സൗഭാഗ്യത്തിന് ലക്ഷ്മി മന്ത്രം

Quiz

അഗ്നി കോണിന്‍റെ അധിപനാര് ?

ശ്രീം ഓം നമോ ഭഗവതി സർവസൗഭാഗ്യദായിനി ശ്രീവിദ്യേ മഹാവിഭൂതയേ സ്വാഹാ....

ശ്രീം ഓം നമോ ഭഗവതി സർവസൗഭാഗ്യദായിനി ശ്രീവിദ്യേ മഹാവിഭൂതയേ സ്വാഹാ

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |