ഹയഗ്രീവ മന്ത്രം - പഠിപ്പില്‍ വിജയത്തിന്

ജ്ഞാനാനന്ദായ വിദ്മഹേ വാഗീശ്വരായ ധീമഹി . തന്നോ ഹയഗ്രീവഃ പ്രചോദയാത് ..


 

Video -Saraswati Mantra for Success in Exam  

 

 Saraswati Mantra for Success in Exam

 

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize