Description

Slow chanting, easy to learn with lyrics in Sanskrit, Telugu, Kannada, Malayalam, and English.

॥ अथ आदित्यहृदयम् ॥ ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम् । रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम् ॥ १॥ दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् । उपागम्याब्रवीद्राममगस्त्यो भगवान् ऋषिः ॥ २॥ राम राम म....

॥ अथ आदित्यहृदयम् ॥

ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम् ।
रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम् ॥ १॥
दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् ।
उपागम्याब्रवीद्राममगस्त्यो भगवान् ऋषिः ॥ २॥
राम राम महाबाहो श‍ृणु गुह्यं सनातनम् ।
येन सर्वानरीन्वत्स समरे विजयिष्यसि ॥ ३॥
आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम् ।
जयावहं जपेन्नित्यमक्षय्यं परमं शिवम् ॥ ४॥
सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनम् ।
चिन्ताशोकप्रशमनं आयुर्वर्धनमुत्तमम् ॥ ५॥
रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतम् ।
पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम् ॥ ६॥
सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः ।
एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः ॥ ७॥
एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः ।
महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपां पतिः ॥ ८॥
पितरो वसवः साध्या ह्यश्विनौ मरुतो मनुः ।
वायुर्वह्निः प्रजाप्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः ॥ ९॥
आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् ।
सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः ॥ १०॥
हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् ।
तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्ताण्ड अंशुमान् ॥ ११॥
हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रविः ।
अग्निगर्भोऽदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः ॥ १२॥
व्योमनाथस्तमोभेदी ऋग्यजुःसामपारगः ।
घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथी प्लवङ्गमः ॥ १३॥
आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः ।
कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः ॥ १४॥
नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः ।
तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते ॥ १५॥
नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ।
ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः ॥ १६॥
जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः ।
नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः ॥ १७॥
नम उग्राय वीराय सारङ्गाय नमो नमः ।
नमः पद्मप्रबोधाय मार्ताण्डाय नमो नमः ॥ १८॥
ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चसे ।
भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः ॥ १९॥
तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने ।
कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः ॥ २०॥
तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे ।
नमस्तमोऽभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे ॥ २१॥
नाशयत्येष वै भूतं तदेव सृजति प्रभुः ।
पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः ॥ २२॥
एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः ।
एष एवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम् ॥ २३॥
वेदाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च ।
यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविः प्रभुः ॥ २४॥
॥ फल श्रुतिः ॥
एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च ।
कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव ॥ २५॥
पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् ।
एतत् त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि ॥ २६॥
अस्मिन्क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वधिष्यसि ।
एवमुक्त्वा तदाऽगस्त्यो जगाम च यथागतम् ॥ २७॥
एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोकोऽभवत्तदा ।
धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् ॥ २८॥
आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परं हर्षमवाप्तवान् ।
त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् ॥ २९॥
रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत् ।
सर्व यत्नेन महता वधे तस्य धृतोऽभवत् ॥ ३०॥
अथ रविरवदन्निरीक्ष्य रामं
मुदितमनाः परमं प्रहृष्यमाणः ।
निशिचरपतिसङ्क्षयं विदित्वा
सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति ॥ ३१॥

॥ इत्यादित्यहृदयस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

॥ అథ ఆదిత్యహృదయం ॥

తతో యుద్ధపరిశ్రాంతం సమరే చింతయా స్థితం ।
రావణం చాగ్రతో దృష్ట్వా యుద్ధాయ సముపస్థితం ॥ 1॥
దైవతైశ్చ సమాగమ్య ద్రష్టుమభ్యాగతో రణం ।
ఉపాగమ్యాబ్రవీద్రామమగస్త్యో భగవాన్ ఋషిః ॥ 2॥
రామ రామ మహాబాహో శృణు గుహ్యం సనాతనం ।
యేన సర్వానరీన్వత్స సమరే విజయిష్యసి ॥ 3॥
ఆదిత్యహృదయం పుణ్యం సర్వశత్రువినాశనం ।
జయావహం జపేన్నిత్యమక్షయ్యం పరమం శివం ॥ 4॥
సర్వమంగలమాంగల్యం సర్వపాపప్రణాశనం ।
చింతాశోకప్రశమనం ఆయుర్వర్ధనముత్తమం ॥ 5॥
రశ్మిమంతం సముద్యంతం దేవాసురనమస్కృతం ।
పూజయస్వ వివస్వంతం భాస్కరం భువనేశ్వరం ॥ 6॥
సర్వదేవాత్మకో హ్యేష తేజస్వీ రశ్మిభావనః ।
ఏష దేవాసురగణాన్ లోకాన్ పాతి గభస్తిభిః ॥ 7॥
ఏష బ్రహ్మా చ విష్ణుశ్చ శివః స్కందః ప్రజాపతిః ।
మహేంద్రో ధనదః కాలో యమః సోమో హ్యపాం పతిః ॥ 8॥
పితరో వసవః సాధ్యా హ్యశ్వినౌ మరుతో మనుః ।
వాయుర్వహ్నిః ప్రజాప్రాణ ఋతుకర్తా ప్రభాకరః ॥ 9॥
ఆదిత్యః సవితా సూర్యః ఖగః పూషా గభస్తిమాన్ ।
సువర్ణసదృశో భానుర్హిరణ్యరేతా దివాకరః ॥ 10॥
హరిదశ్వః సహస్రార్చిః సప్తసప్తిర్మరీచిమాన్ ।
తిమిరోన్మథనః శంభుస్త్వష్టా మార్తాండ అంశుమాన్ ॥ 11॥
హిరణ్యగర్భః శిశిరస్తపనో భాస్కరో రవిః ।
అగ్నిగర్భోఽదితేః పుత్రః శంఖః శిశిరనాశనః ॥ 12॥
వ్యోమనాథస్తమోభేదీ ఋగ్యజుఃసామపారగః ।
ఘనవృష్టిరపాం మిత్రో వింధ్యవీథీ ప్లవంగమః ॥ 13॥
ఆతపీ మండలీ మృత్యుః పింగలః సర్వతాపనః ।
కవిర్విశ్వో మహాతేజా రక్తః సర్వభవోద్భవః ॥ 14॥
నక్షత్రగ్రహతారాణామధిపో విశ్వభావనః ।
తేజసామపి తేజస్వీ ద్వాదశాత్మన్నమోఽస్తు తే ॥ 15॥
నమః పూర్వాయ గిరయే పశ్చిమాయాద్రయే నమః ।
జ్యోతిర్గణానాం పతయే దినాధిపతయే నమః ॥ 16॥
జయాయ జయభద్రాయ హర్యశ్వాయ నమో నమః ।
నమో నమః సహస్రాంశో ఆదిత్యాయ నమో నమః ॥ 17॥
నమ ఉగ్రాయ వీరాయ సారంగాయ నమో నమః ।
నమః పద్మప్రబోధాయ మార్తాండాయ నమో నమః ॥ 18॥
బ్రహ్మేశానాచ్యుతేశాయ సూర్యాయాదిత్యవర్చసే ।
భాస్వతే సర్వభక్షాయ రౌద్రాయ వపుషే నమః ॥ 19॥
తమోఘ్నాయ హిమఘ్నాయ శత్రుఘ్నాయామితాత్మనే ।
కృతఘ్నఘ్నాయ దేవాయ జ్యోతిషాం పతయే నమః ॥ 20॥
తప్తచామీకరాభాయ వహ్నయే విశ్వకర్మణే ।
నమస్తమోఽభినిఘ్నాయ రుచయే లోకసాక్షిణే ॥ 21॥
నాశయత్యేష వై భూతం తదేవ సృజతి ప్రభుః ।
పాయత్యేష తపత్యేష వర్షత్యేష గభస్తిభిః ॥ 22॥
ఏష సుప్తేషు జాగర్తి భూతేషు పరినిష్ఠితః ।
ఏష ఏవాగ్నిహోత్రం చ ఫలం చైవాగ్నిహోత్రిణాం ॥ 23॥
వేదాశ్చ క్రతవశ్చైవ క్రతూనాం ఫలమేవ చ ।
యాని కృత్యాని లోకేషు సర్వ ఏష రవిః ప్రభుః ॥ 24॥
॥ ఫల శ్రుతిః ॥
ఏనమాపత్సు కృచ్ఛ్రేషు కాంతారేషు భయేషు చ ।
కీర్తయన్ పురుషః కశ్చిన్నావసీదతి రాఘవ ॥ 25॥
పూజయస్వైనమేకాగ్రో దేవదేవం జగత్పతిం ।
ఏతత్ త్రిగుణితం జప్త్వా యుద్ధేషు విజయిష్యసి ॥ 26॥
అస్మిన్క్షణే మహాబాహో రావణం త్వం వధిష్యసి ।
ఏవముక్త్వా తదాఽగస్త్యో జగామ చ యథాగతం ॥ 27॥
ఏతచ్ఛ్రుత్వా మహాతేజా నష్టశోకోఽభవత్తదా ।
ధారయామాస సుప్రీతో రాఘవః ప్రయతాత్మవాన్ ॥ 28॥
ఆదిత్యం ప్రేక్ష్య జప్త్వా తు పరం హర్షమవాప్తవాన్ ।
త్రిరాచమ్య శుచిర్భూత్వా ధనురాదాయ వీర్యవాన్ ॥ 29॥
రావణం ప్రేక్ష్య హృష్టాత్మా యుద్ధాయ సముపాగమత్ ।
సర్వ యత్నేన మహతా వధే తస్య ధృతోఽభవత్ ॥ 30॥
అథ రవిరవదన్నిరీక్ష్య రామం
ముదితమనాః పరమం ప్రహృష్యమాణః ।
నిశిచరపతిసంక్షయం విదిత్వా
సురగణమధ్యగతో వచస్త్వరేతి ॥ 31॥

॥ ఇత్యాదిత్యహృదయస్తోత్రం సంపూర్ణం ॥


॥ ಅಥ ಆದಿತ್ಯಹೃದಯಂ ॥

ತತೋ ಯುದ್ಧಪರಿಶ್ರಾಂತಂ ಸಮರೇ ಚಿಂತಯಾ ಸ್ಥಿತಂ ।
ರಾವಣಂ ಚಾಗ್ರತೋ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಯುದ್ಧಾಯ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಂ ॥ 1॥
ದೈವತೈಶ್ಚ ಸಮಾಗಮ್ಯ ದ್ರಷ್ಟುಮಭ್ಯಾಗತೋ ರಣಂ ।
ಉಪಾಗಮ್ಯಾಬ್ರವೀದ್ರಾಮಮಗಸ್ತ್ಯೋ ಭಗವಾನ್ ಋಷಿಃ ॥ 2॥
ರಾಮ ರಾಮ ಮಹಾಬಾಹೋ ಶೃಣು ಗುಹ್ಯಂ ಸನಾತನಂ ।
ಯೇನ ಸರ್ವಾನರೀನ್ವತ್ಸ ಸಮರೇ ವಿಜಯಿಷ್ಯಸಿ ॥ 3॥
ಆದಿತ್ಯಹೃದಯಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವಶತ್ರುವಿನಾಶನಂ ।
ಜಯಾವಹಂ ಜಪೇನ್ನಿತ್ಯಮಕ್ಷಯ್ಯಂ ಪರಮಂ ಶಿವಂ ॥ 4॥
ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯಂ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಣಾಶನಂ ।
ಚಿಂತಾಶೋಕಪ್ರಶಮನಂ ಆಯುರ್ವರ್ಧನಮುತ್ತಮಂ ॥ 5॥
ರಶ್ಮಿಮಂತಂ ಸಮುದ್ಯಂತಂ ದೇವಾಸುರನಮಸ್ಕೃತಂ ।
ಪೂಜಯಸ್ವ ವಿವಸ್ವಂತಂ ಭಾಸ್ಕರಂ ಭುವನೇಶ್ವರಂ ॥ 6॥
ಸರ್ವದೇವಾತ್ಮಕೋ ಹ್ಯೇಷ ತೇಜಸ್ವೀ ರಶ್ಮಿಭಾವನಃ ।
ಏಷ ದೇವಾಸುರಗಣಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ಪಾತಿ ಗಭಸ್ತಿಭಿಃ ॥ 7॥
ಏಷ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಚ ವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ಶಿವಃ ಸ್ಕಂದಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ।
ಮಹೇಂದ್ರೋ ಧನದಃ ಕಾಲೋ ಯಮಃ ಸೋಮೋ ಹ್ಯಪಾಂ ಪತಿಃ ॥ 8॥
ಪಿತರೋ ವಸವಃ ಸಾಧ್ಯಾ ಹ್ಯಶ್ವಿನೌ ಮರುತೋ ಮನುಃ ।
ವಾಯುರ್ವಹ್ನಿಃ ಪ್ರಜಾಪ್ರಾಣ ಋತುಕರ್ತಾ ಪ್ರಭಾಕರಃ ॥ 9॥
ಆದಿತ್ಯಃ ಸವಿತಾ ಸೂರ್ಯಃ ಖಗಃ ಪೂಷಾ ಗಭಸ್ತಿಮಾನ್ ।
ಸುವರ್ಣಸದೃಶೋ ಭಾನುರ್ಹಿರಣ್ಯರೇತಾ ದಿವಾಕರಃ ॥ 10॥
ಹರಿದಶ್ವಃ ಸಹಸ್ರಾರ್ಚಿಃ ಸಪ್ತಸಪ್ತಿರ್ಮರೀಚಿಮಾನ್ ।
ತಿಮಿರೋನ್ಮಥನಃ ಶಂಭುಸ್ತ್ವಷ್ಟಾ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಅಂಶುಮಾನ್ ॥ 11॥
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಃ ಶಿಶಿರಸ್ತಪನೋ ಭಾಸ್ಕರೋ ರವಿಃ ।
ಅಗ್ನಿಗರ್ಭೋಽದಿತೇಃ ಪುತ್ರಃ ಶಂಖಃ ಶಿಶಿರನಾಶನಃ ॥ 12॥
ವ್ಯೋಮನಾಥಸ್ತಮೋಭೇದೀ ಋಗ್ಯಜುಃಸಾಮಪಾರಗಃ ।
ಘನವೃಷ್ಟಿರಪಾಂ ಮಿತ್ರೋ ವಿಂಧ್ಯವೀಥೀ ಪ್ಲವಂಗಮಃ ॥ 13॥
ಆತಪೀ ಮಂಡಲೀ ಮೃತ್ಯುಃ ಪಿಂಗಲಃ ಸರ್ವತಾಪನಃ ।
ಕವಿರ್ವಿಶ್ವೋ ಮಹಾತೇಜಾ ರಕ್ತಃ ಸರ್ವಭವೋದ್ಭವಃ ॥ 14॥
ನಕ್ಷತ್ರಗ್ರಹತಾರಾಣಾಮಧಿಪೋ ವಿಶ್ವಭಾವನಃ ।
ತೇಜಸಾಮಪಿ ತೇಜಸ್ವೀ ದ್ವಾದಶಾತ್ಮನ್ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥ 15॥
ನಮಃ ಪೂರ್ವಾಯ ಗಿರಯೇ ಪಶ್ಚಿಮಾಯಾದ್ರಯೇ ನಮಃ ।
ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಣಾನಾಂ ಪತಯೇ ದಿನಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ॥ 16॥
ಜಯಾಯ ಜಯಭದ್ರಾಯ ಹರ್ಯಶ್ವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ನಮೋ ನಮಃ ಸಹಸ್ರಾಂಶೋ ಆದಿತ್ಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 17॥
ನಮ ಉಗ್ರಾಯ ವೀರಾಯ ಸಾರಂಗಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ನಮಃ ಪದ್ಮಪ್ರಬೋಧಾಯ ಮಾರ್ತಾಂಡಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 18॥
ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾನಾಚ್ಯುತೇಶಾಯ ಸೂರ್ಯಾಯಾದಿತ್ಯವರ್ಚಸೇ ।
ಭಾಸ್ವತೇ ಸರ್ವಭಕ್ಷಾಯ ರೌದ್ರಾಯ ವಪುಷೇ ನಮಃ ॥ 19॥
ತಮೋಘ್ನಾಯ ಹಿಮಘ್ನಾಯ ಶತ್ರುಘ್ನಾಯಾಮಿತಾತ್ಮನೇ ।
ಕೃತಘ್ನಘ್ನಾಯ ದೇವಾಯ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ॥ 20॥
ತಪ್ತಚಾಮೀಕರಾಭಾಯ ವಹ್ನಯೇ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೇ ।
ನಮಸ್ತಮೋಽಭಿನಿಘ್ನಾಯ ರುಚಯೇ ಲೋಕಸಾಕ್ಷಿಣೇ ॥ 21॥
ನಾಶಯತ್ಯೇಷ ವೈ ಭೂತಂ ತದೇವ ಸೃಜತಿ ಪ್ರಭುಃ ।
ಪಾಯತ್ಯೇಷ ತಪತ್ಯೇಷ ವರ್ಷತ್ಯೇಷ ಗಭಸ್ತಿಭಿಃ ॥ 22॥
ಏಷ ಸುಪ್ತೇಷು ಜಾಗರ್ತಿ ಭೂತೇಷು ಪರಿನಿಷ್ಠಿತಃ ।
ಏಷ ಏವಾಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಚ ಫಲಂ ಚೈವಾಗ್ನಿಹೋತ್ರಿಣಾಂ ॥ 23॥
ವೇದಾಶ್ಚ ಕ್ರತವಶ್ಚೈವ ಕ್ರತೂನಾಂ ಫಲಮೇವ ಚ ।
ಯಾನಿ ಕೃತ್ಯಾನಿ ಲೋಕೇಷು ಸರ್ವ ಏಷ ರವಿಃ ಪ್ರಭುಃ ॥ 24॥
॥ ಫಲ ಶ್ರುತಿಃ ॥
ಏನಮಾಪತ್ಸು ಕೃಚ್ಛ್ರೇಷು ಕಾಂತಾರೇಷು ಭಯೇಷು ಚ ।
ಕೀರ್ತಯನ್ ಪುರುಷಃ ಕಶ್ಚಿನ್ನಾವಸೀದತಿ ರಾಘವ ॥ 25॥
ಪೂಜಯಸ್ವೈನಮೇಕಾಗ್ರೋ ದೇವದೇವಂ ಜಗತ್ಪತಿಂ ।
ಏತತ್ ತ್ರಿಗುಣಿತಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ಯುದ್ಧೇಷು ವಿಜಯಿಷ್ಯಸಿ ॥ 26॥
ಅಸ್ಮಿನ್ಕ್ಷಣೇ ಮಹಾಬಾಹೋ ರಾವಣಂ ತ್ವಂ ವಧಿಷ್ಯಸಿ ।
ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ತದಾಽಗಸ್ತ್ಯೋ ಜಗಾಮ ಚ ಯಥಾಗತಂ ॥ 27॥
ಏತಚ್ಛ್ರುತ್ವಾ ಮಹಾತೇಜಾ ನಷ್ಟಶೋಕೋಽಭವತ್ತದಾ ।
ಧಾರಯಾಮಾಸ ಸುಪ್ರೀತೋ ರಾಘವಃ ಪ್ರಯತಾತ್ಮವಾನ್ ॥ 28॥
ಆದಿತ್ಯಂ ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ಜಪ್ತ್ವಾ ತು ಪರಂ ಹರ್ಷಮವಾಪ್ತವಾನ್ ।
ತ್ರಿರಾಚಮ್ಯ ಶುಚಿರ್ಭೂತ್ವಾ ಧನುರಾದಾಯ ವೀರ್ಯವಾನ್ ॥ 29॥
ರಾವಣಂ ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ಹೃಷ್ಟಾತ್ಮಾ ಯುದ್ಧಾಯ ಸಮುಪಾಗಮತ್ ।
ಸರ್ವ ಯತ್ನೇನ ಮಹತಾ ವಧೇ ತಸ್ಯ ಧೃತೋಽಭವತ್ ॥ 30॥
ಅಥ ರವಿರವದನ್ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ರಾಮಂ
ಮುದಿತಮನಾಃ ಪರಮಂ ಪ್ರಹೃಷ್ಯಮಾಣಃ ।
ನಿಶಿಚರಪತಿಸಂಕ್ಷಯಂ ವಿದಿತ್ವಾ
ಸುರಗಣಮಧ್ಯಗತೋ ವಚಸ್ತ್ವರೇತಿ ॥ 31॥

॥ ಇತ್ಯಾದಿತ್ಯಹೃದಯಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ॥


॥ அத² ஆதி³த்யஹ்ருʼத³யம் ॥

ததோ யுத்³த⁴பரிஶ்ராந்தம்ʼ ஸமரே சிந்தயா ஸ்தி²தம் ।
ராவணம்ʼ சாக்³ரதோ த்³ருʼஷ்ட்வா யுத்³தா⁴ய ஸமுபஸ்தி²தம் ॥ 1॥
தை³வதைஶ்ச ஸமாக³ம்ய த்³ரஷ்டுமப்⁴யாக³தோ ரணம் ।
உபாக³ம்யாப்³ரவீத்³ராமமக³ஸ்த்யோ ப⁴க³வான் ருʼஷி꞉ ॥ 2॥
ராம ராம மஹாபா³ஹோ ஶ்ருʼணு கு³ஹ்யம்ʼ ஸனாதனம் ।
யேன ஸர்வானரீன்வத்ஸ ஸமரே விஜயிஷ்யஸி ॥ 3॥
ஆதி³த்யஹ்ருʼத³யம்ʼ புண்யம்ʼ ஸர்வஶத்ருவிநாஶனம் ।
ஜயாவஹம்ʼ ஜபேந்நித்யமக்ஷய்யம்ʼ பரமம்ʼ ஶிவம் ॥ 4॥
ஸர்வமங்க³லமாங்க³ல்யம்ʼ ஸர்வபாபப்ரணாஶனம் ।
சிந்தாஶோகப்ரஶமனம்ʼ ஆயுர்வர்த⁴னமுத்தமம் ॥ 5॥
ரஶ்மிமந்தம்ʼ ஸமுத்³யந்தம்ʼ தே³வாஸுரநமஸ்க்ருʼதம் ।
பூஜயஸ்வ விவஸ்வந்தம்ʼ பா⁴ஸ்கரம்ʼ பு⁴வனேஶ்வரம் ॥ 6॥
ஸர்வதே³வாத்மகோ ஹ்யேஷ தேஜஸ்வீ ரஶ்மிபா⁴வன꞉ ।
ஏஷ தே³வாஸுரக³ணான் லோகான் பாதி க³ப⁴ஸ்திபி⁴꞉ ॥ 7॥
ஏஷ ப்³ரஹ்மா ச விஷ்ணுஶ்ச ஶிவ꞉ ஸ்கந்த³꞉ ப்ரஜாபதி꞉ ।
மஹேந்த்³ரோ த⁴னத³꞉ காலோ யம꞉ ஸோமோ ஹ்யபாம்ʼ பதி꞉ ॥ 8॥
பிதரோ வஸவ꞉ ஸாத்⁴யா ஹ்யஶ்வினௌ மருதோ மனு꞉ ।
வாயுர்வஹ்னி꞉ ப்ரஜாப்ராண ருʼதுகர்தா ப்ரபா⁴கர꞉ ॥ 9॥
ஆதி³த்ய꞉ ஸவிதா ஸூர்ய꞉ க²க³꞉ பூஷா க³ப⁴ஸ்திமான் ।
ஸுவர்ணஸத்³ருʼஶோ பா⁴னுர்ஹிரண்யரேதா தி³வாகர꞉ ॥ 10॥
ஹரித³ஶ்வ꞉ ஸஹஸ்ரார்சி꞉ ஸப்தஸப்திர்மரீசிமான் ।
திமிரோன்மத²ன꞉ ஶம்பு⁴ஸ்த்வஷ்டா மார்தாண்ட³ அம்ʼஶுமான் ॥ 11॥
ஹிரண்யக³ர்ப⁴꞉ ஶிஶிரஸ்தபனோ பா⁴ஸ்கரோ ரவி꞉ ।
அக்³னிக³ர்போ⁴(அ)தி³தே꞉ புத்ர꞉ ஶங்க²꞉ ஶிஶிரநாஶன꞉ ॥ 12॥
வ்யோமநாத²ஸ்தமோபே⁴தீ³ ருʼக்³யஜு꞉ஸாமபாரக³꞉ ।
க⁴னவ்ருʼஷ்டிரபாம்ʼ மித்ரோ விந்த்⁴யவீதீ² ப்லவங்க³ம꞉ ॥ 13॥
ஆதபீ மண்ட³லீ ம்ருʼத்யு꞉ பிங்க³ல꞉ ஸர்வதாபன꞉ ।
கவிர்விஶ்வோ மஹாதேஜா ரக்த꞉ ஸர்வப⁴வோத்³ப⁴வ꞉ ॥ 14॥
நக்ஷத்ரக்³ரஹதாராணாமதி⁴போ விஶ்வபா⁴வன꞉ ।
தேஜஸாமபி தேஜஸ்வீ த்³வாத³ஶாத்மந்நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 15॥
நம꞉ பூர்வாய கி³ரயே பஶ்சிமாயாத்³ரயே நம꞉ ।
ஜ்யோதிர்க³ணானாம்ʼ பதயே தி³னாதி⁴பதயே நம꞉ ॥ 16॥
ஜயாய ஜயப⁴த்³ராய ஹர்யஶ்வாய நமோ நம꞉ ।
நமோ நம꞉ ஸஹஸ்ராம்ʼஶோ ஆதி³த்யாய நமோ நம꞉ ॥ 17॥
நம உக்³ராய வீராய ஸாரங்கா³ய நமோ நம꞉ ।
நம꞉ பத்³மப்ரபோ³தா⁴ய மார்தாண்டா³ய நமோ நம꞉ ॥ 18॥
ப்³ரஹ்மேஶானாச்யுதேஶாய ஸூர்யாயாதி³த்யவர்சஸே ।
பா⁴ஸ்வதே ஸர்வப⁴க்ஷாய ரௌத்³ராய வபுஷே நம꞉ ॥ 19॥
தமோக்⁴னாய ஹிமக்⁴னாய ஶத்ருக்⁴னாயாமிதாத்மனே ।
க்ருʼதக்⁴னக்⁴னாய தே³வாய ஜ்யோதிஷாம்ʼ பதயே நம꞉ ॥ 20॥
தப்தசாமீகராபா⁴ய வஹ்னயே விஶ்வகர்மணே ।
நமஸ்தமோ(அ)பி⁴நிக்⁴னாய ருசயே லோகஸாக்ஷிணே ॥ 21॥
நாஶயத்யேஷ வை பூ⁴தம்ʼ ததே³வ ஸ்ருʼஜதி ப்ரபு⁴꞉ ।
பாயத்யேஷ தபத்யேஷ வர்ஷத்யேஷ க³ப⁴ஸ்திபி⁴꞉ ॥ 22॥
ஏஷ ஸுப்தேஷு ஜாக³ர்தி பூ⁴தேஷு பரிநிஷ்டி²த꞉ ।
ஏஷ ஏவாக்³னிஹோத்ரம்ʼ ச ப²லம்ʼ சைவாக்³னிஹோத்ரிணாம் ॥ 23॥
வேதா³ஶ்ச க்ரதவஶ்சைவ க்ரதூனாம்ʼ ப²லமேவ ச ।
யானி க்ருʼத்யானி லோகேஷு ஸர்வ ஏஷ ரவி꞉ ப்ரபு⁴꞉ ॥ 24॥
॥ ப²ல ஶ்ருதி꞉ ॥
ஏனமாபத்ஸு க்ருʼச்ச்²ரேஷு காந்தாரேஷு ப⁴யேஷு ச ।
கீர்தயன் புருஷ꞉ கஶ்சின்னாவஸீத³தி ராக⁴வ ॥ 25॥
பூஜயஸ்வைனமேகாக்³ரோ தே³வதே³வம்ʼ ஜக³த்பதிம் ।
ஏதத் த்ரிகு³ணிதம்ʼ ஜப்த்வா யுத்³தே⁴ஷு விஜயிஷ்யஸி ॥ 26॥
அஸ்மின்க்ஷணே மஹாபா³ஹோ ராவணம்ʼ த்வம்ʼ வதி⁴ஷ்யஸி ।
ஏவமுக்த்வா ததா³(அ)க³ஸ்த்யோ ஜகா³ம ச யதா²க³தம் ॥ 27॥
ஏதச்ச்²ருத்வா மஹாதேஜா நஷ்டஶோகோ(அ)ப⁴வத்ததா³ ।
தா⁴ரயாமாஸ ஸுப்ரீதோ ராக⁴வ꞉ ப்ரயதாத்மவான் ॥ 28॥
ஆதி³த்யம்ʼ ப்ரேக்ஷ்ய ஜப்த்வா து பரம்ʼ ஹர்ஷமவாப்தவான் ।
த்ரிராசம்ய ஶுசிர்பூ⁴த்வா த⁴னுராதா³ய வீர்யவான் ॥ 29॥
ராவணம்ʼ ப்ரேக்ஷ்ய ஹ்ருʼஷ்டாத்மா யுத்³தா⁴ய ஸமுபாக³மத் ।
ஸர்வ யத்னேன மஹதா வதே⁴ தஸ்ய த்⁴ருʼதோ(அ)ப⁴வத் ॥ 30॥
அத² ரவிரவத³ந்நிரீக்ஷ்ய ராமம்ʼ
முதி³தமனா꞉ பரமம்ʼ ப்ரஹ்ருʼஷ்யமாண꞉ ।
நிஶிசரபதிஸங்க்ஷயம்ʼ விதி³த்வா
ஸுரக³ணமத்⁴யக³தோ வசஸ்த்வரேதி ॥ 31॥

॥ இத்யாதி³த்யஹ்ருʼத³யஸ்தோத்ரம்ʼ ஸம்பூர்ணம் ॥


॥ അഥ ആദിത്യഹൃദയം ॥

തതോ യുദ്ധപരിശ്രാന്തം സമരേ ചിന്തയാ സ്ഥിതം ।
രാവണം ചാഗ്രതോ ദൃഷ്ട്വാ യുദ്ധായ സമുപസ്ഥിതം ॥ 1॥
ദൈവതൈശ്ച സമാഗമ്യ ദ്രഷ്ടുമഭ്യാഗതോ രണം ।
ഉപാഗമ്യാബ്രവീദ്രാമമഗസ്ത്യോ ഭഗവാൻ ഋഷിഃ ॥ 2॥
രാമ രാമ മഹാബാഹോ ശൃണു ഗുഹ്യം സനാതനം ।
യേന സർവാനരീന്വത്സ സമരേ വിജയിഷ്യസി ॥ 3॥
ആദിത്യഹൃദയം പുണ്യം സർവശത്രുവിനാശനം ।
ജയാവഹം ജപേന്നിത്യമക്ഷയ്യം പരമം ശിവം ॥ 4॥
സർവമംഗലമാംഗല്യം സർവപാപപ്രണാശനം ।
ചിന്താശോകപ്രശമനം ആയുർവർധനമുത്തമം ॥ 5॥
രശ്മിമന്തം സമുദ്യന്തം ദേവാസുരനമസ്കൃതം ।
പൂജയസ്വ വിവസ്വന്തം ഭാസ്കരം ഭുവനേശ്വരം ॥ 6॥
സർവദേവാത്മകോ ഹ്യേഷ തേജസ്വീ രശ്മിഭാവനഃ ।
ഏഷ ദേവാസുരഗണാൻ ലോകാൻ പാതി ഗഭസ്തിഭിഃ ॥ 7॥
ഏഷ ബ്രഹ്മാ ച വിഷ്ണുശ്ച ശിവഃ സ്കന്ദഃ പ്രജാപതിഃ ।
മഹേന്ദ്രോ ധനദഃ കാലോ യമഃ സോമോ ഹ്യപാം പതിഃ ॥ 8॥
പിതരോ വസവഃ സാധ്യാ ഹ്യശ്വിനൗ മരുതോ മനുഃ ।
വായുർവഹ്നിഃ പ്രജാപ്രാണ ഋതുകർതാ പ്രഭാകരഃ ॥ 9॥
ആദിത്യഃ സവിതാ സൂര്യഃ ഖഗഃ പൂഷാ ഗഭസ്തിമാൻ ।
സുവർണസദൃശോ ഭാനുർഹിരണ്യരേതാ ദിവാകരഃ ॥ 10॥
ഹരിദശ്വഃ സഹസ്രാർചിഃ സപ്തസപ്തിർമരീചിമാൻ ।
തിമിരോന്മഥനഃ ശംഭുസ്ത്വഷ്ടാ മാർതാണ്ഡ അംശുമാൻ ॥ 11॥
ഹിരണ്യഗർഭഃ ശിശിരസ്തപനോ ഭാസ്കരോ രവിഃ ।
അഗ്നിഗർഭോഽദിതേഃ പുത്രഃ ശംഖഃ ശിശിരനാശനഃ ॥ 12॥
വ്യോമനാഥസ്തമോഭേദീ ഋഗ്യജുഃസാമപാരഗഃ ।
ഘനവൃഷ്ടിരപാം മിത്രോ വിന്ധ്യവീഥീ പ്ലവംഗമഃ ॥ 13॥
ആതപീ മണ്ഡലീ മൃത്യുഃ പിംഗലഃ സർവതാപനഃ ।
കവിർവിശ്വോ മഹാതേജാ രക്തഃ സർവഭവോദ്ഭവഃ ॥ 14॥
നക്ഷത്രഗ്രഹതാരാണാമധിപോ വിശ്വഭാവനഃ ।
തേജസാമപി തേജസ്വീ ദ്വാദശാത്മന്നമോഽസ്തു തേ ॥ 15॥
നമഃ പൂർവായ ഗിരയേ പശ്ചിമായാദ്രയേ നമഃ ।
ജ്യോതിർഗണാനാം പതയേ ദിനാധിപതയേ നമഃ ॥ 16॥
ജയായ ജയഭദ്രായ ഹര്യശ്വായ നമോ നമഃ ।
നമോ നമഃ സഹസ്രാംശോ ആദിത്യായ നമോ നമഃ ॥ 17॥
നമ ഉഗ്രായ വീരായ സാരംഗായ നമോ നമഃ ।
നമഃ പദ്മപ്രബോധായ മാർതാണ്ഡായ നമോ നമഃ ॥ 18॥
ബ്രഹ്മേശാനാച്യുതേശായ സൂര്യായാദിത്യവർചസേ ।
ഭാസ്വതേ സർവഭക്ഷായ രൗദ്രായ വപുഷേ നമഃ ॥ 19॥
തമോഘ്നായ ഹിമഘ്നായ ശത്രുഘ്നായാമിതാത്മനേ ।
കൃതഘ്നഘ്നായ ദേവായ ജ്യോതിഷാം പതയേ നമഃ ॥ 20॥
തപ്തചാമീകരാഭായ വഹ്നയേ വിശ്വകർമണേ ।
നമസ്തമോഽഭിനിഘ്നായ രുചയേ ലോകസാക്ഷിണേ ॥ 21॥
നാശയത്യേഷ വൈ ഭൂതം തദേവ സൃജതി പ്രഭുഃ ।
പായത്യേഷ തപത്യേഷ വർഷത്യേഷ ഗഭസ്തിഭിഃ ॥ 22॥
ഏഷ സുപ്തേഷു ജാഗർതി ഭൂതേഷു പരിനിഷ്ഠിതഃ ।
ഏഷ ഏവാഗ്നിഹോത്രം ച ഫലം ചൈവാഗ്നിഹോത്രിണാം ॥ 23॥
വേദാശ്ച ക്രതവശ്ചൈവ ക്രതൂനാം ഫലമേവ ച ।
യാനി കൃത്യാനി ലോകേഷു സർവ ഏഷ രവിഃ പ്രഭുഃ ॥ 24॥
॥ ഫല ശ്രുതിഃ ॥
ഏനമാപത്സു കൃച്ഛ്രേഷു കാന്താരേഷു ഭയേഷു ച ।
കീർതയൻ പുരുഷഃ കശ്ചിന്നാവസീദതി രാഘവ ॥ 25॥
പൂജയസ്വൈനമേകാഗ്രോ ദേവദേവം ജഗത്പതിം ।
ഏതത് ത്രിഗുണിതം ജപ്ത്വാ യുദ്ധേഷു വിജയിഷ്യസി ॥ 26॥
അസ്മിൻക്ഷണേ മഹാബാഹോ രാവണം ത്വം വധിഷ്യസി ।
ഏവമുക്ത്വാ തദാഽഗസ്ത്യോ ജഗാമ ച യഥാഗതം ॥ 27॥
ഏതച്ഛ്രുത്വാ മഹാതേജാ നഷ്ടശോകോഽഭവത്തദാ ।
ധാരയാമാസ സുപ്രീതോ രാഘവഃ പ്രയതാത്മവാൻ ॥ 28॥
ആദിത്യം പ്രേക്ഷ്യ ജപ്ത്വാ തു പരം ഹർഷമവാപ്തവാൻ ।
ത്രിരാചമ്യ ശുചിർഭൂത്വാ ധനുരാദായ വീര്യവാൻ ॥ 29॥
രാവണം പ്രേക്ഷ്യ ഹൃഷ്ടാത്മാ യുദ്ധായ സമുപാഗമത് ।
സർവ യത്നേന മഹതാ വധേ തസ്യ ധൃതോഽഭവത് ॥ 30॥
അഥ രവിരവദന്നിരീക്ഷ്യ രാമം
മുദിതമനാഃ പരമം പ്രഹൃഷ്യമാണഃ ।
നിശിചരപതിസങ്ക്ഷയം വിദിത്വാ
സുരഗണമധ്യഗതോ വചസ്ത്വരേതി ॥ 31॥

॥ ഇത്യാദിത്യഹൃദയസ്തോത്രം സമ്പൂർണം ॥

.. Atha aadityahri'dayam ..

Tato yuddhaparishraantam samare chintayaa sthitam .
Raavanam chaagrato dri'sht'vaa yuddhaaya samupasthitam .. 1..
Daivataishcha samaagamya drasht'umabhyaagato ranam .
Upaagamyaabraveedraamamagastyo bhagavaan ri'shih' .. 2..
Raama raama mahaabaaho shri'nu guhyam sanaatanam .
Yena sarvaanareenvatsa samare vijayishyasi .. 3..
Aadityahri'dayam punyam sarvashatruvinaashanam .
Jayaavaham japennityamakshayyam paramam shivam .. 4..
Sarvamangalamaangalyam sarvapaapapranaashanam .
Chintaashokaprashamanam aayurvardhanamuttamam .. 5..
Rashmimantam samudyantam devaasuranamaskri'tam .
Poojayasva vivasvantam bhaaskaram bhuvaneshvaram .. 6..
Sarvadevaatmako hyesha tejasvee rashmibhaavanah' .
Esha devaasuraganaan lokaan paati gabhastibhih' .. 7..
Esha brahmaa cha vishnushcha shivah' skandah' prajaapatih' .
Mahendro dhanadah' kaalo yamah' somo hyapaam patih' .. 8..
Pitaro vasavah' saadhyaa hyashvinau maruto manuh' .
Vaayurvahnih' prajaapraana ri'tukartaa prabhaakarah' .. 9..
Aadityah' savitaa sooryah' khagah' pooshaa gabhastimaan .
Suvarnasadri'sho bhaanurhiranyaretaa divaakarah' .. 10..
Haridashvah' sahasraarchih' saptasaptirmareechimaan .
Timironmathanah' shambhustvasht'aa maartaand'a amshumaan .. 11..
Hiranyagarbhah' shishirastapano bhaaskaro ravih' .
Agnigarbho'diteh' putrah' shankhah' shishiranaashanah' .. 12..
Vyomanaathastamobhedee ri'gyajuh'saamapaaragah' .
Ghanavri'sht'irapaam mitro vindhyaveethee plavangamah' .. 13..
Aatapee mand'alee mri'tyuh' pingalah' sarvataapanah' .
Kavirvishvo mahaatejaa raktah' sarvabhavodbhavah' .. 14..
Nakshatragrahataaraanaamadhipo vishvabhaavanah' .
Tejasaamapi tejasvee dvaadashaatmannamo'stu te .. 15..
Namah' poorvaaya giraye pashchimaayaadraye namah' .
Jyotirganaanaam pataye dinaadhipataye namah' .. 16..
Jayaaya jayabhadraaya haryashvaaya namo namah' .
Namo namah' sahasraamsho aadityaaya namo namah' .. 17..
Nama ugraaya veeraaya saarangaaya namo namah' .
Namah' padmaprabodhaaya maartaand'aaya namo namah' .. 18..
Brahmeshaanaachyuteshaaya sooryaayaadityavarchase .
Bhaasvate sarvabhakshaaya raudraaya vapushe namah' .. 19..
Tamoghnaaya himaghnaaya shatrughnaayaamitaatmane .
Kri'taghnaghnaaya devaaya jyotishaam pataye namah' .. 20..
Taptachaameekaraabhaaya vahnaye vishvakarmane .
Namastamo'bhinighnaaya ruchaye lokasaakshine .. 21..
Naashayatyesha vai bhootam tadeva sri'jati prabhuh' .
Paayatyesha tapatyesha varshatyesha gabhastibhih' .. 22..
Esha supteshu jaagarti bhooteshu parinisht'hitah' .
Esha evaagnihotram cha phalam chaivaagnihotrinaam .. 23..
Vedaashcha kratavashchaiva kratoonaam phalameva cha .
Yaani kri'tyaani lokeshu sarva esha ravih' prabhuh' .. 24..
.. Phala shrutih' ..
Enamaapatsu kri'chchhreshu kaantaareshu bhayeshu cha .
Keertayan purushah' kashchinnaavaseedati raaghava .. 25..
Poojayasvainamekaagro devadevam jagatpatim .
Etat trigunitam japtvaa yuddheshu vijayishyasi .. 26..
Asminkshane mahaabaaho raavanam tvam vadhishyasi .
Evamuktvaa tadaa'gastyo jagaama cha yathaagatam .. 27..
Etachchhrutvaa mahaatejaa nasht'ashoko'bhavattadaa .
Dhaarayaamaasa supreeto raaghavah' prayataatmavaan .. 28..
Aadityam prekshya japtvaa tu param harshamavaaptavaan .
Triraachamya shuchirbhootvaa dhanuraadaaya veeryavaan .. 29..
Raavanam prekshya hri'sht'aatmaa yuddhaaya samupaagamat .
Sarva yatnena mahataa vadhe tasya dhri'to'bhavat .. 30..
Atha raviravadannireekshya raamam
muditamanaah' paramam prahri'shyamaanah' .
Nishicharapatisankshayam viditvaa
suraganamadhyagato vachastvareti .. 31..

.. Ityaadityahri'dayastotram sampoornam ..

Audios

1

1

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize
Active Visitors:
2445771