FAQs

Who is Annapoorna?
Anna Poorna is Parvathy Devi. She is called Annapoorna because she is the provider of food for the entire world. Shiva cut the fifth head of Brahma and incurred brahmahatya sin because of this. The skull of Brahma stuck to the palm of Shiva. He had to go around begging for food to get rid of the sin. The sin would go away only if someone gives him a skull-full of food as alms. Finally he realized that his own wife was the mother and provider of food for the whole world. He went to Devi. She gave him a skull-full of bhiksha. Shiva was relieved of the sin. Devi became famous as Annapoorna.Anna means food, Poorna means full.

Who is Annapoorna?
1. Varanasi. 2. Horanadu in Karnataka.

नित्यानन्दकरी वराभयकरी सौन्दर्यरत्नाकरी निर्धूताखिलघोरपावनकरी प्रत्यक्षमाहेश्वरी। प्रालेयाचलवंशपावनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी। नानारत्नविचित्रभूषणकरी हेमाम्बरा....

नित्यानन्दकरी वराभयकरी सौन्दर्यरत्नाकरी
निर्धूताखिलघोरपावनकरी प्रत्यक्षमाहेश्वरी।
प्रालेयाचलवंशपावनकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी।
नानारत्नविचित्रभूषणकरी हेमाम्बराडम्बरी
मुक्ताहारविलम्बमानविलसद्वक्षोजकुम्भान्तरी।
काश्मीरागरुवासिता रुचिकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी।
योगानन्दकरी रिपुक्षयकरी धर्मैकनिष्ठाकरी
चन्द्रार्कानलभासमानलहरी त्रैलोक्यरक्षाकरी।
सर्वैश्वर्यकरी तपःफलकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी।
कैलासाचलकन्दरालयकरी गौरी ह्युमा शाङ्करी
कौमारी निगमार्थगोचरकरी ह्योङ्कारबीजाक्षरी।
मोक्षद्वारकवाटपाटनकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी।
दृश्यादृश्यविभूतिवाहनकरी ब्रह्माण्डभाण्डोदरी
लीलानाटकसूत्रखेलनकरी विज्ञानदीपाङ्कुरी।
श्रीविश्वेशमनःप्रसादनकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी।
आदिक्षान्तसमस्तवर्णकरी शम्भुप्रिया शाङ्करी
काश्मीरत्रिपुरेश्वरी त्रिनयनी विश्वेश्वरी शर्वरी।
स्वर्गद्वारकवाटपाटनकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी।
उर्वीसर्वजनेश्वरी जयकरी माता कृपासागरी
नारी नीलसमानकुन्तलधरी नित्यान्नदानेश्वरी।
साक्षान्मोक्षकरी सदा शुभकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी।
देवी सर्वविचित्ररत्नरचिता दाक्षायणी सुन्दरी
वामा स्वादुपयोधरा प्रियकरी सौभाग्यमाहेश्वरी।
भक्ताभीष्टकरी सदा शुभकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी।
चन्द्रार्कानलकोटिकोटिसदृशी चन्द्रांशुबिम्बाधरी
चन्द्रार्काग्निसमानकुण्डलधरी चन्द्रार्कवर्णेश्वरी।
मालापुस्तकपाशसाङ्कुशधरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी।
क्षत्रत्राणकरी महाभयहरी माता कृपासागरी
सर्वानन्दकरी सदा शिवकरी विश्वेश्वरी श्रीधरी।
दक्षाक्रन्दकरी निरामयकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी।

నిత్యానందకరీ వరాభయకరీ సౌందర్యరత్నాకరీ
నిర్ధూతాఖిలఘోరపావనకరీ ప్రత్యక్షమాహేశ్వరీ।
ప్రాలేయాచలవంశపావనకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ।
నానారత్నవిచిత్రభూషణకరీ హేమాంబరాడంబరీ
ముక్తాహారవిలంబమానవిలసద్వక్షోజకుంభాంతరీ।
కాశ్మీరాగరువాసితా రుచికరీ కాశీపురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ।
యోగానందకరీ రిపుక్షయకరీ ధర్మైకనిష్ఠాకరీ
చంద్రార్కానలభాసమానలహరీ త్రైలోక్యరక్షాకరీ।
సర్వైశ్వర్యకరీ తపఃఫలకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ।
కైలాసాచలకందరాలయకరీ గౌరీ హ్యుమా శాంకరీ
కౌమారీ నిగమార్థగోచరకరీ హ్యోంకారబీజాక్షరీ।
మోక్షద్వారకవాటపాటనకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ।
దృశ్యాదృశ్యవిభూతివాహనకరీ బ్రహ్మాండభాండోదరీ
లీలానాటకసూత్రఖేలనకరీ విజ్ఞానదీపాంకురీ।
శ్రీవిశ్వేశమనఃప్రసాదనకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ।
ఆదిక్షాంతసమస్తవర్ణకరీ శంభుప్రియా శాంకరీ
కాశ్మీరత్రిపురేశ్వరీ త్రినయనీ విశ్వేశ్వరీ శర్వరీ।
స్వర్గద్వారకవాటపాటనకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ।
ఉర్వీసర్వజనేశ్వరీ జయకరీ మాతా కృపాసాగరీ
నారీ నీలసమానకుంతలధరీ నిత్యాన్నదానేశ్వరీ।
సాక్షాన్మోక్షకరీ సదా శుభకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ।
దేవీ సర్వవిచిత్రరత్నరచితా దాక్షాయణీ సుందరీ
వామా స్వాదుపయోధరా ప్రియకరీ సౌభాగ్యమాహేశ్వరీ।
భక్తాభీష్టకరీ సదా శుభకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ।
చంద్రార్కానలకోటికోటిసదృశీ చంద్రాంశుబింబాధరీ
చంద్రార్కాగ్నిసమానకుండలధరీ చంద్రార్కవర్ణేశ్వరీ।
మాలాపుస్తకపాశసాంకుశధరీ కాశీపురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ।
క్షత్రత్రాణకరీ మహాభయహరీ మాతా కృపాసాగరీ
సర్వానందకరీ సదా శివకరీ విశ్వేశ్వరీ శ్రీధరీ।
దక్షాక్రందకరీ నిరామయకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ।

நித்யானந்தகரீ வராபயகரீ ஸௌந்தர்யரத்னாகரீ
நிர்தூதாகிலகோரபாவனகரீ ப்ரத்யக்ஷமாஹேஶ்வரீ।
ப்ராலேயாசலவம்ஶபாவனகரீ காஶீபுராதீஶ்வரீ
பிக்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்பனகரீ மாதான்னபூர்ணேஶ்வரீ।
நாநாரத்னவிசித்ரபூஷணகரீ ஹேமாம்பராடம்பரீ
முக்தாஹாரவிலம்பமானவிலஸத்வக்ஷோஜகும்பாந்தரீ।
காஶ்மீராகருவாஸிதா ருசிகரீ காஶீபுராதீஶ்வரீ
பிக்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்பனகரீ மாதான்னபூர்ணேஶ்வரீ।
யோகானந்தகரீ ரிபுக்ஷயகரீ தர்மைகநிஷ்டாகரீ
சந்த்ரார்கானலபாஸமானலஹரீ த்ரைலோக்யரக்ஷாகரீ।
ஸர்வைஶ்வர்யகரீ தப꞉பலகரீ காஶீபுராதீஶ்வரீ
பிக்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்பனகரீ மாதான்னபூர்ணேஶ்வரீ।
கைலாஸாசலகந்தராலயகரீ கௌரீ ஹ்யுமா ஶாங்கரீ
கௌமாரீ நிகமார்தகோசரகரீ ஹ்யோங்காரபீஜாக்ஷரீ।
மோக்ஷத்வாரகவாடபாடனகரீ காஶீபுராதீஶ்வரீ
பிக்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்பனகரீ மாதான்னபூர்ணேஶ்வரீ।
த்ருஶ்யாத்ருஶ்யவிபூதிவாஹனகரீ ப்ரஹ்மாண்டபாண்டோதரீ
லீலாநாடகஸூத்ரகேலனகரீ விஜ்ஞாநதீபாங்குரீ।
ஶ்ரீவிஶ்வேஶமன꞉ப்ரஸாதனகரீ காஶீபுராதீஶ்வரீ
பிக்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்பனகரீ மாதான்னபூர்ணேஶ்வரீ।
ஆதிக்ஷாந்தஸமஸ்தவர்ணகரீ ஶம்புப்ரியா ஶாங்கரீ
காஶ்மீரத்ரிபுரேஶ்வரீ த்ரிநயனீ விஶ்வேஶ்வரீ ஶர்வரீ।
ஸ்வர்கத்வாரகவாடபாடனகரீ காஶீபுராதீஶ்வரீ
பிக்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்பனகரீ மாதான்னபூர்ணேஶ்வரீ।
உர்வீஸர்வஜனேஶ்வரீ ஜயகரீ மாதா க்ருபாஸாகரீ
நாரீ நீலஸமானகுந்தலதரீ நித்யான்னதானேஶ்வரீ।
ஸாக்ஷான்மோக்ஷகரீ ஸதா ஶுபகரீ காஶீபுராதீஶ்வரீ
பிக்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்பனகரீ மாதான்னபூர்ணேஶ்வரீ।
தேவீ ஸர்வவிசித்ரரத்னரசிதா தாக்ஷாயணீ ஸுந்தரீ
வாமா ஸ்வாதுபயோதரா ப்ரியகரீ ஸௌபாக்யமாஹேஶ்வரீ।
பக்தாபீஷ்டகரீ ஸதா ஶுபகரீ காஶீபுராதீஶ்வரீ
பிக்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்பனகரீ மாதான்னபூர்ணேஶ்வரீ।
சந்த்ரார்கானலகோடிகோடிஸத்ருஶீ சந்த்ராம்ஶுபிம்பாதரீ
சந்த்ரார்காக்நிஸமானகுண்டலதரீ சந்த்ரார்கவர்ணேஶ்வரீ।
மாலாபுஸ்தகபாஶஸாங்குஶதரீ காஶீபுராதீஶ்வரீ
பிக்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்பனகரீ மாதான்னபூர்ணேஶ்வரீ।
க்ஷத்ரத்ராணகரீ மஹாபயஹரீ மாதா க்ருபாஸாகரீ
ஸர்வானந்தகரீ ஸதா ஶிவகரீ விஶ்வேஶ்வரீ ஶ்ரீதரீ।
தக்ஷாக்ரந்தகரீ நிராமயகரீ காஶீபுராதீஶ்வரீ
பிக்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்பனகரீ மாதான்னபூர்ணேஶ்வரீ।

ನಿತ್ಯಾನಂದಕರೀ ವರಾಭಯಕರೀ ಸೌಂದರ್ಯರತ್ನಾಕರೀ
ನಿರ್ಧೂತಾಖಿಲಘೋರಪಾವನಕರೀ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮಾಹೇಶ್ವರೀ।
ಪ್ರಾಲೇಯಾಚಲವಂಶಪಾವನಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ।
ನಾನಾರತ್ನವಿಚಿತ್ರಭೂಷಣಕರೀ ಹೇಮಾಂಬರಾಡಂಬರೀ
ಮುಕ್ತಾಹಾರವಿಲಂಬಮಾನವಿಲಸದ್ವಕ್ಷೋಜಕುಂಭಾಂತರೀ।
ಕಾಶ್ಮೀರಾಗರುವಾಸಿತಾ ರುಚಿಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ।
ಯೋಗಾನಂದಕರೀ ರಿಪುಕ್ಷಯಕರೀ ಧರ್ಮೈಕನಿಷ್ಠಾಕರೀ
ಚಂದ್ರಾರ್ಕಾನಲಭಾಸಮಾನಲಹರೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯರಕ್ಷಾಕರೀ।
ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಕರೀ ತಪಃಫಲಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ।
ಕೈಲಾಸಾಚಲಕಂದರಾಲಯಕರೀ ಗೌರೀ ಹ್ಯುಮಾ ಶಾಂಕರೀ
ಕೌಮಾರೀ ನಿಗಮಾರ್ಥಗೋಚರಕರೀ ಹ್ಯೋಂಕಾರಬೀಜಾಕ್ಷರೀ।
ಮೋಕ್ಷದ್ವಾರಕವಾಟಪಾಟನಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ।
ದೃಶ್ಯಾದೃಶ್ಯವಿಭೂತಿವಾಹನಕರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಭಾಂಡೋದರೀ
ಲೀಲಾನಾಟಕಸೂತ್ರಖೇಲನಕರೀ ವಿಜ್ಞಾನದೀಪಾಂಕುರೀ।
ಶ್ರೀವಿಶ್ವೇಶಮನಃಪ್ರಸಾದನಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ।
ಆದಿಕ್ಷಾಂತಸಮಸ್ತವರ್ಣಕರೀ ಶಂಭುಪ್ರಿಯಾ ಶಾಂಕರೀ
ಕಾಶ್ಮೀರತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರೀ ತ್ರಿನಯನೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ಶರ್ವರೀ।
ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರಕವಾಟಪಾಟನಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ।
ಉರ್ವೀಸರ್ವಜನೇಶ್ವರೀ ಜಯಕರೀ ಮಾತಾ ಕೃಪಾಸಾಗರೀ
ನಾರೀ ನೀಲಸಮಾನಕುಂತಲಧರೀ ನಿತ್ಯಾನ್ನದಾನೇಶ್ವರೀ।
ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮೋಕ್ಷಕರೀ ಸದಾ ಶುಭಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ।
ದೇವೀ ಸರ್ವವಿಚಿತ್ರರತ್ನರಚಿತಾ ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ಸುಂದರೀ
ವಾಮಾ ಸ್ವಾದುಪಯೋಧರಾ ಪ್ರಿಯಕರೀ ಸೌಭಾಗ್ಯಮಾಹೇಶ್ವರೀ।
ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಕರೀ ಸದಾ ಶುಭಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ।
ಚಂದ್ರಾರ್ಕಾನಲಕೋಟಿಕೋಟಿಸದೃಶೀ ಚಂದ್ರಾಂಶುಬಿಂಬಾಧರೀ
ಚಂದ್ರಾರ್ಕಾಗ್ನಿಸಮಾನಕುಂಡಲಧರೀ ಚಂದ್ರಾರ್ಕವರ್ಣೇಶ್ವರೀ।
ಮಾಲಾಪುಸ್ತಕಪಾಶಸಾಂಕುಶಧರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ।
ಕ್ಷತ್ರತ್ರಾಣಕರೀ ಮಹಾಭಯಹರೀ ಮಾತಾ ಕೃಪಾಸಾಗರೀ
ಸರ್ವಾನಂದಕರೀ ಸದಾ ಶಿವಕರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ಶ್ರೀಧರೀ।
ದಕ್ಷಾಕ್ರಂದಕರೀ ನಿರಾಮಯಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ।

നിത്യാനന്ദകരീ വരാഭയകരീ സൗന്ദര്യരത്നാകരീ
നിർധൂതാഖിലഘോരപാവനകരീ പ്രത്യക്ഷമാഹേശ്വരീ।
പ്രാലേയാചലവംശപാവനകരീ കാശീപുരാധീശ്വരീ
ഭിക്ഷാം ദേഹി കൃപാവലംബനകരീ മാതാന്നപൂർണേശ്വരീ।
നാനാരത്നവിചിത്രഭൂഷണകരീ ഹേമാംബരാഡംബരീ
മുക്താഹാരവിലംബമാനവിലസദ്വക്ഷോജകുംഭാന്തരീ।
കാശ്മീരാഗരുവാസിതാ രുചികരീ കാശീപുരാധീശ്വരീ
ഭിക്ഷാം ദേഹി കൃപാവലംബനകരീ മാതാന്നപൂർണേശ്വരീ।
യോഗാനന്ദകരീ രിപുക്ഷയകരീ ധർമൈകനിഷ്ഠാകരീ
ചന്ദ്രാർകാനലഭാസമാനലഹരീ ത്രൈലോക്യരക്ഷാകരീ।
സർവൈശ്വര്യകരീ തപഃഫലകരീ കാശീപുരാധീശ്വരീ
ഭിക്ഷാം ദേഹി കൃപാവലംബനകരീ മാതാന്നപൂർണേശ്വരീ।
കൈലാസാചലകന്ദരാലയകരീ ഗൗരീ ഹ്യുമാ ശാങ്കരീ
കൗമാരീ നിഗമാർഥഗോചരകരീ ഹ്യോങ്കാരബീജാക്ഷരീ।
മോക്ഷദ്വാരകവാടപാടനകരീ കാശീപുരാധീശ്വരീ
ഭിക്ഷാം ദേഹി കൃപാവലംബനകരീ മാതാന്നപൂർണേശ്വരീ।
ദൃശ്യാദൃശ്യവിഭൂതിവാഹനകരീ ബ്രഹ്മാണ്ഡഭാണ്ഡോദരീ
ലീലാനാടകസൂത്രഖേലനകരീ വിജ്ഞാനദീപാങ്കുരീ।
ശ്രീവിശ്വേശമനഃപ്രസാദനകരീ കാശീപുരാധീശ്വരീ
ഭിക്ഷാം ദേഹി കൃപാവലംബനകരീ മാതാന്നപൂർണേശ്വരീ।
ആദിക്ഷാന്തസമസ്തവർണകരീ ശംഭുപ്രിയാ ശാങ്കരീ
കാശ്മീരത്രിപുരേശ്വരീ ത്രിനയനീ വിശ്വേശ്വരീ ശർവരീ।
സ്വർഗദ്വാരകവാടപാടനകരീ കാശീപുരാധീശ്വരീ
ഭിക്ഷാം ദേഹി കൃപാവലംബനകരീ മാതാന്നപൂർണേശ്വരീ।
ഉർവീസർവജനേശ്വരീ ജയകരീ മാതാ കൃപാസാഗരീ
നാരീ നീലസമാനകുന്തലധരീ നിത്യാന്നദാനേശ്വരീ।
സാക്ഷാന്മോക്ഷകരീ സദാ ശുഭകരീ കാശീപുരാധീശ്വരീ
ഭിക്ഷാം ദേഹി കൃപാവലംബനകരീ മാതാന്നപൂർണേശ്വരീ।
ദേവീ സർവവിചിത്രരത്നരചിതാ ദാക്ഷായണീ സുന്ദരീ
വാമാ സ്വാദുപയോധരാ പ്രിയകരീ സൗഭാഗ്യമാഹേശ്വരീ।
ഭക്താഭീഷ്ടകരീ സദാ ശുഭകരീ കാശീപുരാധീശ്വരീ
ഭിക്ഷാം ദേഹി കൃപാവലംബനകരീ മാതാന്നപൂർണേശ്വരീ।
ചന്ദ്രാർകാനലകോടികോടിസദൃശീ ചന്ദ്രാംശുബിംബാധരീ
ചന്ദ്രാർകാഗ്നിസമാനകുണ്ഡലധരീ ചന്ദ്രാർകവർണേശ്വരീ।
മാലാപുസ്തകപാശസാങ്കുശധരീ കാശീപുരാധീശ്വരീ
ഭിക്ഷാം ദേഹി കൃപാവലംബനകരീ മാതാന്നപൂർണേശ്വരീ।
ക്ഷത്രത്രാണകരീ മഹാഭയഹരീ മാതാ കൃപാസാഗരീ
സർവാനന്ദകരീ സദാ ശിവകരീ വിശ്വേശ്വരീ ശ്രീധരീ।
ദക്ഷാക്രന്ദകരീ നിരാമയകരീ കാശീപുരാധീശ്വരീ
ഭിക്ഷാം ദേഹി കൃപാവലംബനകരീ മാതാന്നപൂർണേശ്വരീ।

nityaanandakaree varaabhayakaree saundaryaratnaakaree
nirdhootaakhilaghorapaavanakaree pratyakshamaaheshvaree.
praaleyaachalavamshapaavanakaree kaasheepuraadheeshvaree
bhikshaam dehi kri'paavalambanakaree maataannapoorneshvaree.
naanaaratnavichitrabhooshanakaree hemaambaraad'ambaree
muktaahaaravilambamaanavilasadvakshojakumbhaantaree.
kaashmeeraagaruvaasitaa ruchikaree kaasheepuraadheeshvaree
bhikshaam dehi kri'paavalambanakaree maataannapoorneshvaree.
yogaanandakaree ripukshayakaree dharmaikanisht'haakaree
chandraarkaanalabhaasamaanalaharee trailokyarakshaakaree.
sarvaishvaryakaree tapah'phalakaree kaasheepuraadheeshvaree
bhikshaam dehi kri'paavalambanakaree maataannapoorneshvaree.
kailaasaachalakandaraalayakaree gauree hyumaa shaankaree
kaumaaree nigamaarthagocharakaree hyonkaarabeejaaksharee.
mokshadvaarakavaat'apaat'anakaree kaasheepuraadheeshvaree
bhikshaam dehi kri'paavalambanakaree maataannapoorneshvaree.
dri'shyaadri'shyavibhootivaahanakaree brahmaand'abhaand'odaree
leelaanaat'akasootrakhelanakaree vijnyaanadeepaankuree.
shreevishveshamanah'prasaadanakaree kaasheepuraadheeshvaree
bhikshaam dehi kri'paavalambanakaree maataannapoorneshvaree.
aadikshaantasamastavarnakaree shambhupriyaa shaankaree
kaashmeeratripureshvaree trinayanee vishveshvaree sharvaree.
svargadvaarakavaat'apaat'anakaree kaasheepuraadheeshvaree
bhikshaam dehi kri'paavalambanakaree maataannapoorneshvaree.
urveesarvajaneshvaree jayakaree maataa kri'paasaagaree
naaree neelasamaanakuntaladharee nityaannadaaneshvaree.
saakshaanmokshakaree sadaa shubhakaree kaasheepuraadheeshvaree
bhikshaam dehi kri'paavalambanakaree maataannapoorneshvaree.
devee sarvavichitraratnarachitaa daakshaayanee sundaree
vaamaa svaadupayodharaa priyakaree saubhaagyamaaheshvaree.
bhaktaabheesht'akaree sadaa shubhakaree kaasheepuraadheeshvaree
bhikshaam dehi kri'paavalambanakaree maataannapoorneshvaree.
chandraarkaanalakot'ikot'isadri'shee chandraamshubimbaadharee
chandraarkaagnisamaanakund'aladharee chandraarkavarneshvaree.
maalaapustakapaashasaankushadharee kaasheepuraadheeshvaree
bhikshaam dehi kri'paavalambanakaree maataannapoorneshvaree.
kshatratraanakaree mahaabhayaharee maataa kri'paasaagaree
sarvaanandakaree sadaa shivakaree vishveshvaree shreedharee.
dakshaakrandakaree niraamayakaree kaasheepuraadheeshvaree
bhikshaam dehi kri'paavalambanakaree maataannapoorneshvaree.

Tags - అన్నపూర్ణా స్తోత్రం, அன்னபூர்ணா ஸ்தோத்ரம், ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಸ್ತೋತ್ರ, അന്നപൂർണാ സ്തോത്രം

Stotras

Gauri

Audios

1

1

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize
Active Visitors:
2461902