നല്ല ജീവിതത്തിനുള്ള അഥർവവേദമന്ത്രം

ശം ന ഇന്ദ്രാഗ്നീ ഭവതാമവോഭിഃ ശം ന ഇന്ദ്രാവരുണാ രാതഹവ്യാ . ശമിന്ദ്രാസോമാ സുവിതായ ശം യോഃ ശം ന ഇന്ദ്രാപൂഷണാ വാജസാതൗ ..1.. ശം നോ ഭഗഃ ശമു നഃ ശംസോ അസ്തു ശം നഃ പുരന്ധിഃ ശമു സന്തു രായഃ . ശം നഃ സത്യസ്യ സുയമസ്യ ശംസഃ ശം നോ അര്യമാ പുരുജാ....

ശം ന ഇന്ദ്രാഗ്നീ ഭവതാമവോഭിഃ ശം ന ഇന്ദ്രാവരുണാ രാതഹവ്യാ .
ശമിന്ദ്രാസോമാ സുവിതായ ശം യോഃ ശം ന ഇന്ദ്രാപൂഷണാ വാജസാതൗ ..1..
ശം നോ ഭഗഃ ശമു നഃ ശംസോ അസ്തു ശം നഃ പുരന്ധിഃ ശമു സന്തു രായഃ .
ശം നഃ സത്യസ്യ സുയമസ്യ ശംസഃ ശം നോ അര്യമാ പുരുജാതോ അസ്തു ..2..
ശം നോ ധാതാ ശമു ധർതാ നോ അസ്തു ശം ന ഉരൂചീ ഭവതു സ്വധാഭിഃ .
ശം രോദസീ ബൃഹതീ ശം നോ അദ്രിഃ ശം നോ ദേവാനാം സുഹവാനി സന്തു ..3..
ശം നോ അഗ്നിർജ്യോതിരനീകോ അസ്തു ശം നോ മിത്രാവരുണാവശ്വിനാ ശം .
ശം നഃ സുകൃതാം സുകൃതാനി സന്തു ശം ന ഇഷിരോ അഭി വാതു വാതഃ ..4..
ശം നോ ദ്യാവാപൃഥിവീ പൂർവഹൂതൗ ശമന്തരിക്ഷം ദൃശയേ നോ അസ്തു .
ശം ന ഓഷധീർവനിനോ ഭവന്തു ശം നോ രജസസ്പതിരസ്തു ജിഷ്ണുഃ ..5..
ശം ന ഇന്ദ്രോ വസുഭിർദേവോ അസ്തു ശമാദിത്യേഭിർവരുണഃ സുശംസഃ .
ശം നോ രുദ്രോ രുദ്രേഭിർജലാഷഃ ശം നസ്ത്വഷ്ടാ ഗ്നാഭിരിഹ ശൃണോതു ..6..
ശം നഃ സോമോ ഭവതു ബ്രഹ്മ ശം നഃ ശം നോ ഗ്രാവാണഃ ശമു സന്തു യജ്ഞാഃ .
ശം നഃ സ്വരൂനാം മിതയോ ഭവന്തു ശം നഃ പ്രസ്വഃ ശം വസ്തു വേദിഃ ..7..
ശം നഃ സൂര്യ ഉരുചക്ഷാ ഉദേതു ശം നോ ഭവന്തു പ്രദിശശ്ചതസ്രഃ .
ശം നഃ പർവതാ ധ്രുവയോ ഭവന്തു ശം നഃ സിന്ധവഃ ശമു സന്ത്വാപഃ ..8..
ശം നോ അദിതിർഭവതു വ്രതേഭിഃ ശം നോ ഭവന്തു മരുതഃ സ്വർകാഃ .
ശം നോ വിഷ്ണുഃ ശമു പൂഷാ നോ അസ്തു ശം നോ ഭവിത്രം ശം വസ്തു വായുഃ ..9..
ശം നോ ദേവഃ സവിതാ ത്രായമാണഃ ശം നോ ഭവന്തൂഷസോ വിഭാതീഃ .
ശം നഃ പർജന്യോ ഭവതു പ്രജാഭ്യഃ ശം നഃ ക്ഷേത്രസ്യ പതിരസ്തു ശംഭുഃ ..10..
ശം നഃ സത്യസ്യ പതയോ ഭവന്തു ശം നോ അർവന്തഃ ശമു സന്തു ഗാവഃ .
ശം ന ഋഭവഃ സുകൃതഃ സുഹസ്താഃ ശം നോ ഭവതു പിതരോ ഹവേഷു ..1..
ശം നോ ദേവാ വിശ്വദേവാ ഭവന്തു ശം സരസ്വതീ സഹ ധീഭിരസ്തു .
ശമഭിഷാചഃ ശമു രാതിഷാചഃ ശം നോ ദിവ്യാഃ പാർഥിവാഃ ശം നോ അപ്യാഃ ..2..
ശം നോ അജ ഏകപാദ്ദേവോ അസ്തു ശമഹിർബുധ്ന്യഃ ശം സമുദ്രഃ .
ശം നോ അപാം നപാത്പേരുരസ്തു ശം നഃ പൃഷ്ണിർഭവതു ദേവഗോപാ ..3..
ആദിത്യാ രുദ്രാ വസവോ ജുഷന്താമിദം ബ്രഹ്മ ക്രിയമാണം നവീയഃ .
ശൃണ്വന്തു നോ ദിവ്യാഃ പാർഥിവാസോ ഗോജാതാ ഉത യേ യജ്ഞിയാസഃ ..4..
യേ ദേവാനാമൃത്വിജോ യജ്ഞിയാസോ മനോര്യജത്രാ അമൃതാ ഋതജ്ഞാഃ .
തേ നോ രാസന്താമുരുഗായമദ്യ യൂയം പാത സ്വസ്തിഭിഃ സദാ നഃ ..5..
തദസ്തു മിത്രാവരുണാ തദഗ്നേ ശം യോരസ്മഭ്യമിദമസ്തു ശസ്തം .
അശീമഹി ഗാധമുത പ്രതിഷ്ഠാം നമോ ദിവേ ബൃഹതേ സാദനായ ..6..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |