाभि ब्रह्मसंस्तुतः ॥ १३॥

ब्रह्माण्डकोटयः कट्यां यस्यासौ पातु मे कटिम् ।

गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपदृक् ॥ १४॥

ऊरू मनोभवः पातु जानुनी नररूपधृक् ।

जङ्घे पातु धराभारहर्ता योऽसौ नृकेसरी ॥ १५॥

सुरराज्यप्रदः पातु पादौ मे नृहरीश्वरः ।

सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वशस्तनुम् ॥ १६॥

महोग्रः पूर्वतः पातु महावीराग्रजोऽग्नितः ।

महाविष्णुर्दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैरृतौ ॥ १७॥

पश्चिमे पातु सर्वेशो दिशि मे सर्वतोमुखः ।

नृसिंहः पातु वायव्यां सौम्यां भूषणविग्रहः ॥ १८॥

ईशान्यां पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः । 

संसारभयतः पातु मृत्योर्मृत्युर्नृकेसरी ॥ १९॥

इदं नृसिंहकवचं प्रह्लादमुखमण्डितम् ।

भक्तिमान् यः पठेन्नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ २०॥ 

पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते ।

यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोत्यसंशयम् ॥ २१॥ 

सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् ।

भूम्यन्तरीक्षदिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणम् ॥ २२॥

वृश्चिकोरगसम्भूत विषापहरणं परम् ।

ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणम् ॥ २३॥

भूर्जे वा तालपात्रे वा कवचं लिखितं शुभम् ।

करमूले धृतं येन सिध्येयुः कर्मसिद्धयः ॥ २४॥ 

देवासुरमनुष्येषु स्वं स्वमेव जयं लभेत् ।

सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति ।

द्वात्रिंशतिसहस्राणि पठेत् शुद्धात्मनां नृणाम् ॥ २६॥

कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते ।

अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणम् ॥ २७॥

तिलकं विन्यसेद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् ।

त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्यभिमन्त्र्य च ॥ २८॥

प्राशयेद्यो नरो मन्त्रं नृसिंहध्यानमाचरेत् ।

तस्य रोगाः प्रणश्यन्ति ये च स्युः कुक्षिसम्भवाः ॥ २९॥

किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहसदृशो भवेत् ।

मनसा चिन्तितं यत्तु स तच्चाप्नोत्यसंशयम् ॥ ३०॥

गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तं

रूप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तम् ।

क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं 

वीक्षन्तं घूर्णयन्तं शरनिकरशतैर्दिव्यसिंहं नमामि ॥ ३१॥ 


Share on:

Check out

Audio

Modify Search

Select Category
Select Language
Select Subject | Deity
Select Author | Artist

Modify Search

Select By Name / Title

Copyright © 2018 Vedadhara. ALL RIGHTS RESERVED.
Powered by Claps and Whistles